Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 2. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emialovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Dotaz týkající se vyhledávání impaktovaných časopisů – jako součást portfolia zkušeností výzkumného týmu. Je nutné, v případě zda se jedná o impaktovaný časopis či nikoli, hledat v současných aktuálních databázích, nebo je  ještě nutné dohledat, jestli tento časopis byl impaktovaný přímo v roce zveřejnění příspěvku našeho výzkumníka?

Články v impaktovaných časopisech, stejně jako další výsledky VaV za jednotlivé členy výzkumného týmu, je nutné zadávat v souladu s metodikou Rady pro výzkum a vývoj pro evidenci výsledků VaV v Rejstříku informací o výsledcích (tzv. RIV). Údaje vyplněné do aplikace ESOP musejí být identické s tím, jak žadatel vyplnil výsledky do RIVu (viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18748), resp. aktualne platna metodika:

http://www.vyzkum.cz/storage/att/6C3904BF6E0313DE7164DB396F7F37B7/Metodika%202009_schv%c3%a1leno.pdf. Výzkumné instituce, které jsou příjemci institucionálních prostředků na VaV, by tento systém i jeho pravidla měly znát. 

Dotaz týkající se elektronického systému ESOP – kapitola 2.6 výzkumný tým. V Manuálu ESOP se píše, že za každou výzkumnou aktivitu by měli být uvedeni maximálně 3 výzkumní pracovníci (junior researcher + PhD studenti) – opravdu je nutné uvádět pouze 3 tyto pracovníky za každou výzkumnou aktivitu, když výzkumný tým disponuje větším počtem junior resarchers (konkrétní osoby), kteří jsou zaměstnanci žadatele nebo budou pracovat v centru – bez těchto pracovníků by nemohly být výzkumné aktivity realizovány a navíc se jedná ve většině případů o pracovníky do 35 let. 

V kapitole 2.6 v ESOPu by se skutečně nad rámec klíčových pracovníků (senior researchers) měly objevit jen profily dalších významných pracovníků vzhledem k dané výzkumné aktivitě. Jde o to, aby se ESOP nezahlcoval přemírou informací a nesnižovala se přehlednost a srozumitelnost projektové žádosti. Zároveň, žádná technická omezení v ESOPu samotném nastavena nejsou, takže pokud k tomu máte skutečně závažný důvod (viz Manuál ESOP), je možné do ESOPu vložit i profily dalších osob.

K přehledu počtu lidí, kteří se podílí na řešení dané výzkumné aktivity (programu), primárně slouží kapitola 2.4. Počty pracovníků (tedy i junior researcherů a PhD studentů) se zapisují do tabulky, a to pro všechny roky trvání projektu.  Zde je nutné upozornit na to, že mzdové výdaje na všechny tyto zaměstnance se musí v projektu objevit, buď jako způsobilé, nebo jako nezpůsobilé výdaje (opět popsáno v Manuálu k ESOP).

Je nutné vyčerpat peněžní prostředky v termínu do kolaudace budovy v roce 2013, v tom případě bychom museli zdůvodnit čerpání peněz pokud budova centra není de-facto v plném provozu. Do jaké doby je nutné vyčerpat peníze na start-up grantu, do 1/2/3 let po ukončení stavební fáze?

Start-up granty lze čerpat ode dne vydání Rozhodnutí. Nicméně vzhledem k povaze těchto  nákladů musíte odůvodnit jejich existenci před dokončením stavební fáze projektu. Prostředky musí být vyčerpány nejpozději k datu ukončení projektu.

Dotaz ohledně termínů dodání územního rozhodnutí a stavebního povolení – výzva 1.1 centra excelence. V současné době máme požádáno o územní rozhodnutí a v tuto chvíli máme orazítkovanou žádost o toto rozhodnutí. V příloze č. 6 strana 11 je uvedena tabulka s termíny předložení jednotlivých rozhodnutí. Postupujeme dle písmena D tzn. v době podání žádosti máme povinnost předložit kopii žádosti o vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu. Podle termínu stanovených ve výzvě musíme doložit územní rozhodnutí do 1. 6.  2010 a stavební povolení do 1. 9. 2010 (viz. výzva článek 9, písmeno a)?

