Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 7. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Možnost a datum zahájení čerpání start-up grantu, popřípadě podmínky čerpání?

Způsobilost výdajů v rámci start-up grantů začíná ode dne vydání Rozhodnutí. Maximální  délka trvání běžného projektu v rámci PO2 nesmí přesáhnout 4 roky od data vydání Rozhodnutí. Datem ukončení projektu se rozumí den, ke kterému jsou ukončeny všechny projektové aktivity a zároveň uhrazeny všechny výdaje s nimi spojené. (viz  Příloha č. 1a) Příručky pro žadatele. Zároveň je nutno zdůraznit, že příspěvek na mzdy pracovníků výzkumného týmu před zprovozněním infrastruktury bude způsobilým výdajem za předpokladu schválení ŘO OP VaVpI, a to pouze na základě žadatelem řádně zdůvodněné potřeby provádět činnosti vědeckými pracovníky pro potřeby centra v době, kdy v připravovaném centrum není možné provádět výzkum (Příručka pro žadatele, str. 49).

Systém čerpání start-up grantu – ex post, ex ante?

Systém čerpání dotace ex-ante a ex-post naleznete v Příručce pro žadatele v kapitole 2.15 Způsoby proplácení. Výdaje zahrnuté do start-up grantu budou financovány stejným způsobem jako například investiční výdaje.

Pokud chceme nárokovat zálohový koeficient 6% DPH ze způsobilých výdajů, je dostačující uvedení v kolonce nezpůsobilé výdaje - DPH vztahující se ke způsobilým výdajům ? Kam případně máme uvést, aby bylo těchto 6% skutečně způsobilých?

Způsobilá část DPH je součástí pořizovací ceny, tj. je zahrnuta v ceně každé položky, kterou plánujete z projektu pořídit. Nezpůsobilá část DPH vztahující se ke způsobilým výdajům bude vyčíslena v kolonce „Nezpůsobilé výdaje - DPH vztahující se ke způsobilým výdajům“.

Dotaz k výzvě 2.2 OP VaVpI PO 2 - U některých povinných příloh projektové žádosti se požadují dokumenty ne starší 90 dnů. Má se na mysli ne starší 90 dnů k datu podání projektové žádosti? Např. k 16. 11. 2009?

Ano, je to tak, jak uvádíte.

Dotaz týkající se projektu podávaného do prioritní osy 4:

Je možné, aby byl podáván projekt zaměřný na rekonstrukci budovy celé fakulty univerzity, jejíž některá z kateder nerealizuje a ani neuvažuje o akreditaci doktorského programu? Seznam klíčových pracovníků by tak byl jen z některých kateder, které akreditaci mají či ji plánují. Avšak projekt by byl podáván na celou fakultu.

V principu toto není vyloučeno. Je však nutné si uvédomit, že PO4 je primárně zaměřena na investiční podporu výchovy pracovníku pro VaV. Pokud se tedy jedná o sdílené prostory (napr. velká posluchárna), které využijí také studenti PhD programu (ale z logiky věci je zřejmé, že nejen oni), pak je možné zdůvodnit, proč je projekt do PO4 podáván. Obecně však doporučujeme při volbě priorit do PO4 na úrovni vysoké školy zohlednit v maximální možné míře specifické zaměření této prioritni osy.

Chtěla bych se ujistit, jestli dobře vykazujeme výsledky RIV. Příklad: článek ve sborníku, na kterém se podílely 2 osoby - dle metodiky má článek 8 bodů - z toho vyplývá, že u jednoho člověka vykážu v ESOP 4 body (8 * 0,5). Je toto správný postup? Nebo se v ESOP vykáže jen 0,5?

Je nutné vykazovat počty výsledků jak byly zadány (resp. uznány) v RIVu, tedy 1,0 článku (pokud má článek jednoho autora), nebo 0,5 pokud má 2 spoluautory, atd. Násobení počtem bodů, resp. přepočet na finanční vyjádření v podobě institucionálního financování, neprovádějte! Ten provádí ESOP automaticky.

