Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi - prioritní osa 1

V této sekci naleznete nejčastěji kladené otázky z individuálních konzultací k velkým projektům.

Elektronický systém - ESOP

Při analýze udržitelnosti připravovaného projektu OP VaVpI, prioritní osa 1 – Evropské centrum excelence, řešíme následující problém. Jednou a pro vysoké školy podstatnou činností centra excelence je zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu a plnění funkce výchovy (výcviku) nové generace výzkumníků.
Otázka zní, jaká část základní dotace MŠMT (tzv. 1111) na studenta doktorského a magisterského studia může být zapojena do příjmů centra excelence. Jinými slovy, jaká část úvazku akademického pracovníka fakulty (který má částečný úvazek v centru) může být dedikována v rámci centra excelence výchově doktorandů a magisterských studentů. Předpokládáme, že studenti magisterského a doktorského studia budou využívat vybudovanou infrastrukturu centra (laboratoře) kromě práce na projektech i v rámci své odborné přípravy (viz indikátor PO 1).

Na Váš dotaz není možné dát jednoznačnou odpověď, jelikož bude záviset na konkrétním institucionálním a smluvním uspořádání Centra a jeho vztahu k fakultě, resp. k subjektu, který je držitelem akreditace daného vzdělávacího programu. V zásadě je možné, aby se Centrum stalo nositelem akreditace a pak je možné, aby celý výnos z příspěvku na vzdělávání připadl Centru. Pokud je program akreditován fakultou, je možné uzavřít dohodu mezi Centrem a držitelem akreditace a stanovit konkrétní podmínky (např. že pracovníci  Centra se budou podílet na výchově stanoveného počtu studentů ve stanoveném objemu práce a jako protihodnotu získá stanovený podíl na výnosu  z příspěvku na vzdělávací činnost poskytovanou MŠMT).

Současně platí, že Centrum by mělo být primárně zaměřeno na výzkumnou činnost. Jelikož výchova studentů doktorského stupně s výzkumem velmi úzce souvisí, je zřejmé, že část úvazku pracovníků Centra může být úvazkem pedagogickým. Nicméně by se nemělo jednat dominantně o pedagogické úvazky zaměřené na výuku studentů nižších stupňů. Vhodnou paralelou zde může být v zahraničí běžný model tzv. graduate school.

Výzvy

Jaký je systém výzev do OP VaVpI? Budou časově omezené?

Výzvy budou časové omezené. Velké projekty budou podávány v rámci výzev pro prioritní osy 1 a 2, které nebudou omezené velikostí projektů. Dne 15. 12. 2008 byla vyhlášena výzvy pro předkládání běžných projektů (tzn. projekty s maximální výší celkových nákladů 1 mld. Kč). Vyhlášení výzev, do kterých by se mohli hlásit i předkladatelé velkých projektů se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2009.

Do výzvy se může přihlášit kdokoliv?

Ano, možní příjemci jsou však definováni v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace - dle definice Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Rozdělení velkých projektů na několik menších

Lze jeden velký projekt rozdělit na několik menších projektů?

V první řadě nedoporučujeme slučovat nesouvisející aktivity do jednoho velkého projektu. V tomto případě doporučujeme podat samostatné projekty. (Menší projekty jsou také organizačně mnohem lépe zvládnutelné). Na druhou stranu není možné účelově rozdělovat velké projekty, které tvoří integrovaný celek, za účelem obejití procedury stanovené pro velké projekty dle nařízení 1083/2006.

Může instituce (např. škola) předkládat několik projektů?

Ano. Toto závisí pouze na rozhodnutí předkladatele.

Co se týče synergie s dalšími projekty - je možné zároveň podat různé projekty do PO 2 a PO 3 v rámci OP VaVpI?

Ano. Projekty podané do PO 1 a PO 2 musí náležitě zajistit komercializaci výsledků VaV. Tzn. PO 3 může být k tomuto účelu využita.

Podklady

Máte nějaké obecné doporučení pro konečnou podobu projetků?

Podstatné je, aby byly projekty srozumitelné pro každého, kdo je bude číst. Je nutné vědět, z jakých komponent bude sestávat plánované zařízení - chceme popis,  který by umožnil hodnotiteli pochopit, co tam budete dělat, co budete stavět, přesně popsat technologie, odhadnout reálně nákladové položky (např. dle typu zařízení).

Pomoc předkladatelům

Bude MŠMT poskytovat nějakou podporu předkladatelům?

MŠMT bude poskytovat předkladatelům metodickou podporu ve formě seminářů pro žadatele a konzultací.

Jsou k dispozici metodiky na přípravu projektů?

V současné době je k dispozici příručka pro žadatele, která je zaměřena především na běžné projekty prioritní osy 2 včetně příloh. Nejpozději v den vyhlášení výzvy/výzev, která bude otevřena i pro velké projekty, budou v  aktualizované příručce pro žadatele k dispozici relevantní informace na přípravu projektové žádosti pro velké projekty.

Problematika přemisťování kapacit z Prahy

Je nutné doložit, že se v přípradě vystěhování kapacit z Prahy skutečně jedná o novou kvalitu?

Ano.

Bude se zjišťovat, jaké objekty se opouští?

Ano.

Bude nutné vysvětlit a doložit, že se nejedná o účelové vystěhování kapacit z Prahy?

Ano.

Kolik nových lidí má být umístěno v novém sídle?

50 % nových, tj. osob, které dosud v českém systému VaV nefigurují (ani v  Praze, ani jinde v ČR).

Chceme celou instituci přestěhovat z Prahy do jiného regionu, je možné stěhování financovat z dotací?

V rámci financování projektu nemá být financováno stěhování do jiných prostor, nýbrž výzkum. V odůvodněných případech může být toto financování umožněno, záleží na povaze projektu.

Nezamýšlíme prodej stávajícího objeku. Vzhledem k jeho stavu, kdy není možno jej dále udržovat ani opravit, se tento musí zbourat. Na jeho místě chceme postavit objekt nový. Je možné stavbu financovat?

Investice do výstavby bude individuálně hodnocena - bude nutno zvážit racionálnost výstavby v porovnání s rekonstrukcí. V zásadě však je - v  odůvodněných případech - zbourání a nová výstavba možná.

Vazby na ESFRI

Chceme se zařadit do projektu ESFRI. V tuto chvíli již disponujeme písemným vyjádřením odboru 32 o tom, že naše konsorcium k ESFRI přistoupí. Je tedy možno toto uvést do projektu? 

Pokud již mají předkladatelé příslib, pak je žádoucí, aby se tato skutečnost a příslib přistoupení k ESFRI objevily v popisu projektu.

Pokud je plánovaná naše účast v ESFRI, nicméně zatím tato není nijak potvrzená či doložená, máme tuto informaci uvádět?

Dokud předkladatelé nejsou součástí ESFRI, pak je nutné se této informaci vyhnout. Budou-li informace předkladatelů vyhodnoceny jako zavádějící, budou projekty vyřazeny.

30.5.2008 6:05:22 | přečteno 0x | katerina.mihalikova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load