Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 3. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emialovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

V manuál ESOP a PPŽ je uvedeno, že koncový stav počtu výzkumných pracovníků a řídících pracovníků posledního roku realizace musí být udržen po dobu pětileté udržitelnosti, ale současně je stanoveno, že mzdové výdaje se mohou snížit až na 60% výdajů, jaké byly požadovány ve start up grantu v období realizace. Chápeme to správně tak, že počet pracovníků musí být zachován (monitorovací indikátor), ale mzdy se v případě potřeby mohou snížit max. na 60% původních? Jde pravděpodobně o to, aby mzdy v období start up nebyly nadhodnocovány a potom radikálně sníženy po konci financování ze start up? Rozhodující počet pracovníků, který musí být zachován je k poslednímu roku realizace jak je uvedeno v Manuálu ESOP (např. r. 2014), nebo k roku sledování monitorovacího indikátoru, tedy k 31. 12. 2015?

Princip tohoto pravidla je skutečně založen na tom, že by nemělo docházet k umělé "inflaci" mezd během realizace projektu a následnému poklesu v době udržitelnosti. V PPŽ se doslova uvádí následující: Celkový objem mzdových prostředků proto v každém jednotlivém roce po dobu udržitelnosti projektu (centra) nesmí klesnout pod úroveň 60 % maximální hodnoty, které dosáhla rozpočtová položka „Příspěvek na mzdy“ hrazená ze start-up grantu v roce, kdy tato položka dosáhla vůbec nejvyšší hodnoty. To znamená, že objem mezd vyplacený pracovníkům centra v každém jednotlivém roce po dobu udržitelnosti (5 let po ukončení projektu) nesmí být nižší, než 60 % objemu mezd, které byly vyplaceny v roce realizace projektu, kdy dosáhly svého maxima. Současně platí, že příjemce je povinen zachovat jak počet, tak strukturu pracovníků centra, tj. není možné např. nahradit vedoucího výzkumného programu junior researcherem. V rámci indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst se nepočítají „hlavy“ ale FTE úvazky, což je rozdíl. Délka udržitelnosti pracovního místa je stanovena na 5 let po ukončení projektu.

Historické výnosy výzkumníků se započítávají pouze pokud má pracovník úvazek v projektu minimálně 0,5 a počet vedených studentů pouze pokud má jeho vedoucí úvazek v projektu alespoň 0,2. Předpokládám, že úvazek 0,5 v projektu tak, aby se historické výnosy a výzkumníka započetly, musí být dosažen k datu 31. 12. 2015, v letech realizace projektu (např. 2014) až do tohoto data může být nižší? U úvazku 0,2 je to také tak, nebo musí vedoucí tento úvazek naplňovat v roce, kdy předpokládá, že student bude absolvovat, tedy např. i v roce 2013, pokud za rok 2013 budeme uvádět jeho studenta do monitorovacích indikátorů?

Pro automatické zahrnutí historických výnosů pracovníka do výpočtu finanční udržitelnosti je rozhodující výše úvazku v projektu, která se vztahuje k poslednímu roku realizace projektu - viz Manuál ESOP (s. 14, resp. s. 16), kde se uvádí toto: V rubrice „Plánovaný úvazek v projektu“ se uvádí výše úvazku pracovníka v posledním roce realizace projektu. Počet úvazků v tomto roce by měl korespondovat s výší úvazků členů realizačního týmu uvedených v daném roce v oddílu „Řízení projektu / Personální zajištění řízení projektu“ a rovněž v oddílu „Rozvoj lidských zdrojů“, kam se tyto údaje automaticky načítají.

respektive:

V rubrice „Plánovaný úvazek v projektu“ se uvádí výše úvazku pracovníka v posledním roce realizace projektu. Počet úvazků v tomto roce by měl korespondovat s výší úvazků daných výzkumných pracovníků uvedených v daném roce pro jednotlivé výzkumné programy v oddílu „Výzkumné programy“ a rovněž v oddílu „Rozvoj lidských zdrojů“, kam se tyto údaje automaticky načítají.

Do tohoto roku může být úvazek nižší, nicméně hodnoty z posledního roku realizace projektu musejí být udrženy minimálně v uvedené výši nejméně po celou dobu udržitelnosti.

Co se týče vykazování indikátoru Počet úspěšných absolventů upozorňuji, že se nejedná o počet vedených studentů, ale absolventů. Započítávají se výhradně studenti kteří absolvovali studium a získali diplom. Jejich vedoucí diplomové/disertační práce musí být zaměstnancem centra s úvazkem minimálně 0,2 v tom roce, kdy jemu přidělený student absolvuje a získá diplom.

V Manuálu ESOP je uvedeno, že, cituji: " ... Příspěvek na mzdy realizačního týmu je možno nárokovat za období před podáním žádosti o podporu, respektive před vydáním Rozhodnutí" konec citace. Jaký okamžik je tedy rozhodný? Tyto okamžiky od sebe mohou být vzdáleny 6 - 12 měsíců. Předpokládám, že až do Rozhodnutí se jedná o přípravu projektu (v položce rozpočtu Hmotný majetek) a od Rozhodnutí dále je možné uplatňovat mzdy realizačního týmu. Tedy rozhodný okamžik je okamžik Rozhodnutí. Je to tak?

Podání žádosti není rozhodným okamžikem pro nic, co se mezd týče. Rozhodným okamžikem je vydání Rozhodnutí, do vydání Rozhodnutí se mzdy přípravného týmu zahrnují do položky Příprava projektu, případně (odpovídá-li to účetní praxi žadatele) do investičních položek. Po vydání Rozhodnutí jsou mzdy realizačního týmu uváděny v kategorii Příspěvek na mzdy.