Platné je datum, které je uvedeno ve výzvě, tedy územní rozhodnutí je nutné doložit do 1. 6. 2010 a stavební povolení do 1. 9. 2010.

Do jaké kategorie výnosů projektu zařadit výnos z pronájmu přístrojového vybavení projektu. Jedná se o smluvní výzkum nebo o příjmy z realizace projektu, popř. ostatní provozní příjmy?

Výnosy z pronájmu přístrojového vybavení projektu patří do kategorie „ostatní provozní příjmy“.


U provozních výdajů (v rámci realizace projektu a provozu) a modelování finančních příjmů máme modelovat ve stálých cenách nebo v běžných cenách (např. na základě inflačního cíle ČNB)?

Žadatel si toto určí sám, musí však zvolenou metodu náležitě okomentovat, aby bylo jasné, s jakými údaji pracoval.

Jak správně nastavit indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst", výzkumní pracovníci celkem (kód 110300)? V rámci projektu budou do zřízeného centra excelence převedeny úvazky členů výzkumného týmu. V současné chvíli se jedná o úvazky hrazené z výzkumných záměrů a účelové podpory. Do monitorovacích indikátorů projektu máme tedy vykazovat všechny tyto zaměstnance centra (resp. výzkumné pracovníky centra celkem) nebo pouze ty úvazky, které budou hrazeny ze start-up grantu?

Do monitorovacího indikátoru "Počet nově vytvořených pracovních míst" se počítají a vykazují FTE úvazky všech zaměstnanců centra, které byly vytvořeny v rámci projektu a v souvislosti s VaV činnostmi centra. Nevztahuje se to ke start-up grantu (SUG).

Vycházíme tedy ze správného předpokladu, že hodnota tohoto monitorovacího indikátoru by měla být shodná s údaji v oddíle Plán rozvoje, v kapitole Rozvoj lidských zdrojů Popis projektu (resp. Výzkumný a Realizační tým)?

Ano, hodnoty uváděné žadatelem v kapitole Rozvoj lidských zdrojů nesmí klesnout pod cílové hodnoty projektových indikátorů, ke kterým se žadatel v projektu zavazuje.

V případě, kdy převádíme zaměstnance v rámci jednoho právního subjektu, sleduje se nárůst přepočtených úvazků na tento právní subjekt? Je totiž nepravděpodobné, aby na pracovní místa, jejichž úvazky jsou převedeny, byli najatí noví lidé. Nedojde tedy ke zdvojnásobení třeba pracovních míst, ale pouze k omezenému „čistému“ nárůstu.

Pokud v rámci podpořeného centra dochází k převodu stávajícího zaměstnance z jedné pozice na pozici jinou (např.: z pozice JUNIOR RESEARCHER na pozici SENIOR RESEARCHER), započítat nárůst přepočtených úvazku v daném případě je možné jen za předpokladů, že na předchozí pozici zaměstnance budou najati noví lidé. To znamená, že prostřednictvím indikátoru "Počet nově vytvořených pracovních míst" se sleduje hrubý (brutto) nárůst nových úvazků přepočtených na FTE, tj. čistý nárůst na úrovni instituce není nutné sledovat.

Máme do tohoto indikátoru u jednotlivých osob počítat i s úvazkem na zajištění výuky, přestože zajištění výuky bude součástí pracovní náplně některých pracovníků centra, avšak není podporovanou aktivitou v rámci OP VaVpI, PO 1?

Odpověď je NE. V rámci indikátorů "Počet nově vytvořených pracovních míst" se počet nových pracovních míst vykazuje v přepočtu na FTE. Při přepočtu na FTE je podstatným prvkem čas věnovaný výzkumu a vývoji. Jestliže například zaměstnanec centra na plný úvazek ze svého 1,0 pracovního úvazku věnuje pouze polovinu své pracovní doby na výzkum a vývoj a zbytek na jiné aktivity (např. pedagogická činnost), pak je hodnota FTE rovna 0,5, tj. v tomto případě se započítá 0,5 vytvořeného pracovního místa.

