Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi - způsobilé výdaje, ESOP

V této části naleznete otázky týkající se způsobilých výdajů a aplikace ESOP, které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu OP VaVpI v posledních týdnech.

Dotaz k příspěvku na mzdy přípravného týmu: Jak je to se způsobilostí náhrad při dočasné pracovní neschopnosti (výplata nemocenské zaměstanavatelem), dovolené, apod.? Jsou možné odměny přípravného týmu? Za jakých přesných podmínek (přesná struktura musí být v pracovní smlouvě, apod.)? Jak je to se způsobilostí náhrad sociálního fondu v případě vysokých škol? V případě OPVK je standardně způsobilým nákladem (viz. příručka pro příjemce).

Všechny uvedené typy výdajů v rámci přípravného týmu jsou způsobilé, ovšem systém odměn je nutné mít zaveden ve vnitřních předpisech a každé odměny je třeba patřičně zdůvodnit ve vazbě na projekt.

Služby spojené s přípravou projektu: tisk projektové žádosti (vytištění ESOP a příloh v copycentru), proof reading textů ČJ/AJ, překlady ČJ/AJ, drobné konzultace k jednotlivým aspektům projektu (např. rozpočet, apod.). Co se přesně rozumí pod "kompletací projektové žádosti"? Spadají pod tento pojem i výše uvedené typy služeb a je tedy u nich potřeba dokladovat počet člověko-měsíců.?

Výše uvedené výdaje jsou způsobilé, spadají pod termín kompletace projektové žádosti, takže u relevantních položek bude vyžadováno dokladování počtu člověko-měsíců.

Je v případě velkých projektů, které kromě přípravy projektu do výzvy MŠMT chystají i velkou studii proveditelnosti a další podklady pro předložení Evropské komisi celý tento proces vnímán jako příprava projektu?

Ano, skutečně až do okamžiku vydání Rozhodnutí se jedná o přípravnou fázi projektu a to bez ohledu na velikost projektu, tímto způsobem je to definováno pro celý OP.

Sekce věnovaná citlivostní analýze je "under construction", i když v ní již nějaké informace a možnosti vyplnění jsou. Je již funkční, popř. kdy bude?

Tato sekce je funkční, můžete ji používat.

Zatím nefunguje možnost zpracovat tiskový výstup z aplikace, se kterým by se dalo pracovat, např. posílat zástupcům iniciativy JASPERS nebo Vám na MŠMT ke konzultacím. Plánuje se jeho zprovoznění?

Zprovoznění plánujeme, nejpozději na začátku ledna.


Struktura rozpočtu je odlišná, existuje nějaký převodník mezi ESOP a ESOP pro velké projekty?

Základní převodník je uveden v manuálu CBA od Jaspers, oddíl Cost breakdown. Většinu položek se pokusíme přenést automaticky.

Metodika uvádění způsobilých nákladů - DPH je stejná jako u standardního ESOP?

Ze zásady ano, nicméně i způsobilá DPH by měla mít uvedenou hodnotu koeficientu pro rektifikaci jako 0.

Jsou výstupy z ESOP pro velké projekty dostatečné pro účely CBA pro velké projekty? Nebo je nutné zpracovávat další podklady pro finanční a ekonomickou analýzu (s výjimkou případného zdůvodnění dalších společenských benefitů v případě záporné čisté současné hodnoty? Znají již strukturu výstupů zástupci Jaspers?

Struktura výstupů z ESOP byla zohledněna i v manuálu CBA od Jaspers. Další požadavky zatím nebyly specifikovány. Lze očekávat důraz na komentáře a zdůvodnění vstupních tabulek.

15.12.2009 4:12:14 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load