V odůvodněných případech je možné nárokovat úhradu mzdy v průběhu realizace projektu (start up) některých výzkumných pracovníků ještě před zahájením výzkumného programu, pokud se například podílí například na akvizici členů výzkumného týmu či na procesu instalace technologií a jejich uvedení do provozu. Je to tak?

Příspěvek na mzdy pracovníků výzkumného týmu před zprovozněním infrastruktury bude způsobilým výdajem za předpokladu schválení ŘO OP VaVpI, a to pouze na základě žadatelem řádně zdůvodněné potřeby provádět činnosti vědeckými pracovníky pro potřeby centra v době, kdy v připravovaném centrum není možné provádět výzkum (Příručka pro žadatele, str. 49).

Obecně je ve výjimečných případech možné se souhlasem ŘO majetek komerčně využívat. Musí se však jednak pouze o doplňkovou činnost, která v žádném případě nesmí omezit či ohrozit vzdělávací aktivity. Zároveň bychom Vás však chtěli upozornit na skutečnost, že majetek, o kterém se již od začátku uvažuje jako o majetku určenému k dlouhodobému pronájmu, je považován za nezpůsobilé (tzn. náklady na vybavení + odpovídající část nákladu na budovu, sítě, apod.).

Chtěla bych se zeptat, zda infrastrukturu pořízenou v rámci PO 4 bude možné v rámci doplňkové činnosti Univerzity využít ke komerčním účelům (např. pronájem laboratoře za komerčním účelem). Zjišťujeme, zda Univerzita bude mít nárok na uplatnění části DPH u finančního úřadu. DPH může uplatnit pouze pokud je zařízení využívané v rámci doplňkové činnosti částečně ke komerčním účelům.

V případě, že by se jednalo o dočasný, nahodilý pronájem spojený s využitím vybavení, které bylo pořízeno z dotace, musí jít opět pouze o doplňkovou činnost a je nutné striktně dodržet pravidla stanovená Rámcem Společenství pro státní podporu ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Rád bych si potvrdil správnost chápání příspěvku na úhradu mzdových výdajů z OP VaVpI. Uvedu na příkladě: V superhrubá mzda pracovníka placeného na plný úvazek z OP VaVpI je 90.000 Kč. Příspěvek OP VaVpI v tomto případě činí 81.000,- Kč měsíčně, tj. 90 % z celkové částky superhrubé mzdy. Je tento příklad správně?

Ano, tento příklad je správně. Dle přílohy č. 1a) Příručky pro žadatele OP VaVpI „Pravidla způsobilosti výdajů pro běžné projekty prioritní osy 2….“ se v případě superhrubé mzdy za jeden celý úvazek zaměstnance v rozmezí 75001 – 150000 Kč může do způsobilých výdajů nárokovat 90  % částky mzdy.

V rámci realizace projektu nám vzniknou provozní výdaje, které ale nebudeme hradit ze start-up grantu (překročili bychom 20 % hranici). Do jaké kolonky v ESOP tyto náklady uvést. Uvažujeme správně, když je chcem uvést do karty Rozpočet, kolonka Nezpůsobilé výdaje.

Ano, tyto výdaje uveďte do kolonky Nezpůsobilé výdaje.

Může jeden žadatel podat žádost v prioritní ose 1. – Evropská centra Excelence a současně v prioritní ose 2. – Regionální VaV centra v právě probíhajících výzvách?

ANO

V aplikaci Benefit jsem v záložce Kategorizace pomoci v nabídce hospodářských činností nenašel takovou činnost, která by odpovídala činnosti žadatele Žadatel je vědecko výzkumná instituce a předkládaný projekt je zaměřen na výzkumnou činnost. Můžete mi prosím říct, jakou činnost mám tedy zvolit? Zda se v tomto případě uvádí jiná nespecifikovaná služba nebo jiná činnost?

Kolonka hospodářské činnosti v záložce Kategorizace pomoci se vztahuje k výstupům projektu, nikoli k ekonomické činnosti žadatele samotného. Je to tedy obor, který je Vaším projektem nejvíce rozvíjen.

Historické a plánované výsledky máme uvádět podle aktuální metodiky, v FAQ je zmíněna metodika 2008, ale v tuto chvíli je zveřejněna metodika z června 2009 (k ní také směřuje odkaz v FAQ). Je v nich rozdíl. Předpokládám, že máme použít pro srovnatelnost v budoucnu nejnovější metodiku, tedy 2009. Je to tak?

Žadatel se řídí vždy aktuální metodikou.

Veškeré příjmy projektu v době realizace projektu do jeho ukončení realizované na pořízených technologiích (v rámci projektu) se po ODEČTENÍ NÁKLADŮ odčítají od poskytnuté dotace. V případě příjmů z účelových grantů tedy odečítání nehrozí (nákladové ceny), v případě smluvního výzkumu odečítání hrozí, ale jen z části příjmů, které přesahují náklady. Toto platí i v období udržitelnosti. Realizace obou druhů příjmů již v době realizace projektu na úhradu provozních výdajů nad rámec start up vnímána jako plus (finanční udržitelnost) nebo jako realizace provozních výdajů nad rámec start up, které v době realizace projektu nejsou obvyklé?

Nelze předem určit, zda realizace příjmů bude vnímána jako plus. Je samozřejmě přínosná pro finanční udržitelnost.

29.9.2009 11:09:45 - aktualizováno 5.10.2009 4:10:29 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load