Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi z emailové adresy opvyzkum - 1. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy, které byly zaslány na emialovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Je časově omezena délka trvání realizace projektu u oblasti podpory 1.1 - Evropská centra excelence (běžný projekt), např. 3 roky, či platí jen pravidlo, že ukončení realizace je do 31. 12. 2014? Dle výzvy PO 1 - Evropská centra excelence běžné projekty musí být ukončeny k datu 31.12.2014. U běžných projektů je doporučeno vyčerpat během prvních 3 let od vydání Rozhodnutí 80 % schválených způsobilých výdajů.

V povinné příloze projektové žádosti a to konkrétně příloha č. 12 Projektová dokumentace je uvedeno: „Tato příloha je dokládána ve 2 pare (stačí prostá kopie) a její listy nemusí být očíslované a pevně spojené.“ Je tedy nutné doložit 1 originál projektové dokumentace a 2 prosté kopie, přičemž originál projektové dokumentace bude přiložen jako příloha k originálu projektové žádosti a kopie budou přiloženy jako přílohy ke kopiím projoktové žádosti? Nebo bude postačovat prostá kopie projektové dokumentace, ale ve dvou vyhotoveních, z nichž 2 paré budou přiloženy k projektové žádosti?

Je třeba doložit 2 paré (nemusí být ověřené) projektové dokumentace + čestné prohlášení, že tyto dvě paré jsou shodné s tím, které bylo předloženo stavebnímu úřadu. Obojí přiložte k projektové žádosti. Toto je výjimka mezi povinnými přílohami PŽ (dle PPŽ - Příloha č. 6). Ostatní stačí doložit jen 1krát.

Lze za doložené majetkoprávní vztahy považovat souhlas s provedením stavby a smlouva o výpůjčce s možným nakládáním s vypůjčeným majetkem ve smyslu stavebních úprav?

Vaše otázka není jednoznačná. Okruh „stavebních úprav“ je příliš široký na to, aby bylo možné jednoznačně říci, že uvedený typ majetkoprávního vztahu je dostačující. Doporučujeme specifikovat, o jaký typ stavebních úprav se jedná.

Platí tedy, pokud by stejná VŠ zažádala o dotaci např. z prioritní osy 2 a uspěla, že se sníží její možnost čerpání finančních prostředků např. z prioritní osy 4 a opačně?

Ne, toto neplatí, každá prioritní osa má své předem dané alokace. Vámi zmíněné limity platí jen pro prioritní osu č. 4.

V rámci všech předchozích projektů OP VaVpI jsme k projektu přikládali vždy pouze CV ve verzi AJ. Nynější ESOP hlásí, že chybí verze v ČJ, nicméně MŠMT ujišťovalo, že stačí pouze verze v AJ. Chci se tedy zeptat, stačí verze CV v AJ, není potřeba dělat v ČJ?

Pro CV stačí AJ verze. 

Mohli byste mi, prosím, napsat, jaký je doporučený formát životopisu?

Doporučený formát životopisu je evropský formát Europass, a to s ohledem na to, že hodnocení klíčových pracovníků je předmětem zejména mezinárodního hodnocení a zahraniční hodnotitelé se v tomto formátu snáze orientují. Pokud použijete jiný formát, žádost na základě toho rozhodně nebude vyřazena, jenom to může drobně ztížit orientaci zahraničním hodnotitelům. Veškeré životopisy pak stačí doložit v anglickém jazyce a neměly by standardně přesáhnout rozsah 3 stran na osobu, přičemž v případě výzkumných pracovníků mohou být klíčové vědecké výsledky popsány v oddílu. „Klíčové vědecké výsledky“.

Chtěli bychom se zeptat, zda vydělení činností může být provedeno pouze účetně? Tzn. že subjekt bude mít účetně rozdělené činnosti?

Ne, pouhé účetní oddělení nestačí.

Legenda k záložce Výzkumný tým v aplikaci ESOP říká, že "lze uvést maximálně tři výzkumné pracovníky v nižším funkčním zařazení (junior researcher, příp. Ph.D. student) za každý výzkumný program". Chápeme tedy správně, že při osmi výzkumných aktivitách nelze do projektu zařadit více než celkem 24 pracovníků v kategoriích Junior researcher a Ph.D. student? Jak by naplnění tohoto kritéria mělo být zařazeno časově (v současném stavu? v cílovém stavu?)? Původně jsme považovali za žádoucí spíše filosofii, orientovanou naopak na vstřícnost vůči mladým výzkumníkům, která by měla směřovat k rozšiřování jejich počtu. Jak se pak toto kritérium slučuje s požadavky v kapitole Rozvoj lidských zdrojů, konkrétně explicitnosti při popisu postupu "náboru mladých výzkumníků"?

