Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

"Před-výzva“ pro předkladatele velkých projektů do OP VaVpI

únoru 2008 zorganizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci prověřování absorpční kapacity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace monitoring projektových záměrů.

Na základě monitoringu byl vytvořen indikativní seznam velkých projektů (tj. projektů v celkovém objemu finančních prostředků nad 50 milionů EUR), který se stal součástí přílohy OP VaVpI. Finanční nároky předložených projektových záměrů však výrazně překračují možnosti operačního programu. Aby se zabránilo zmaření velkého objemu investic spojených s přípravou velkých projektů, které následně nebude možné podpořit, a aby Ministerstvo mohlo poskytnout žadatelům co nejvyšší možnou míru jistoty v co nejkratším termínu, přistoupilo se k systému „před-výzvy“. Jelikož OP VaVpI dosud není schválen, nelze vyhlásit standardní výzvu k předkládání projektů a zahájit formální hodnocení projektů. „Před-výzva“ je tedy formou předběžného, nicméně rigorózního hodnocení projektů , které se týká výlučně velkých projektů. 

Předkladatelé velkých projektů jsou aktuálně vyzýváni k dodání doplňujících podkladů týkajících se jejich projektových záměrů (s termínem do 20. června 2008) a vlastního rozpracovaného textu projektového záměru (do 30. června 2008, do 16 hodin). Na základě dodaných podkladů proběhne v létě 2008 posuzování projektových záměrů velkých projektů s cílem v co nejkratším časovém horizontu sestavit prioritní seznam velkých projektů. Uvedený seznam bude následně předložen Radě pro výzkum a vývoj a Vládě ČR. 

Stávající „před-výzvu“ je nutné chápat jako předběžné hodnocení, na jehož konci nedojde (a ani nemůže dojít) k závazku řídícího orgánu (dále jen „ŘO“) financovat konkrétní projekt nebo některý projekt s konečnou platností vyloučit. Výsledkem posouzení, na kterém se budou podílet i nezávislí zahraniční experti, však bude prioritní seznam, který stanoví pořadí projektů a určí, které velké projekty budou doporučeny k dopracování. Forma „před-výzvy“ nepředjímá výsledek hodnocení v rámci oficiální výzvy, která bude vyhlášena až po schválení textu OP VaVpI. Předpokládá se však, že projektům, které budou zařazeny na prioritní seznam a budou vyzvány k dopracování, bude poskytnuta podpora na přípravu projektu s využitím prostředků technické pomoci z OP VaVpI, což zvýší jejich šance na úspěch po vyhlášení vlastní výzvy.  

Velké projekty, které nebyly během monitoringu předloženy, respektive nebyly zařazeny na indikativní seznam z důvodu nízké relevance, lze rovněž v rámci pře-výzvy předložit, případně znovu předložit. Případným zájemcům je však, s ohledem na velmi krátké termíny, doporučeno urychleně kontaktovat Řídící orgán OP VaVpI. Příslušné  instrukce a podklady lze získat na vyžádání na adrese: opvyzkum@msmt.cz.

Individuální konzultace k velkých projektům

Jednotliví předkladatelé velkých projektů budou v průběhu května 2008 osloveni a vyzváni k individuálním konzultacím předložených záměrů. Předkladatelům velkých projektů budou poskytnuty první neformální připomínky k jejich projektovým záměrům, vzešlé z prověřování absorpční kapacity, a zároveň budou diskutovány případné problémové okruhy spojené s přípravou velkých projektů do OP VaVpI. 

Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách: http://www.msmt.cz

7.5.2008 3:05:30 - aktualizováno 28.1.2009 9:01:58 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load