Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Dotaz k vyplňování indikátorů v rámci OP VaVpI

Níže naleznete nejčastěji kladený dotaz v oblasti vyplňování idnikátorů v rámci OP VaVpI včetně odpovědi a uvedení příkladu vyplňování v aplikaci ESOP. 

Dotaz k vyplňování indikátorů: Jedná se o indikátory č. 110720, 110815, 110300, 071700, 071900...v konečné tabulce zhodnocení vybraných indikátorů se hodnota těchto indikátorů nenačetla, jako u ostatních, ale pouze se překlopila hodnota z roku 2015. Znamená to, že u těchto indikátorů máme vyplňovat kumulativní počet? (tj. např. v roce 2011 přibyde 50 prac. míst, v roce 2012 žádné, v roce 2013 jeden úvazek, takže nevyplňuji v jednotlivých letech: 50, 0, 1, ale 50, 50, 51). U ostatních indikátorů zůstává počet za jednotlivé roky?

Indikátory 110720 (PO2) a 110710 (PO1). V aplikaci ESOP se vyplňují absolutní hodnoty, kterých bude dosaženo v každém kalendářním roce. Do indikátoru se započítávají výhradně subjekty z aplikační sféry (nikoliv samotné projekty), se kterými centrum spolupracuje a roční objem takové spolupráce činí 250 000 Kč/rok (v případě MSP – 100 000 Kč/rok). V podstatě jde o to, aby se příjemce podpory snažil spolupracovat s více subjekty z aplikační sféry. Roční objem spolupráce se určuje z celkového ročního výnosu pro centrum.

Příklad vyplnění hodnot v aplikaci ESOP.

V roce 2010 příjemce zahájí 2 projekty spolupráce se dvěma subjekty z aplikační sféry. Projekty trvají tří roky. To znamená, že v každém roce trvání každého projektu (2010, 2011, 2012) se započítá jednička.

V roce 2011 příjemce zahájí nové 3 projekty spolupráce s dalšími třemi subjekty z aplikační sféry. Jeden z těch projektů je roční, dva jsou na tři roky. Analogicky se v každém roce trvání každého projektu započítá jednička.

Roční objem všech projektů spolupráce dosahuje minimální roční hodnoty uvedené v definici indikátoru.

2010 2011 2012 2013 2014
110720 2 5 4 2
Vysvětlení 2 projekty 2 projekty z roku 2010 + 3 nové projekty 2 projekty z roku 2010 (dobíhají); + 2 projekty z roku 2011; - 1 roční projekt z roku 2011 2 projekty z roku 2011 (dobíhají)

V aplikaci BENEFIT se uvádí cílová hodnota, kterou je hodnota dosažená v roce 2015.

Indikátory 110815 (PO2) a 110820 (PO1). V aplikaci ESOP se vyplňují absolutní hodnoty, kterých bude dosaženo v každém kalendářním roce. Do indikátoru se započítávají studenti, využívající zařízení vybudované v rámci podpořených projektů a zapojených do činnosti centra. Mohou to být studenti centra, studenti – stážisti z jiných universit (ČR, zahraničí), praktikanti,… . Každý student se přitom počítá pouze jedenkrát v daném roce. Nelze tedy vykazovat a uznat opakované využití 1 studentem. Žadatel si sám může určit jednotlivé přístroje pořízené v rámci projektu, pro které bude vykazovat počet studentů využívajících určené přístroje. Vykazování pro zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč bude povinné. Vykazováno bude na základě časových výkazů. Ve výkazech (přístrojový deník) bude nutné uvádět, kdy se přístroje využívaly pro projekt, na němž participují studenti, resp. kde řešitelem či spoluřešitelem projektu/zakázky je student.

Příklad vyplnění hodnot v aplikaci ESOP.

V roce 2010 využívá zařízení centra 100 studentů, přičemž jen 20 z nich má přístup k zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč.

V roce 2011 využívá zařízení centra 120 studentů, přičemž jen 25 z nich má přístup k zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč.

V roce 2012 využívá zařízení centra 150 studentů, přičemž jen 30 z nich má přístup k zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč.

V roce 2013 využívá zařízení centra 175 studentů, přičemž jen 40 z nich má přístup k zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč.

V roce 2014 využívá zařízení centra 200 studentů, přičemž jen 50 z nich má přístup k zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč.

V roce 2015 využívá zařízení centra 250 studentů, přičemž jen 60 z nich má přístup k zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
110815 20 25 30 40 50 60
Vysvětlení Žadatel se rozhodl, že bude vykazovat studenty jen pro zařízení s pořizovací hodnotou nad 20 mil. Kč.

V aplikaci BENEFIT se uvádí cílová hodnota, kterou je hodnota dosažená v roce 2015, tj. hodnota 60.

Indikátory 110300, 071700 a 071900 – Počet nově vytvořených pracovních míst. V aplikaci ESOP se vyplňují absolutní hodnoty, kterých bude dosaženo v každém kalendářním roce. Do indikátoru se započítávají hrubá pracovní místa v přepočtu na FTE (definici viz přílohu č.8 PPŽ).

Příklad vyplnění hodnot v aplikaci ESOP.

V roce 2010 dojde k vytvoření 3 pracovních míst FTE.

V roce 2011 dojde k vytvoření dalších 2 pracovních míst FTE. Přičemž 3 pracovní místa, vytvořená v předchozím roce, jsou pořád zachována, nesmí zaniknout. To znamená, že v roce 2011 je celkem 5 pracovních míst.

V roce 2012 nedojde k vytvoření nových míst FTE. Pořad ale jsou zachována pracovní místa, vytvořená v předchozích letech, nesmí zaniknout. To znamená, že v roce 2012 je celkem 5 pracovních míst.

V roce 2013 dojde k vytvoření dalších 3 pracovních míst FTE. Přičemž 5 pracovních míst, vytvořených v předchozích letech, je pořád zachováno. To znamená, že v roce 2013 je celkem 8 pracovních míst.

V roce 2014 dojde k vytvoření dalších 5 pracovních míst FTE. Přičemž 8 pracovních míst, vytvořených v předchozích letech, je pořád zachováno. To znamená, že v roce 2014 je celkem 13 pracovních míst.

V roce 2015 dojde k vytvoření dalších 5 pracovních míst FTE. Přičemž 13 pracovních míst, vytvořených v předchozích letech, je pořád zachováno. To znamená, že v roce 2015 je celkem 18 pracovních míst.

Roční objem všech projektů spolupráce dosahuje minimální roční uvedené v definici indikátoru.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
110720 3 5 5 8 13 18

V aplikaci BENEFIT se uvádí cílová hodnota, kterou je hodnota dosažená v roce 2015, tj. hodnota 18.

10.11.2009 2:11:34 - aktualizováno 12.11.2009 12:11:28 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load