Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 8. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Chci se zeptat na vyplňování výše úvazku (konkrétně pole „Plánovaný úvazek v projektu“) v případě, že jedna osoba je součástí výzkumného i řídicího týmu současně. Reálně má např. očekávaný úvazek 0,7 pro výzkum a 0,3 pro řizeni projektů – do záložky u výzkumného týmu zadáváme do výše uvedeného pole „Plánovaný úvazek v projektu“ pouze těch 0,7 nebo celý úvazek v rámci projektu 1,0 (analogicky to platí i pro záložku u realizačního týmu)?

Vyzkumný úvazek je nutné uvadět ve výši, ve které je naplánovaáno zapojení pracovníka v posledním roce realizace projektu. Ve vámi uváděném případě tedy patrně ve výši 0,7.

Můžete mi prosím objasnit, jaké požadavky jsou kladeny na spolupracující organizaci „partnera bez finančního příspěvku“? Musí tato spolupracující organizace splňovat všechny požadavky jako partner s finančním příspěvkem (podmínky přijatelnosti, realizace činností mimo region Praha,…. ) a s tím spojená nutnost vypracovat povinné přílohy - dle přílohy č. 6? Chceme jako spolupracující organizaci „partnera bez finančního příspěvku“ uvést pražskou vysokou školu. Spolupráce by byla založena především na výměně zkušeností a na možnosti pracovních stážích studentů v centru.

Obecně lze říci, že spolupracující organizací (ve smyslu PPŽ, příloha č. 6a – str. 10 – 11) může být jakýkoli subjekt. Pokud nebude nárokovat žádné finanční prostředky z projektu OP VaVpI, nemusí s ním být sepsána ani partnerská smlouva a nejsou na něj kladeny žádné specifické požadavky. Vše se odvíjí od míry a významu takové spolupráce pro daný projekt.

Lze DPH uvést jako způsobilý výdaj projektu (nebude nárokován jeho odpočet) i když projekt bude realizovat přijmy ze smluvního výzkumu? DPH z příjmu ze smluvního výzkumu by se pak taktéž nemohlo nárokovat na odpočet nebo ano?


Zde si dovoluji citovat přímo z pravidel způsobilosti, které jsou přílohou PPŽ: Daň z přidané hodnoty může být způsobilým výdajem pouze za předpokladu, že způsobilým výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění způsobilým výdajem pouze z části, je způsobilým výdajem rovněž pouze alikvotní část DPH vztahující se k tomuto plnění. DPH nebo její část (buďto alikvotní část ve smyslu předchozí věty a/nebo neuplatněná část po krácení odpočtu daně zálohovým koeficientem v souladu se zákonem o DPH) je způsobilý výdaj pouze za předpokladu, že příjemce nemá nárok na její odpočet, nebo nárok na odpočet části DPH. DPH je způsobilým výdajem v plné výši u subjektů, které nejsou plátci DPH. Subjekty, které mohou uplatnit nárok na odpočet DPH částečně na základě koeficientu, použijí při vykazování v žádosti o platbu (tj. stanovení sumy způsobilých výdajů) zálohový koeficient. Zároveň nejpozději při první etapě v následujícím roce, kdy bude v souladu s postupy podle zákona o DPH zjištěn vypořádací koeficient za minulý rok, provedou příjemci vyúčtování takto nárokované DPH na základě tohoto vypořádacího koeficientu. Platí, že způsobilým výdajem není DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet.

V případě, že budete realizovat smluvní výzkum, znamená to, že budete částečně (pouze doplňkově, jak vyplývá z podmínek výzvy) využívat pořízené vybavení pro hospodářskou činnost a tím pádem budete mít částečně nárok na jeho odpočet. Tudíž by měl být alikvotní podíl DPH být zařazen do nezpůsobilých výdajů projektu. Rozhodujícím hlediskem způsobilosti DPH je to, zda Vám vzniká nárok na odpočet (pak není způsobilé) či nikoliv, ne to zda tento nárok uplatníte nebo neuplatníte.


Lze do grantů uvádět i výzkumné záměry?

Do grantů lze vyčíslit pouze prostředky poskytnuté jako účelová podpora dle zákona 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje. Výzkumné záměry jsou považovány za prostředky institucionální podpory. 

V rámci přípravy projektů do 1. Výzvy pro PO 2 OP VaVpI byly do ESOPu doplňovány také synergické projekty s OP VK, resp. OPPI. V novém ESOPu pro 2. Výzvu PO 2 OP VaVpI již žádné pole pro doplnění těchto synergických projektů s OP VK, resp. OPPI není. Znamená to, že synergické projekty již nebudou do ESOPu doplňovány?

Máte pravdu, kapitola Synergie byla ze studie proveditelnosti (ESOP) stažena z důvodu duplicity s formulářem žádosti v aplikaci Benefit 7. Do ESOP již nebudou v rámci PO 2 synergické projekty vyplňovány.