Omezení počtu mladých výzkumníků se vztahuje na vykazování historických výsledků a výnosů, které je klíčové pro posouzení finanční udržitelnosti. Kvůli opakovaným stížnostem žadatelů na nadměrnou administrativní zátěž bylo zavedeno pravidlo, které vykazování výsledků omezuje na vedoucí výzkumných programů a klíčové pracovníky (senior researchers) a omezený počet mladších pracovníků - ve vašem případě skutečně 24. Úprava vychází z předpokladu, že většina historických výsledků a výnosů je vázána na starší pracovníky, nicméně žadatel má možnost doplnit data i za omezený počet výjimečně slibných mladších pracovníků, zejména těch, u kterých se předpokládá, že se v průběhu projektu mohou stát seniory researchers.

Tím však vůbec není řečeno, že by mladší pracovníci neměli v centru pracovat! Naopak, jejich zapojení je žádoucí, jak sama uvádíte v druhé části dotazu. Není však nutné je jmenovitě v plném rozsahu uvádět (řada z nich  v tuto chvíli ještě ani není identifikována, někteří nastoupí do centra např. za 3 roky a dnes teprve studují magisterský stupeň, apod.). Výše popsaný požadavek tedy není v rozporu se zapojením většího počtu mladších výzkumníků. Celková struktura pracovníků centra a její vývoj v čase by přitom měla být popsána v záložce "Rozvoj lidských zdrojů / Plán rozvoje", resp. "Komentář plánu rozvoje". Z ní bude zřejmé, jaké budou počty pracovníků v jednotlivých stupních zařazení.

Lze aktivitu týkající se zavedení postgraduálního studia, jejímž obsahem by bylo šíření zkušeností nabytých z ostatních výzkumných aktivit v rámci centra excelence, zahrnout do projektu jako výzkumnou aktivitu s uznatelnými výdaji pro OP VaVpI?

Z dotazu není zcela zřejmé, co přesně se skrývá pod pojmem "zavedení postgraduálního studia". Z podstaty věci by se ve Vašem případě mohlo jednat o mzdy pedagogických pracovníků, které však ze start-up grantu není možné hradit (kromě toho by měly být kryty z normativního příspěvku na vzdělávací činnost poskytovaného držiteli akreditace daného vzdělávacího programu, tento náklad již tedy stát jednou uhradil). Dále je možné si předstvit přípravu nového kurikula, či tvorbu výukových pomůcek. Ani tyto aktivity však nejsou mezi způsobilými aktivitami výzvy č. 1.1. OP VaVpI. V tomto směru je však možné odkázat na možnost předložení projektu do některé z výzev OP VK, které právě inovace studijních plánů a zavádění nových kurikul podporují. Je zřejmé, že striktní oddělení výzkumné a vzdělávací činnosti v případě výchovy postgraduálních studentů je obtížné. Obecně však upozorňujeme, že samotná vzdělávací a výuková činnost nepatří mezi podporované aktivity ve výzvě 1.1. OP VaVpI. Nicméně úhrada části mzdových nákladů studentů, kteří se budou podílet na realizaci výzkumného programu Centra možná je.

Jako jedna z příloh žádosti Benefit je projektová dokumentace, která je vyžadována i v elektronické podobě. Budou dostačující výstupy v elektronické podobě ve formě elektronických výstupů přímo od architektů, tj. bez podpisu a razítek, nebo bude požadována elektronická podoba projektové dokumentace z tištěné podoby, tj. s podpisy a razítky?

Dostačuje výstup v elektronické formě přímo od architektů (tedy z CADu), není třeba scanovat podepsané výkresy.

Projekt A počítá s přístavbou budovy společně s jiným projektem B žádajícím o dotaci z OP VaVpI. Projektová dokumentace a stavební povolení jsou vydány na tuto společnou přístavbu (kde každý z projektů ma svá samostatná patra). V případě nerealizace projektu B se bude realizovat pouze část přístavby relevantní pro projekt A.

 V tomto případě doporučujeme držet se několika obecných principů. Prvním z nich je konzistentnost v přístupu k předmětu projektu v celé projektové žádosti. Proto nedoporučujeme rozpočet kalkulovat jiným způsobem, než stávající projektovou dokumentaci. Riziko, že jeden ze dvou projektů nebude podpořen, by žadatel měl vzít „na sebe“ a na pokrytí finančního rozdílu, který vznikne při samostatné realizaci jen jednoho projektu (tedy jen menšího počtu pater budovy?), by si měl vytvořit finanční rezervu, která by se v případě tohoto scénáře objevila v nezpůsobilých výdajích. Zároveň je třeba deklarovat jasný, akceptovatelný systém („klíč“), podle kterého bude cena budovy rozdělena mezi dva zamýšlené projekty. Tento klíč doporučujeme dále konzultovat. Druhým pravidlem je korektní přístup k veřejným zakázkám. Pokud je zamýšlená stavba plánována jako jeden logický celek, mělo by výběrové řízení na stavební práce proběhnout jen jedno, i když prostředky na realizaci čerpáte paralelně ze dvou projektů. Důležité je eliminovat riziko dělení zakázek. Varianta samostatné přístavby by byla zcela určitě nejjednodušší, nicméně neznáme další podrobnosti a okolnosti obou projektů.

 

18.9.2009 9:09:55 - aktualizováno 2.11.2009 9:11:33 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load