Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Vyhodnocení monitoringu projektových záměrů - duben 2008

Operční program Výzkum a vývoj pro inovace byl dne 1. října 2008 slavnostně podepsán Evropskou komisí za přítomnosti Mgr. Ondřeje Lišky, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

V rámci zvyšování absorpční kapacity byl koncem února proveden monitoring projektových záměrů Řídícímu orgánu se podařilo získat informace o celkem 173 projektových záměrech.

Počátkem dubna 2008 byly rovněž analyzovány projektové záměry, jejichž náklady jsou nižší než 25 mil. Eur.  Komise pro posuzování projektových záměrů se během monitoringu setkala s následujícími  okruhy problémů: 

• Smyslem prioritních os 1 a 2 je posilování existujících, dobře fungujících vědeckých týmů: V případě některých projektových záměrů však převládá představa, že namísto posilování stávajících pracovišť či jejich slučování je cílem zřizovat pracoviště nová.

 • Spolupráce se zahraničními subjekty (prioritní osa 1, prioritní osa 2):  V mnoha případech se neuvažuje primárně o získání kvalitních odborníků ze zahraničí pro výzkumnou práci v ČR a pro posílení výzkumu, ale o navázání spolupráce se zahraničím, nebo o možnosti většího zapojení do kooperací se zahraničními pracovišti..

Přístroje a vybavení: velice často chybí konkrétní specifikace potřebného vybavení. Požadavky předkladatelů jsou často popsány velmi nekonkrétně.

Partnerství: vzhledem k velkému rozšíření partnerské spolupráce je důležité, aby byla známa věcná povaha jejich spolupráce, rozdělení rolí  ve výzkumu, podíl na výsledcích výzkumu atd. Toto je možné popsat i v situaci, kdy pro formu a právní náležitosti partnerství není vodítko ze strany řídícího orgánu. Obecně není otázce partnerství věnována dostatečná pozornost.

Uplatnění výsledků výzkumu v praxi: prioritní osy 1 a 2 předpokládají, že vzniklé výsledky výzkumu najdou uplatnění v praxi. V téměř všech případech není zřejmé ani to, jaké výsledky budou využívany v aplikační sféře, ani kdo budou budoucí konkrétní uživatelé výsledků,ani jak bude přenos výsledků do aplikační sféry zajišťován.

Správné strukturování projektového záměru:  u prioritní osy 2 předkladatelé často uvádějí řadu činností, které spolu mohou souviset, ale nespadají nutné do příslušné prioritní osy (např. přednáškové sály, výukové prostory apod.). Naopak jádro projektu, tedy pořízení technologií, je relativně malé. Jsou naopak zdůrazňovány aktivity (např. opravy budov), které s projektem souvisejí pouze nepřímo.

Odpovídající zařazení do prioritních os: projekty prioritní osy 1 a 2 uvádějí často jako přínosy i vznik a využívání infrastruktury pro výuku, vznik prostor a zařízení pro popularizaci vědy apod. (které patří do jiných prioritních os).

• V prioritní ose 1 a 2 je často kladen neodpovídající důraz na řešení zaměstnanosti v regionu (zřejmě pod dojmem požadavku na nová pracovní místa ve VaV mezi indikátory).

Nedostatečná specifikace projektových záměrů: projekty jsou často popsány ve velice obecné rovině, bez specifikací proč je daný výzkum potřeba (z hlediska potřeb a poptávky aplikační sféry a ekonomické konkurenceschopnosti), o jaký výzkum se konkrétně bude jednat, a často nejsou specifikovány ani technologie. Z některých projektových záměrů se zdá, jako by obnova majetku a modernizace (včetně budov) byla významnější, než specifický obsah výzkumu.

Vztah k aplikační sféře a otázka poptávky: chybí informace o poptávce aplikační sféry (jejích potřebách). Projekty nejsou vztaženy ke konkrétním aplikacím. Poptávku je nutno doložit a podpořit argumenty.

Řídící orgán aktuálně připravuje sérii seminářů, prostřednictvím nichž předkladatelům poskytne doporučení a vodítka pro rozpracování projektových záměrů do formy budoucích žádostí.  Pro potenciální předkladatele projektů nad 25 mil. Eur jsou připravována individuální setkání, na kterých budou probíhat mimo jiné doplnění a prověření informací z projektových listů.

Pro předkladatele projektů pod 25 mil. Eur připravuje Řídící orgán skupinové semináře (dle jednotlivých prioritních os). První seminář se uskuteční v druhé polovině května 2008. 

5.5.2008 1:05:52 - aktualizováno 28.1.2009 9:01:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load