Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 4. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Dotaz k překladům projektů Regionální VaV centra do angličtiny:

Má být přeložena jen studie proveditelnosti a Benefit? Nebo i některé další dokumenty? Nebo všechno, včetně příloh (např. výpis z KN apod.)? Co se týká formy překladu, je třeba mít překlad s „kulatým razítkem“?

Minimální požadavky na jazykovou verzi předkládaných podkladů jsou obsaženy v Příručce pro žadatele (příloha č. 6 specifikuje jednotlivé přílohy). Překlad samotný nemusí být opatřen kulatým razítkem, neboť součástí  ESOPu je čestné prohlášení, kterým garantujete shodnost obou jazykových verzí. Doložíte-li přeloženo více dokumentů (např. nepovinné přílohy), budou srozumitelné zahraničním hodnotitelům i tyto dokumenty.


V případě zbourání části budovy, která je v havarijním stavu, a dostavení na větší ploše než budova původně stála, se bude jednat jen o jeden indikátor a to indikátor rozšířených a rekonstruovaných kapacit nebo o indikátor nově budovaných se záborem nové půdy? Rozdělit  jednu budovu do různých indikátorů je velmi nepraktické.
Pokud jde o zbourání části budovy a dostavení nové, jedná se o přístavbu a zde se použije indikátor rozšířených a rekonstruovaných kapacit.

Závazným indikátorem jsou užitné plochy celkem, volitelný doplňkový indikátor (laboratoř, terciární vzdělávání, knihovny) se definuje včetně místností zázemí, např.:kuchyňka, kopírka, WC, šatny, chodba?
Indikátor Užitné plochy celkem je definován včetně zázemí (kuchyňky, chodby, aj.).

Citace z Přílohy č. 7 - "...Současně platí, že žádný jednotlivý výzkumný pracovník nemůže být zapojen do projektů předkládaných v rámci jedné výzvy OP VaVpI (resp. v součtu za úspěšně podané projekty v již vyhodnocených výzvách a ve výzvě aktuálně otevřené) v součtu více než úvazkem 1,0..".
Co znamená součet 1,0 za projekty předkládané do jedné výzvy spolu s vysvětlením v závorce? Platí výše úvazku 1,0 pouze pro jednu výzvu OP VaVpI a v další výzvě se máme řídit nejvyšším povoleným úvazkem 1,5 u všech zaměstnavatelů?
Výše úvazku 1,0 musí být dodržena v součtu za všechny projekty předložené v rámci dané výzvy + za všechny úspěšné projekty z předchozích výzev.

Rádi bychom od Vás získali stanovisko k počtu povinných auditů za projekt. Abychom mohli odhadnout náklady na audity do projektů, potřebujeme vědět, kolik povinných auditů bude vyžadováno v projektech VaVpI.

Řídicí orgán doporučuje audit projektu realizovat. Tato povinnost bude upřesněna nejpozději do vydání Rozhodnutí, prozatím doporučujeme, abyste si v rozpočtu v připravovaných projektech nechali v této kapitole rezervu. Bližší informace budou zveřejněny na našich stránkách (přímo nebo v Příručce pro žadatele či příjemce) a zdůrazněny na seminářích. Dále co se týče pojištění, tato povinnost zatím není explicitně stanovena, nicméně doporučujeme Vám pojistit si veškerý majetek pořízený z dotace.

Může si neúspěšný žadatel z prvního kola výzvy v rámci prioritní osy 2 zažádat o vrácení originálního paré žádosti o dotaci? Jakým způsobem by to měl provést?

Originál žádosti včetně všech příloh nelze žadateli vrátit. Musí být archivován. Žadateli může být vrácena pouze kopie žádosti, kterou předložil. K tomuto postačí požádat emailem a domluvit se na termínu předání.

Je nezbytně nutné do Přílohy č. 3 Doklady o složení výzkumného týmu, část první doložit doklady povahy originálu (tj. ověřenou kopii) nebo postačuje prostá kopie?

Je nezbytně nutné do Přílohy č. 3 Doklady o složení výzkumného týmu, část druhá doložit seznam obsahující všechny v době podání žádosti známé členy výzkumného týmu, tzn. i ty, kteří nejsou uvedeni v seznamu členů výzkumného týmu v Příloze č. 1 Studie proveditelnosti (dle Manuálu ESOP jsme uplatnili omezení uvádět pouze vedoucí výzkumných programů a senior researchers)? Mají tedy v čestném prohlášení být uvedeni i členové výzkumného týmu na pozici junior researcher, PhD student a podpůrný personál?

V souvislosti s předchozím předpokládám, že náš „supervědec“ (agregované výsledky všech pracovníkům mimo ESOP) je nepřípustný.

