Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 6. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Internetová aplikace ESOP - část Popis projektu - kapitola Výzkumný tým: V této kapitole je nutno uvést všechny jmenovitě známé vedoucí výzkumných programů a senior researchery a - s odvoláním na snížení administrativní zátěže - maximálně 3 výzkumné pracovníky v nižším funkčním zařazení (junior researcher, případně i PhD. student) za každý výzkumný program. Avšak v tom případě se pak v podkapitole Genderová a věková struktura objeví dosti zkreslené údaje především v oblasti věkové struktury. Je tedy možné vyjmenovat zde veškeré jmenovitě známé výzkumníky (vyplněním tabulky s osobními údaji, zaměstnavatelem, úvazky apod.) s tím, že u výzkumníků na pozici junior researcher (případně i Ph.D. student, bude-li pro poslední rok realizace projektu znám) nebudou dokládány Názvy projektů, Zkušenosti, Klíčové vědecké výsledky, Odborné publikace, Výsledky výzkumu - patenty, Aplikované výstupy výzkumu a především Přílohy?

Doporučujeme respektovat naše pokyny a vyplnit ESOP v souladu s tímto omezením. Zkreslení údajů v genderové a věkové struktuře jsme si vědomi a hodnotitelé budou na tento fakt upozorněni. Přesto můžeme jen doporučit, abyste v oddíle Komentář k výzkumnému týmu také konstatovali, že systém neumožňuje zadávat v plném rozsahu personální zajištění, ale že samozřejmě jako žadatel počítáte s tím, že v rámci projektu budou zaměstnáni i junior reserachers a PhD. studenti a v jakém cca počtu.

Internetová aplikace ESOP - část Popis projektu - kapitola Výzkumný tým - podkapitola Přílohy (jednotlivých členů výzkumných týmů): V této části je u každého člena týmu, který není zaměstnancem žadatele ani partnera projektu, povinnost k žádosti připojit motivační dopis vyjadřující ochotu žadatele nebo partnera uvedeného v žádosti zaměstnat v případě přijetí tohoto projektu tohoto člena týmu na alespoň částečný úvazek. Naopak v části Popis projektu, kapitole Přílohy, podkapitole Systémové přílohy je požadavek na dopisy stvrzující zájem klíčových výzkumných pracovníků, kteří písemně stvrdili zájem stát se pracovníkem centra, ale dosud nejsou žadatelem (partnerem) zaměstnáni („motivační dopisy“), stát se zaměstnancem centra atd. Předpokládáme správně, že se jedná pouze o nedorozumění a správně je třeba doložit dopisy stvrzující zájem klíčových výzkumných pracovníků, kteří dosud nejsou žadatelem (partnerem) zaměstnáni, stát se zaměstnancem centra („motivační dopisy“)?

Ano, je třeba doložit motivační dopisy stvrzující zájem pracovníků, kteří dosud nejsou zaměstnancem žadatele či partnera.

V textu příručky uvádíte: "Projektová žádost v listinné podobě bude předložena v českém jazyce pouze v 1 exempláři (1 originál)." Znamená to tedy, že anglická verze se v listinné podobě nepodává? Pokud ano v 1 či ve 2 exemplářích?

Na základě Přílohy č. 6 Seznam povinných příloh projektové žádosti je možné zjistit rozsah a formu jednotlivých příloh, kde je konkrétně uvedené, která příloha je požadována v anglickém jazyce a v jaké formě. AJ verze výstupu z ESOP se v listinné podobě nepředkládá. Je nutné ji přiložit na CD/DVD dle PPŽ.

ESOP, část výzkumný tým: zde se vyplňuje pole "Plánovaný úvazek v projektu" - kde se udává úvazek na konci realizace projektu, a "Funkce v projektu" se uvádí na začátku či konci realizace projektu?

Problém: pokud uvidíte "Funkce v projektu" na začátku realizace projektu a "Plánovaný úvazek" na konci realizace projektu, pak nastene problém, že v ESOPu se zobrazí, např. Pan Novák - funkce v projektu junior researcher a úvazek v projektu 0,5 (ale v době, kdy bude mít úvazek 0,5 na konci realizace projektu již pan Novák postoupí z pozice junior na senior).

Pokud máme uvádět "Funkce v projektu" na konci realizace projektu, pak nemůžeme garantovat, že dotyčné osobě se podaří splnit všechny požadavky, aby mohl postoupit např. z pozice junior na senior researcher. Jak tedy postupovat?

V aplikaci ESOP je potřebné uvést funkci v projektu, jakou zaměstnanec v rámci projektu bude vykonávat. Tzn. podle Vašeho příkladu 0,5 úvazek, junior researcher.

Vyplňování ESOP: financování nákladů na přípravu projektu, které chceme hradit z OP VaVpI. Jedná se o nákup pozemků a práci přípravného týmu. Díky těmto nákladům jsme zvolili dle metodiky začátek projektu na 1.1.2008, aby byly způsobilé. V letech 2008 a 2009 máme tedy tyto náklady, které budeme nárokovat při první žádosti o platbu hned po vydání rozhodnutí. Takto i zadávám do ESOP v  harmonogramu plateb. Nicméně v tabulce "Zdroje pro finanční udržitelnost" v letech 2008 a 2009 při tomto postupu v řádku "Zbývá dofinancovat bez reinvestic" zůstane k dofinancování částka rovná nákladům na přípravu. To znamená, že na tyto náklady nemáme adekvátní zdroje. Je tento postup v pořádku? Abych se vyhnul tomuto problému, mohl bych zadat platby z OP VaVpI již v letech 2008 a 2009, což je ale v rozporu s metodikou.

