Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 5. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

V rámci projektu plánujeme využití pořízeného přístrojového vybavení externími subjekty (v souladu s indikátorem Podíl výzkumných kapacit využívaných jinými subjekty) - poskytování strojového času včetně případných doprovodných služeb. Do jaké příjmové kategorie příjmy z této činnosti spadnou? Do smluvního výzkumu nebo ostatních provozních příjmů projektu?

Zdá se, že jde o ostatní provozní příjmy. Budou-li externí subjekty využívat přístrojové vybavení na základě nájemní smlouvy, nebo jiné obdobné smlouvy např. smlouvy o výpůjčce atd. a jsou-li doprovodné služby, kromě strojového času,  např. poskytnutí světla, vody, energie (také náležitě smluvně ošetřeno).

Dle definice smluvního výzkumu, která je i v Manuálu ESOP: „Smluvním výzkumem (nebo též výzkumnými službami) se rozumí výzkumné projekty, kde výzkumná organizace jedná jako příkazník a podnik / objednatel jako příkazce, přičemž příkazník obdrží úměrnou úplatu za svou službu a příkazce určí podmínky této služby. Jedná se tedy o poskytování služeb na smluvním základě za úplatu třetí osobě.“

Doplnění předchozí otázky a odpovědi: Jaká je rozhodná skutečnost (podle jakého kritéria se řídit) pro zařazení příjmů z pronájmu přístrojového vybavení do smluvního výzkumu nebo do ostatních provozních příjmů projektu?
Příjmy z pronájmu přístrojového vybavení budou vždy zařazeny do ostatních provozních příjmů projektu. O smluvní výzkum se jedná v případě, že byste pro někoho, kdo si službu objedná, realizovali výzkum např. na přístrojovém vybavení pořízeném z projektu, nebo osobami placenými z projektu. V tomto případě se jedná o příjem ze smluvního výzkumu vztahující se k projektu, který je třeba do ESOPu do příslušné kapitoly zahrnout.

Jaký je termín pro vydání rozhodnutí o schválení či neschválení projektu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2.2 Regionální VaV centra?

S ohledem na náročnost procesu hodnocení nelze termín přesně stanovit. U běžných projektů očekáváme termín kolem července až srpna 2010 a u velkých projektů přibližně listopad 2010.

Vyjasnění aspektu při vykazování dosavadních výkonů žadatele: Při zadávání údajů o národních a mezinárodních grantech do ESOPu se uvádějí finanční objemy v letech 2004 - 2008 a celkový finanční objem. Má se u běžících grantů, které budou končit v budoucnosti, udávat celkový objem včetně let 2009 a dalších, nebo pouze součet ročních alokací do roku 2008?

U běžících grantů končících v roce 2009 a dále nás zajímá objem peněz pouze na požadované roky v tabulce, takže do částky celkem se uvede součet ročních alokací do roku 2008, nikoliv celkový objem včetně dalších let.

Vykazování dosavadních výkonů žadatele v PO1 - Centra excelence: Pokud bude zaměstnancem centra někdo, kdo dosud pracuje v jiné instituci, v níž byl řešitelem nebo spoluřešitelem národních nebo mezinárodních grantů, je možno jeho přínos vykázat v záložce Národní (resp. Mezinárodní) granty v rámci Popisu projektu?

Historické finanční výnosy (přínosy) jednotlivých výzkumných pracovníků se  načítají do vyhodnocení historických výnosů týmu pro posouzení udržitelnosti projektu pouze za ty pracovníky, kteří jsou zaměstnáni žadatelem, případně partnerem, a do projektu jsou zapojeni úvazkem nejméně 0,5. Výnosy výzkumných pracovníků, kteří dosud nejsou zaměstnání žadatelem či partnerem se v záložce Národní (Mezinárodní) granty tedy neuvádějí. Tito budoucí zaměstnanci se ale mohou zohlednit do zdůvodnění plánovaných budoucích výnosů.

V příručce ESOP kapitola 5 Publicita je uvedena položka 5.3 Propagace, ovšem náplň této položky je směřována do položky Ostatní externě nakupované služby. V jaké položce mají být tyto náklady vykázány – jaká je pak tedy náplň položky Propagace?

Vykazování v Benefitu položky Publicita bude mít pak tedy jinou náplň než v aplikaci ESOP – dojde k nesouladu finančních částek na tuto položku. Je tomu opravdu tak? Bude zohledněn tento nesoulad?

Zřejmě došlo pouze ke zmatku v terminologii,která vyplývá mimo jiné z toho, že struktura rozpočtu nekopíruje strukturu způsobilých výdajů. Na záložce Rozpočet v ESOPu budou výdaje na propagaci nad rámec povinné publicity uvedeny v kapitole 5.3 Propagace. Ale v pravidlech způsobilosti výdajů (příloha výzvy, PPŽ) jsou tyto výdaje jako součást kategorie Ostatní externě nakupované služby. Propagace není schválena jako samostatná kategorie způsobilých výdajů (na rozdíl od výzvy 1.2 kde jako samostatný druh byla).