Jsou doklady o odborné způsobilosti povinnou přílohou projektové žádosti? 

Doklady o odborné způsobilosti nejsou povinnou přílohou, tou je za klíčové pracovníky výzkumného i realizačního týmu profesní životopis (stačí v AJ), případně motivační dopisy těch, kteří v době podání žádosti nejsou zaměstnanci žadatele či partnera. Další doklady jako diplomy a certifikáty není nezbytné dokládat, pouze v rámci přílohy č.3 Doklady o složení výzkumného týmu, části první je možné doložit doklady k posouzení kvality týmu ve vztahu k věcnému obsahu projektu, ale předpokládáme, že zde budou doložena pouze doklady o výjimečných úspěších, nějakých zvláštních oceněních apod. Kdybychom měli od každého pracovníka chtít diplomy, byli bychom my i hodnotitelé zavaleni zbytečně velkým množstvím dokladů. Takto si informace o dosaženém vzdělání a dalších certifikátech vyčteme ze životopisu, který je součástí žádosti, ve které statutární zástupce žadatele stvrzuje svým podpisem správnost a pravdivost údajů v ní uvedených ( a samozřejmě my máme právo si tyto informace u žadatele kdykoliv ověřit).

Rád bych se dotázal ohledně způsobilosti výdaje, jedná se o účetní zůstatkovou hodnotu bouraných objektů, které budou nahrazeny novostavbou (účetní hodnota po odečtení oprávek) – je možné tuto hodnotu za nějakých podmínek zahrnout do způsobilých výdajů projektu? 

Účetní zůstatková hodnota není způsobilým výdajem, resp. hlavně není výdajem v pravém slova smyslu. Z projektů v rámci OP VaVpI je ale možné uhradit např. výdaje na odstranění staveb, pokud místo nich má vzniknout nová stavba související s projektem.

Dotaz k OP VaVpI PO 2 - 2. výzva: Příloha č. 1) Studie proveditelnosti - se skutečně v listinné verzi předkládá pouze v českém jazyce a na CD/DVD jak v českém tak v anglickém jazyce?

Ano, je to skutečně tak, že v listinné podobě se předkládá pouze česká verze a na CD/DVD pak v ČJ i AJ. Důležité je, aby česká verze souhlasila v listinné a elektronické podobě a zároveň souhlasila s anglickou verzí, která sice bude částečně pouze elektronicky, ale to je v souladu s Příručkou pro žadatele. 

S odvoláním na Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 4 OP VaVpl,č.výzvy 1.4, příloha b), vás žádáme o vysvětlení výpočtu způsobilých výdajů (ZV) na konkrétním příkladu. Prosíme o metodiku výpočtu ZV naší konkrétní stavby o parametrech: Celkové náklady stavby bez DPH 724 355 tis. Kč, podl.plocha celkem 12 584 m2, pro účely projektu: 10 541 m2, pro jiné účely: 621 m2, společné prostory: 1 422 m2. Otázka: z jaké plochy (jakým poměrem) se vypočtou skutečné způsobilé výdaje?

Způsob výpočtu resp. konkrétní příklad výpočtu je uveden v Pravidlech způsobilosti výdajů. Jak by byl výpočet realizován u vaší stavby uvádím níže, přičemž princip spočívá v rozpočítání společných prostor v poměru m2 způsobilých pro projekt vůči součtu m2 způsobilé plochy a plochy pro jiné účely. Výpočet poměrné plochy společných prostor, která bude způsobilá: (10541/(621+10541))*1422 = 1342 m2.

Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem se mají vyplňovat výsledky do aplikace ESOP? Dle našeho porozumění manuálu se zadávají pouze jednotlivé výsledky, nikoli jejich bodové hodnocení dle metodiky RVV (např. 1 článek 3 autorů se počítá jako 0,33 bodu pro ESOP nebo např. 1 článek = 5 bodu RIV, v příadě 3 autoru pak 5/3). Rozumíme tomu spravně?

Odpověď se tyká indikátorů vztahujících se k výsledkům VaV (110502, 110503, 110504). V aplikaci ESOP se vyplňují absolutní hodnoty daných indikátorů, kterých bude skutečně dosaženo v každém aktuálním roce. Hodnoty se vykazují za centrum, nikoliv za jednotlivé zaměstnance. Např.: V roce 2010 na jednom odborném článku se podílí dva autoři, kteří jsou zaměstnanci podpořeného centra. Do ESOPu se uvádí hodnota 1. V případě že jeden z autorů je zaměstnancem jiné organizace (nikoliv podpořeného centra), což znamená že daný výsledek patří podpořenému centru jen z poloviny,  tak do ESOPu se uvádí hodnota 0.5, - čili podíl. Při vyplnění hodnot v ESOPu výše zmíněných indikátorů se rozhodně neuvádí bodové hodnocení výsledků dle metodiky RVV, ale pouze skutečné dosažené hodnoty.

