Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Řídící orgán prověřil připravenost potenciálních předkladatelů projektů

Během monitoringu projektových záměrů OP VaVpI, který byl ukončen 3. 3. 2008, se Řídícímu orgánu podařilo získat informace o celkem 173 projektových záměrech. Monitoring v žádném případě neznamenal rozhodnutí o tom, které projekty budou z OP VaVpI podpořeny.

Rámcové výsledky zpracování monitoringu všech projektových záměrů byly představeny pracovním skupinám Strategie a Absorpční kapacita. Ze všech projektových záměrů jich nejvíce (celkem 84) předpokládá podání projektu do prioritní osy 2 (Regionální VaV centra). (Graf č. 1 v příloze) V této prioritní ose se také předpokládají nejvyšší náklady projektů (Graf č. 2 v příloze) Vzhledem k nákladům projektů v letech, nejvíce nákladů se předpokládá po roce 2011 (Graf č. 3 v příloze). Co se týká geografického rozložení, nejvíce projektových záměrů pochází z kraje Jihomoravského, nejméně Libereckého. (Graf č. 4 v příloze).

Projektové záměry, jejichž náklady překračují hranici 25 mil. Eur, byly ve dnech 5. 3. a 6. 3. 2008 analyzovány podrobněji, a to z hlediska relevance projektového záměru ke zvolené prioritní ose, jeho připravenosti, vnitřní logiky a provázanosti a synergie s jinými projektovými záměry. Jednalo se o celkem 49 projektových záměrů. Posouzení zbývajících projektových záměrů bude probíhat do poloviny dubna 2008.

Z  podrobnější analýzy projektů nad 25 mil. Eur vyplývají některá společná kritická místa. Jedná se především o tyto okruhy problémů:

Zdůvodnění projektu: u většiny projektových záměrů chybí konkrétní zdůvodnění potřeby v regionu, cílových skupin, subjektů na trhu. Jde především o problém s chápáním konkurenceschopnosti jako ekonomické kategorie a o nedostatečné podchycení (budoucí) poptávky po činnosti v podpořených či vzniklých zařízeních a po jejích výsledcích. V projektových záměrech směřujících především do prioritní osy 2 je napojení na aplikační sféru a její potřebu často slabé, význam pro regionální konkurenceschopnost je obsažen jen v obecných tvrzeních, popis budoucích „klientů“ je velice neurčitý.

Relevance: požadavky prioritních os směřující do aplikační sféry často nejsou brány v úvahu. Obecně mají projektové záměry často příliš široké zaměření, popis využití vzniklé infrastruktury je často na příliš obecné úrovni.

Logika projektového záměru: často chybí konkrétní specifikace provázanosti na další aktivity (start-up granty, aplikační sféru, lidské zdroje, …)

Partnerství: obecně je v projektových záměrech věnována otázce partnerství malá pozornost, dochází k záměně partnerů a „klientů“, většina projektových záměrů má mnoho druhů partnerů bez dostatečné specifikace, vyvstává také problém partnerů ze soukromého sektoru (s ohledem na veřejnou podporu).

Adekvátnost rozpočtů: často existuje problematický poměr nákladů k očekávaným výstupům a výsledkům.

Finanční udržitelnost: většina projektových záměrů nepočítá s hmotnou obnovou (reprodukcí) majetku, z velké části závisí na státním rozpočtu, další finanční zdroje zanedbatelné.

U projektových záměrů směřujících do prioritní osy 4 projektové záměry většinou neuvažují s „vnější“ potřebou cílových skupin či budoucích zaměstnavatelů studentů škol, jen s vnitřní potřebou škol aiInvestice jsou soustředěny na budovy, nikoliv technologie. Nedostatečně je také často popsán přechod a zajištění nové kvality výuky v nových prostorách. Často je opomíjen význam spolufinancování a finanční udržitelnost je popisována velmi obecně, často jako automatický přechod stávajících institucionálních zdrojů.

V odpovědi na kritická místa projektových záměrů připravuje nyní Řídící orgán sérii seminářů či workshopů s cílem stručně vysvětlit požadavky OP VaVpI v kontextu politiky soudržnosti a  důsledky pro přípravu projektových záměrů a poskytnout doporučení a vodítka pro rozpracování projektových záměrů do formy budoucích žádostí.

Vedle toho budou připraveny také krátké odpovědi a zveřejněny na webových stránkách ministerstva.

Pro potenciální předkladatele velkých projektů jsou dále připravována individuální setkání, na kterých budou probíhat mimo jiné doplnění a prověření informací z projektových listů.

Pro potenciální předkladatele ostatních projektů připravuje Řídící orgán setkávání ve  skupinách s cílem informovat o záměrech Řídícího orgánu o konkrétních požadavcích vyplývajících z OP VaVpI a konzultovat aktuální problémy předkladatelů.

Probíhat bude také příprava několika forem technické pomoci budoucím žadatelům.

Pro zajištění efektivní synergie mezi jednotlivými projekty, plánuje Řídící orgán tematická facilitovaná setkání předkladatelů ze stejných oborů (nebo z oborů, kde je třeba očekávat spolupráci). Cílem bude identifikovat potenciální duplicitní projekty, umožnit navázání komunikace a stimulovat společné záměry budoucího výzkumu či provázanost budovaných infrastruktur.

ikona souboruGrafy - monitoring projektových záměrů.ppt (851,00 KB)

29.10.2008 4:10:51 - aktualizováno 28.1.2009 9:01:39 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load