V oddíle finanční udržitelnost musí být prokázáno, z jakých zdrojů byly hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu. Tj. žadatel musí uvést i zdroje, ze kterých skutečně byly hrazeny výdaje v letech 2008, případně 2009. Zadání plateb z OP VaVpI dříve by samozřejmě neodpovídalo realitě. Vyšší hodnota první žádosti o platbu (o již uhrazené výdaje) potom snižuje další požadavky na vlastní financování.

Musíme vypsat výběrové řízení na projektanta, který nám bude vypracovávát projektovou dokumentaci pro územní řízení? Částka přesáhne hranici 200.000,-. Tento náklad však, v případě schválení projektové žádosti, bude zahrnut do kapitoly 1. Příprava projektu.

Ano, bez ohledu v které části rozpočtu/fázi realizace projektu jsou způsobilé výdaje realizovány, je třeba dodržovat pravidla pro výběr dodavatelů, tj. ve Vašem případě vypsat výběrové řízení.

 

V ESOPu u Realizačního týmu je v popisku: "Na druhou stranu absence některých členů realizačního týmu je pochopitelná a žadatel může tento nedostatek kompenzovat popisem funkcí a odpovědností pracovníků, popisem, jak bude výběr a obsazení jednotlivých pozic kompetentními osobami probíhat a v jakém časovém horizontu budou / musejí být obsazeny." Ve které části ESOPu máme tyto náležitosti popsat?

Takové osoby/funkce by měly být popsány také na záložce realizační tým, obdobným způsobem jako členové týmu, které znáte jmenovitě, ale např. místo příjmení uvedete název pozice/funkce, kterou plánujete v projektu zřídit. Vyplníte výši plánovaného úvazku a další údaje, které je možné vyplnit (samozřejmě jsme si vědomi toho, že jich nebude mnoho) a v popisu funkce můžete mimo jiné uvést, kdy plánujete tuto pozici zřídit.

BENEFIT / Environmentální kritéria / Zahrnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy? Do textu uvádíme: Objekt CMV nesplňuje standard nízkoenergetického domu (budova s nárokem na vytápění méně než 50 kWh/m2.rok). Důvodem je, že v objektu jsou laboratoře s velkými požadavky na výměnu vzduchu (10x/hod.). Projektant navrhuje objekt (jako celek) v souladu se současnými požadavky na hospodárné využití po energetické stránce. Co tedy máme vyplnit v rámci cílové hodnoty (měl by být uveden počet m2 užitné plochy), v případě že se nejedná o vybudování nízkoenergetické budovy? Nulu?

Výběr není povinný, pokud nenaplňujete definici environmentálního kritéria, tak se dané položky nevyplňují. Pokud nenaplňujete ani jedno kritérium, tak se záložka nezpřístupňuje na záložce Projekt pomocí zaškrtávacího pole Bude mít projekt pozitivní vliv na životní prostředí? Pokud naplňujete např. pouze jedno kritérium, tak pouze toto kritérium si vyberete a uloží pouze relevantní kritérium.

ESOP: V jaké podobě máme dodat zapojení klíčových osob, které však nejsou v tuto chvíli zaměstnanci žadatele (partnery nemáme), do národních a mezinárodních grantů a do smluvního výzkumu? Mají mít formu nepovinných příloh s číslováním navazujícím na číslování příloh povinných? Nebo uvést tyto granty a smluvní výzkum přímo do aplikace ESOP avšak nepřiřazovat žádná % vygenerovaným osobám, tj. zaměstnancům žadatele s úvazkem min. 0,5?

Takové informace již nejsou nezbytnou součástí žádosti, neslouží v žádné fázi hodnocení jako podklad. Jejich výsledky nebudou do hodnocení finanční udržitelnosti započítány. Pokud máte přesto pocit, že takové informace by měly být hodnotitelům sděleny, můžete je připojit v rámci nepovinné přílohy. Vzhledem k omezením aplikace ESOP doporučujeme nevkládat jako nepovinnou přílohu k ESOPu(= přílohy č.1 projektové žádosti), ale vložit jako nepovinnou přílohu projektové žádosti s tím, že v textu ESOPu se na vhodném místě na tuto přílohu odkážete.


Číslování příloh projektové žádosti: Dle PPŽ (verze 2.2, strana 58) musí být přílohy očíslovány shodně s číslováním uvedeným v Benefit7. Nepovinné přílohy (přílohy dodané nad rámec povinných příloh) budou očíslovány tak, že první číslo připadající na nepovinnou přílohu je o 1 větší než poslední číslo povinné přílohy (momentálně má Nepovinná příloha č. 19) - tato věta, podle našeho mínění, „navádí“ k číslování „stále dál“ (tzn. 19 a výše), ačkoliv aplikace Benefit7 momentálně připouští nejvýše Přílohu č. 19. Je tedy správné číslování příloh shodně s číslováním v aplikaci Benefit7, nebo číslování „stále dál“?

Všechny nepovinné dokumenty by měly být doloženy v rámci přílohy 19, kterou je případně možné rozdělit na více částí. Číslování příloh nad 19 není možné, neboť by to nebylo možné zadat do Benefitu.

13.10.2009 12:10:28 - aktualizováno 27.10.2009 2:10:03 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load