Dovoluji si zaslat dotazy k povinným přílohám projektové žádosti k výzvě 2.2 - Regionální VaV centra OP VaVpI. Je možno všechny nerelavantní přílohy projektové žádosti nahradit čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem organizace?

Ano, je to možné.

Příloha č. 13 - Posouzení vlivu na ŽP - pokud nejsou obě stanoviska součástí žádosti o vydání územní rozhodnutí musí být součástí projektové žádosti při podání nebo se mohou předložit v průběhu hodnocení na Vaši výzvu?

Stanoviska je třeba předložit spolu s projektovou žádostí, pouze v případě, že by bylo příslušným orgánem požadováno posouzení vlivu záměru na ŽP, předkládá se další dokumentace s tím související na výzvu ŘO.

Obracím se na Vás  s dotazem týkajícím se monitorovacích indikátorů k PO4 OP VaVpI. Zpracováváme projekt pro Univerzitu Hradec Králové a na základě podnětů od vedoucího investičního oddělení UHK bychom potřebovali vědět, jakým způsobem přistoupit k deklarování cílových hodnot nově vybudovaných kapacit u tzv. doplňkových indikátorů s kódy 4125 – 4128. V definici indikátoru se uvádí, že se jedná o užitnou plochu celkem, pokud je ale míněna plocha laboratoří, knihoven atd., ta se standardně uvádí v čisté užitkové ploše (pro bližší informace viz přiložený soubor Plochy a prostory). Prosím tedy o konzultaci, jakým způsobem máme při vyčíslení cílových hodnot postupovat -  zda lze místo užitné plochy celkem uvádět užitkovou plochu čistou,  dále co  přesně spadá pod indikátor 4128  - plochy jiné a zda by se měl součet cílových hodnot těchto 4 doplňkových indikátorů 4125 - 4128 rovnat cílové hodnotě indikátoru 110517.

Do cílové hodnoty indikátoru uvádějte užitnou plochu celkem, tak jak je popsáno v definici indikátoru (tj. v přiloženém souboru se jedná o ekvivalent – Užitková plocha (PU m2), důvodem je měřitelnost s ostatními indikátory, které jsou rovněž uváděny tímto způsobem. Součet zmíněných čtyř indikátorů by se měl rovnat indikátoru s kódem 110517. Pro vaší informaci, od 1.11. by měla být na tento součet zapracována v B7 kontrola, pokud tedy budete finalizovat, či kontrolovat žádost po tomto datu, měli byste být v případě nesouladu částek upozorněni.

Co všechno se započítává do výnosů a výdajů dle historie a projekce na následující období. Zda-li máme postupovat podle zadání ve Studii proveditelnosti a omezit se na normativní financování, institucionální a účelovou podporu VaV a doplňkovou hospodářskou činnost nebo k tomu máme ještě připočítávat např. FRVŠ, stipendia doktorandů, další granty –  GAČR, zahraniční atd. dle rozpadu v přiložené tabulce?

Struktura zdrojů financování vyjmenovaná ve studii proveditelnosti je pouze minimálním výčtem, ve kterém bychom chtěli jednotlivé zdroje financování identifikovat. Podrobnějšímu členění se rozhodně nebráníme, také je určitě možné přidat si minimálně položku ostatní zdroje financování pro zdroje, které není možné zařadit ani do jedné z těchto kategorií. K Vaší tabulce v excelu jsme se pokusili vytvořit stručný komentář,co bychom si představovali, že bude zařazeno pod jednotlivými kategoriemi – zejména normativním financováním a účelovou podporou.

Lze zahrnout do způsobilých výdajů tuzemské cestovné?

Tuzemské cestovné není již pro aktuální výzvy způsobilým výdajem, do způsobilých výdajů je možné zahrnout dle Pravidel způsobilosti výdajů náklady spojené se studijními pobyty pracovníků projektu v zahraniční v délce 1 - 6 měsíců včetně jízdného (veřejnými dopravními prostředky), ubytování a zákonných náhrad.

3.11.2009 3:11:29 - aktualizováno 9.11.2009 8:11:09 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load