Jak má být oddělena hospodářská a nehospodářská činnost žadatele (výzkumné organizace)?

Oddělení hospodářské a nehospodářské činnosti nemusí být nutně ošetřeno ve stanovách, stačí vnitřní směrnice žadatele. Viz též Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, kapitola 2.10.2 b: "Povinnost uvedená v podmínce 2 v bodě 2.10.1 této příručky musí být ke dni podání žádosti zakotvena v základních vnitřních předpisech žadatele (stanovy, zřizovatelská listina apod.) a to po celou dobu realizace projektu i po dobu sledované udržitelnosti projektu (viz kapitola 2.9 Udržitelnost projektu)".

V bodě 4.1. pravidel způsobilosti výdajů uvádíte, že způsobilým výdajem jsou Software, databáze respektive Výdaje na software, nákup databází, včetně jejich údržby a aktualizace. V kolonce „% celkových způsobilých výdajů projektu nebo % spoluúčasti na financování“ není přitom uvedeno S, tzn., že náklady jsou hrazeny jako infrastruktura. Jak pak máme přistoupit k nákladu „údržba a aktualizace software a databází, když tyto náklady jsou generovány každoročně. Mohou se uvést v rozpočtu na infrastrukturu jednou položkou např. dohromady za období 5 let?

To stejné je i v případě bodu 5.3.výdaje na pojištění, ostrahu, výdaje na zajištění bezpečnosti atd.). 

V rámci kapitoly 4.1 jsou způsobilé pouze výdaje investičního charakteru, tj. do příslušné kapitoly rozpočtu ESOPu (kapitola 1 Nehmotný majetek) lze uvést pouze takové výdaje, které vstupují do pořizovací ceny softwaru. Případnou údržbu či aktualizaci, která nevstupuje do pořizovací ceny majetku (viz kapitola 6.4 Opravy ve způsobilých výdajích), ale je svým charakterem neinvestiční (tj. zejména služba nebo materiál), je možné uvést v rozpočtu do příslušné kapitoly neinvestiční části rozpočtu (hlavně kapitoly 3,4).

Na kapitolu 5.3 se nevztahuje limit na start-up grant, jelikož jsou to výdaje na aktivity, které musíte zajistit (uloženo jako povinnost ze strany ŘO), za účelem úspěšné realizace a udržitelnosti projektu.

ESOP - historické úspěchy žadatelské instituce a granty z historie na každého výzkumníka.

Pokud je žadatelem nově vzniklá instituce, která ale stojí na kvalitním potenciálu vědeckých pracovníků s bohatými zkušenostmi a velmi hodnotnou vědeckou historií, můžeme v popisu „Historické úspěchy žadatelské instituce“ využít historických úspěchů budoucích vědeckých pracovníků?  V případě, že ne, stačí odůvodnění, že instituce je nově vzniklá bez vlastní historie?

V této části je třeba uvést úspěchy žadatelské instituce a nelze využít výsledků budoucích pracovníků.  Tedy pokud máte nulovou, nebo nule blízkou historii, tak ji uveďte.

Stejná otázka platí pak i pro granty na každého výzkumníka. Jedná se o historické zkušenosti v rámci instituce nebo historické zkušenosti výzkumníka jako takového bez ohledu na to, kde v minulosti působil?

Jedná se o historické úspěchy výzkumníka, bez ohledu na to, kde předtím působil. Tedy zajímá nás historie daných výzkumníků, bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni žadatelem, nebo zda výsledku dosáhli v době, kdy pracovali pro žadatele či jinou entitu. Tato data slouží pro posouzení finanční udržitelnosti projektu, přičemž platí, že aby se výsledky výzkumníka do vyhodnocení historických finančních výnosů výzkumného týmu zohlednily, je nutné, aby byl pracovník v době podání žádosti zaměstnán žadatelem či partnerem, a aby byla výše jeho úvazku v projektu v posledním roce realizace minimálně 0,5.

Do ESOPu byste tedy měli za tyto výzkumníky vyplnit výsledky z RIVu (pokud nějaké máte), a pokud nemáte v RIVU žádné výsledky, pak alespoň do CV uvést, jaké výsledky mají tito pracovníci za sebou (granty, zakázky, klíčové publikace, patenty, atp.). Důležité je, že ne vše se nutně muselo v RIVu objevit, pokud to byl smluvní VaV, tak v RIVu logicky nebyl uveden a to je třeba uvést do CV, resp. na kartu pracovníka.

Zcela klíčový je pak podrobný popis okolností a předpokladů udržitelnosti - u institucí bez historie je důležitější než v kterémkoliv jiném případě.

3.11.2009 3:11:28 - aktualizováno 6.11.2009 3:11:12 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load