Je pravda, že pro posuzování výzkumného týmu stačí vždy 5 „nejlepších“ výzkumníků pro každý výzkumný program – 1 vedoucí, 1 senior, 3 nižší – junior či PhD student. Je to pravda? Je u těchto osob zapotřebí minimálně 0,5 úvazku, a to v podobě pracovní smlouvy, nebo je i přípustná DPČ?

Výzkumný tým a jeho popisování je důkladně popsán v Manuálu ESOP v kapitole 2.6 Výzkumný Tým. Není tam uveden žádný minimální limit uváděných výzkumníků, omezen je pouze počet jmenovitě uváděných "junior researchers", a to z důvodu náročnosti vyplňování dat (pro opakované stížnosti žadatelů na neúměrnou administrativní zátěž). Toto je jediné omezení uvedené v Manuálu ESOP. Není ani stanovena nejmenší povolená velikost úvazku v projektu. (Pouze při vyplňování historických finančních výnosů jednotlivých výzkumných pracovníků se automaticky načítají do vyhodnocení historických výnosů týmu pro posouzení udržitelnosti projektu pouze za ty pracovníky, kteří jsou zaměstnáni žadatelem, případně partnerem, a do projektu jsou zapojeni úvazkem nejméně 0,5). Samotný počet juniorů reálně zapojených do projektu není omezen.

Manuál ESOP k problematice: „Žadatel musí povinně uvést všechny členy výzkumného týmu do funkce klíčového člena výzkumného týmu/senior researcher (tj. klíčový pracovník – vedoucí výzkumného týmu, a klíčový pracovník), pokud jsou tito pracovníci již jmenovitě identifikování – buď zaměstnáni žadatelem nebo partnerem, nebo je k projektové žádosti přiložen dopis stvrzující zájem pracovníka stát se zaměstnancem centra („motivační dopis“). Nad rámec těchto pracovníků může žadatel uvést jmenovitě další maximálně 3 výzkumné pracovníky v nižším funkčním zařazení (junior researcher, případně i PhD., student) za každý výzkumný program, u nichž toto považuje za účelné (např. jsou na ně vázány významné výsledky, nebo výnosy z grantů či zakázek, …)“

Může být partnerem projektu zahraniční instituce či jednotliví renomovaní zahraniční výzkumníci? Podle podmínek nikoli. Potom, jakým způsobem je možné tyto zahraniční subjekty do projektu začlenit? Výzkumnou činností, dobrozdáním o budoucí spolupráci, dodavatelem služeb? (budou provádět část výzkumu projektu, např. určité analýzy vzorků apod.)

Mohou se účastnit pouze subjekty se sídlem v ČR. Forma spolupráce je široká - potenciální dodavatelé (vždy v souladu se Zákonem 137/2006 Sb., o VZ či Pravidly pro výběr dodavatelů), společnými řešiteli projektů, zaměstnanci centra. Navíc mohou být tzv. spolupracujícími organizacemi – tj. mohou být uvedeni v projektové žádosti a bude popsána jejich role. Nemohou však mít přímý podíl na způsobilých výdajích projektu.

Při zadávání plánovaného úvazku výzkumného pracovníka v aplikaci ESOP 0,55 úvazku se v souhrnné tabulce výzkumného týmu zobrazuje úvazek 0,6. Současně se ale úvazek 0,55 zobrazuje v záložce Historie finančních podílů jednotlivých pracovníků na grantu, a také se stejný úvazek 0,55 načítá v záložce genderová a věková struktura. Nerozumíme tomu zaokrouhlení na 0,6.  V příručce jsem se o žádném zaokrouhlování úvazků nic nedočetl.

Zaoukrouhlení na 1 des. místo zůstalo pouze u přehledové tabulky výzkumníků (na úvodní obrazovce u výzkumného týmu), jinak se všude počítá se 2 des. místy. Přehledová tabulka nemá na nic vliv, má pouze zobrazovací funkci, nicméně toto bude v ESOPu upraveno na 2 des. místa.

21.9.2009 4:09:15 - aktualizováno 9.11.2009 8:11:01 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load