V případě Vašeho prvního dotazu k první části přílohy č. 3 Doklady o složení výzkumného týmu je v originále projektové žádosti skutečně nutné doložit doklady buď originálem, nebo ověřenou kopií, v kopii projektové žádosti pak už u těchto dokladů může být doložena prostá kopie. Projektová žádost se teď opravdu předkládá pouze v jednom paré - originále/ověřené kopii.

druhé části přílohy č. 3  je nutné doložit všechny pro Váš projekt klíčové členy výzkumného týmu. Pokud jste tedy uplatnili omezení uvést pouze vedoucí výzkumných programů a senior researchers Váš postup byl správný. Pokud však považujete i některé další členy výzkumného týmu za klíčové, uveďte je rovněž. V čestném prohlášení pak mohou být uvedeni i členové výzkumného týmu na pozici junior researchers a PhD student, podpůrný personál však není v čestném prohlášení vyžadován. Vámi uváděný pojem „supervědec“ není možno pro tento případ využít.

Vzhledem k informaci zveřejněné na stránkách MŠMT, která říká, že metodika rozpočítání nepřímých nákladů (tj. metodika full cost) bude schvalována a certifikována pouze u úspěšně schválených projektů, je nutné přikládat tuto metodiku k žádosti?

Metodiku full-cost není nutné přikládat k žádosti.

Povinná příloha č. 15 k žádosti - k dokumentaci pro územní řízení jsme přikládali souhlas s umístěním stavby, jehož scan přikládám - tento dokument jsme samozřejmě schopni kdykoli doložit. Je v tomto případě nutné dokládat další dokumenty - např. smlouvu o smlouvě budoucí kupní či nájemní?

Pokud vám pozemky, na kterých chcete stavět, nepatří, musíte mít právně ošetřeno, že na nich nejen můžete stavbu postavit, ale musíte doložit i práva umožňující Vám využívání dané budovy (souvisejících pozemků) – a to i s ohledem na posouzení udržitelnosti, neboť pro potřeby ověření finanční udržitelnosti je pro výpočty nutné znát (a doložit) mj. výši nájemného, pro posouzení právních rizik souvisejících s udržitelností např. délku nájemního vztahu, možnosti vystěhování z nájmu atd.

Stačí při vkládaní příloh (životopisů) do ESOPu pouze jejich anglická verze?

Ano, stačí pouze anglická verze.

Dotaz k PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem. Je možné do PO 4 zahrnout i detašovaná pracoviště fakult sídlící v regionech Konvergence? A pokud ano, lze zahrnout do PO 4 i rekonstrukci areálu, kde v současnosti pro jeho nevyhovující stav nejsou studenti? S tím, že po rekonstrukci by zde byl otevřen nový studijní program, laboratoře pro studenty a byla by nastartována spolupráce se SŠ v regionu?

Dle Výzvy číslo 1.4 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 4  (kapitola 4), kterou najdete na stránkách MŠMT, je jednou z podmínek, aby sídlo rektorátu / děkanátu bylo na území ČR mimo území hlavního města Prahy. V takovém případě jsou způsobilé investice do moderní infrastruktury (investice do stávajících budov, odůvodněná nová výstavba, resp. odůvodněné rozšiřování prostor) spojené s výzkumem s přímým dopadem na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost absolventů pro praxi.

Pokud budeme potřebovat zaměstnat výzkumné pracovníky na přípravné práce ještě před dodávkou a zprovozněním infrastruktury, v jakém časovém předstihu musíme MŠMT požádat o schválení jejich mzdových nákladů hrazených ze start up grantu?

O žádné schvalování mzdových nákladů výzkumných pracovníků během přípravných prací před dodávkou a zprovozněním infrastruktury žádat nemusíte. Je však potřeba ve zdůvodnění v aplikaci ESOP uvést, že tito výzkumní pracovníci budou pracovat na přípravných pracích souvisejících s projektem ještě před pořízením dané infrastruktury.

Jsou uznatelnými náklady ze start up grantu i mzdové náklady na doktorandy?

Pro uznatelnost výdajů není rozhodující, jestli se jedná od doktorandy či inženýry. Podstatné je, jestli aktivity, které budou vykonávat, jsou nezbytné a v souladu s projektem.

Mohou být školeni a vzděláváni v průběhu výzkumu i zahraniční doktorandi s uznáním výstupu v příslušném indikátoru?

Předpokládáme, že se jedná o indikátor Počet studentů využívajících vybudovanou infrastrukturu. Odpověď zní ANO. V rámci daného indikátoru lze vykazovat i zahraniční doktorandy, ale pouze za předpokladu, že zahraniční doktorandi se podílejí na VaV činnosti centra, tj. jsou zapojení do výzkumných projektů centra. Ve výkazech (přístrojový deník) pak bude nutné vykázat, kdy se přístroje (vybudovaná infrastruktura) využívaly pro projekt, na němž  participují zahraniční doktorandi.

29.9.2009 1:09:10 - aktualizováno 21.10.2009 8:10:12 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load