Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele

V této části naleznete dotazy, které byly zodpovězeny na seminářích pro žadatele k prioritním osám 1 a 2 v průběhu září a října 2009.

DOTAZY ZE SEMINÁŘŮ PRO ŽADATELE - PO 1 EVROPSKÁ CENTRA EXCELENCE A PO 2 REGIONÁLNÍ VaV CENTRA

V případě sestavování aparatury za více než 2 miliony se vyhlašuje výběrové řízení na aparaturu jako celek nebo na jednotlivé komponenty?

Záleží na zdůvodnění cesty, pro kterou se rozhodnete. Lepší a administrativně jednodušší je ale mít jednoho dodavatele.

Jaký je očekávaný příjem ze smluvního výzkumu v PO 2?

Očekávaný příjem ze smluvního výzkumu by měl tvořit přibližně 1/3 příjmů plánovaných v době udržitelnosti projektu.

Jakým způsobem zadávat dopisy od uživatelů výsledků do ESOP? 

Dopisy od uživatelů výsledků se vkládají v češtině i angličtině. Stačí prosté kopie podepsaných dopisů. Nemusí být úředně ověřené.

Dotaz k hodnocení historických úspěchů. Uvádí se data za celou instituci nebo pouze za její část? Př. vysoká škola x fakulta.

Historické úspěchy se uvádí jmenovitě za tým + celkově za instituci, která žádá. Při hodnocení je klíčový tým. Měl by mít lepší průměr než instituce jako celek.

Musí příjemce do reinvestic započítat i svoje finance?

Ano, do reinvestic příjemce započítává i vlastní prostředky.

Co znamená udržitelnost po skončení realizace projektu v případě, že centrum excelence obdrží dotaci?

Obecně platí, že hodnota indikátorů by po ukončení projektu neměla klesat.

Jak postupovat při vyplňování ESOP, pokud jsou některé nezávazné monitorovací indikátory pro projekt nerelevantní?

U nerelevantních indikátorů se v ESOP vyplní 0.

Kdy se dá předpokládat vydání finálního rozhodnutí u velkých projektů?

Odeslání projektů na EK předpokládáme v polovině roku 2010. V případě velkých projektů nahrazuje standardní Rozhodnutí vydané ŘO Rozhodnutí vydané orgány Evropské komise. Lhůta stanovená obecným nařízením (1083/2006) stanovuje lhůtu na 3 měsíce od předložení projektu členským státem. Nicméně tato lhůta může být i opakovaně přerušena a v praxi může být i významně delší.

Existuje vzor smlouvy mezi partnerem a žadatelem?

Takový vzor neexistuje, ale v Příručce pro žadatele v kapitole 2.10.4 (str. 38 a dále ve verzi 2.2) je možné nalézt seznam náležitostí, které je možné brát jako minimum, které by mělo být v partnerských smlouvách ošetřeno.

Jakým způsobem odepisovat v plánu reinvestic přístroj za 35 milionu (odpisová třída 3 roky), pokud je reálná doba použitelnosti stroje více než 20 let? Je možné postupovat dle interních předpisů?

Ano, postupujte podle zařazení dotyčného přístroje do odpisové třídy, a to i v případě, že morální životnost přístroje je ve skutečnosti vyšší a reálná obnova není po třech letech. Tuto skutečnost je vhodné uvést i do komentáře k plánu reinvestic.

Monitorovací indikátor nová pracovní místa celkem: Je při vykazování pracovních úvazků nutné oddělovat vědeckou/akademickou činnost?

Ano, hodnoty indikátorů jsou stanoveny v přepočtených úvazcích (FTE) a je nutné postupovat podle definice Českého statistického úřadu, resp. Eurostat. Z té plyne, že u pracovníků, kteří nejsou plným úvazkem zaměstnáni na VaV aktivitách, je nutné "očistit" jejich úvazek poměrově o další aktivity. Vykazování tohoto indikátoru se však neliší od způsobu, jímž v tuto chvíli výzkumné organizace vykazují takto definovaný údaj v rámci pravidelných šetření ČSÚ, a nemělo by tedy působit příjemcům větší problémy.

Je interní a externí audit uznatelným výdajem? Jak často by měly probíhat?

Výdaje na interní audit nejsou způsobilé, výdaje na externí audit ano. Externí audit by měl probíhat 1x ročně.

Mzdová politika odměn: Je možné plánovat mimořádné odměny?

Odměny budou způsobilým výdajem pouze ve výjimečných případech (dosažení mimořádných výsledků, apod.) a jejich uznání jako ZV podléhá schválení Řídicím orgánem.

Musí se do projektové žádosti uvádět indikativní (cenová) nabídka na pořizovaná / plánovaná zařízení?

Ne, indikativní nabídku není třeba uvádět, pokud ji však máte k dispozici, je možné ji uvést jako zdroj pro sestavení rozpočtu (v komentáři k příslušnému zařízení).

Budou se projekty schválené v 1. výzvě, na které se nedostalo s finančními prostředky, převádět do 2. výzvy? A tudíž nebudou muset žádat znovu ve 2. výzvě?

Ne, je nutné podat žádost znovu.

Je možné použít úspory při výběrových řízeních na něco jiného?

Zde je nutné individuální posouzení u každého projektu, resp. u každé takové změny. Jedná se o změnu v projektu, kterou je nám třeba oznámit, řádně zdůvodnit a my můžeme tuto změnu schválit či zamítnout.

26.10.2009 12:10:43 - aktualizováno 20.11.2009 1:11:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load