Povinné přílohy a podpisy statutárních zástupců: Předkladatel projektu má celkem 3 statutární zástupce, resp. jednatele. V OR je uvedeno: "Jednatelé jednají a podepisují za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí společně své podpisy." Povinné přílohy, např. vzorová čestná prohlášení (ČP) musí být podepsána ze strany statutárního zástupce. Je možné, aby jednotlivá ČP podepisoval pouze jeden ze statutárních zástupců, pokud by ostatní 2 stat. zástupci tuto činnost v souvislosti s projektem na něj delegovali na základě plné moci?

Všechny dokumenty, u kterých je to ze strany OP VaVpI vyžadováno, se podepisují tak, jak je u daného subjektu uvedeno v obchodním rejstříku. Ve Vašem případě tedy musí dokument podepsat všichni tři statutární zástupci. Zřizovatel měl důvod ke stanovení způsobu podepisování statutárních zástupců a toto by se mělo dodržovat.

Co ze stavební dokumentace se počítá jako zrekonstruovaná/vybudovaná plocha pro monitorovací indikátory (jedná se o celkovou užitnou plochu, nebo celkovou plochu stavby)?

Počítá se celková užitná plocha.

Jak je ze strany MŠMT vnímáno přestěhování některých stávajících laboratorních přístrojů do nově zrekonstruovaného patra ze stávajících prostor, které nevyhovují kapacitně? Zvýší se tím kapacita laboratoří (místo prostoru pro práci dvou lidí s přístrojem vznikne prostor pro práci čtyř lidí s přístrojem – např. přístroj, který je nyní využíván jen z 50% času, protože studenti nemají kde připravovat vzorky; ten bude v rámci realizace přestěhován do nové nástavby, kde budou k dispozici čtyři laboratorní stoly pro studenty, takže přístroj začne být využíván díky realizaci projektu ze 100% času).?

Takový postup je vnímán kladně. 

V případě podání návrhu projektu, který bude přesahovat limit uznatelných nákladů stanovený MŠMT pro danou fakultu, z jakých prostředků je možné financovat náklady přesahující tento limit? Je možné použít finanční prostředky z dotací/normativu na studenta, nebo je nezbytné použít prostředky z tzv. doplňkové činnosti?

Výdaje přesahující limit způsobilých výdajů tj. nezpůsobilé výdaje mohou být hrazeny z jakýchkoli jiných zdrojů žadatele. Postup pro zajištění spolufinancování z příspěvku popsaný v PPŽ pro PO 4 (str. 37 a dále) bude aplikován pouze na příslušný podíl způsobilých výdajů. Pokud bude chtít žadatel použít příspěvek nebo jiné dotace na financování nezpůsobilých výdajů projektu v rámci OP VaVpI, je třeba tuto možnost projednat přímo s poskytovatelem tohoto příspěvku či dotace, aby nebyla porušena pravidla pro jeho poskytnutí (asi nejčastěji skupina III MŠMT).

Pokud žadatel plánuje v rámci projektu realizovat nástavbu, je dostačující pro získání bodového hodnocení environmentálních kritérií, aby byla nízkoenergetická pouze realizovaná nástavba? Tj. například stávající tři patra budou se standardní energetickou náročností a pouze čtvrté patro bude nízkoenergetické. Nebo je naopak nutné získat osvědčení o nízkoenergetičnosti pro celou budovu, v rámci které bude nástavba realizována?

Pokud žadatel předloží Průkaz energetické náročnosti budovy (třeba jen na část budovy), budou mu body uznány.

Co přesně znamená, že jsou projekty zařazené do Zásobníku projektových žádostí v rámci výzvy?

Projekty zařazené do Zásobníku mohou být podpořeny pouze pokud dojde v rámci negociací k redukci rozpočtů doporučených projektů. Tyto zbylé prostředky pak budou nabídnuty projektům v zásobníku podle pořadí. Z toho vyplývá, že dokud nebudou ukončeny negociace se všemi doporučenými projekty, není možné přesně stanovit výši zbylých prostředků v této výzvě. Předpokládá se, že proces negociace by mohl být ukončen do konce roku. Projektovou žádost můžete předložit znovu do právě probíhající výzvy bez omezení. Pokud by zbyly prostředky na váš projekt, můžete od druhé žádosti ustoupit a realizovat projekt podle první žádosti. V případě dostatečné výše finančních prostředků ve výzvě na váš projekt, vás budeme informovat.

8.10.2009 1:10:52 - aktualizováno 9.11.2009 8:11:50 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load