Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi k Výzvě č. 7.3, PO 3, OP VaVpI

V tomto článku naleznete nejčastější dotazy a odpovědi k Výzvě č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Dotaz č. 1: Jaké klíčové aktivity mají být vyplněny v Benefit7?

Odpověď:
Projekt má pouze 3 klíčové aktivity:
1) Příprava projektu
2) Proof of Concept
3) Příprava komercializace


Dotaz č. 2: Musí být všichni pracovníci na projektu známi již v době podání žádosti?

Odpověď: Známi musí být všichni klíčoví pracovníci (včetně vedoucích týmů IA a projektového realizačního týmu).


Dotaz č. 3: Jaké jsou rozdíly ve Výzvách 6.3 a 7.3?

Odpověď: Jsou shrnuty v prezentacích ze seminářů.

Dotaz č. 4: Existuje možnost zapojení se do projektu ať už ve formě žadatele/partnera či jiným způsobem pro veřejné výzkumné instituce AV ČR se sídlem v Praze?

Odpověď: Záleží na sídle dotčené součásti, která musí být vždy mimo Prahu – Je vysvětleno v dokumentu Seznamu příloh: Žadatel/partner doloží závazek, že všichni pracovníci projektu, na jejichž úhradu mezd budou čerpány prostředky OP VaVpI, budou mít místo výkonu práce ve způsobilém regionu. Tato podmínka se neuplatní v přípravné fázi projektu.
Druhá část (platná jen pro žadatele se sídlem v Praze): Žadatel/partner se sídlem na území hlavního města Prahy doloží následující skutečnosti: Potvrzení, že žadatel/partner má v regionu, kde chce projekt realizovat, sídlo organizační jednotky (zřetelně v rámci interních předpisů definované), a zároveň je zde již vybudována infrastrukturní základna po dobu minimálně od 1. 1. 2011. Výjimkou jsou projekty podpořené v PO1 a 2 (viz bod 4.4c Výzvy 7.3), které musí mít tuto infrastrukturu k datu podání žádosti.

Dotaz č. 5: Je stanovena doba realizace projektu (v měsících)?

Odpověď: Stanoven je nejzazší konec realizace projektu 31. 10. 2015. Projekt musí být rozdělen na fáze Proof of Concept a Příprava komercializace, přičemž fáze Proof of Concept trvá maximálně 12 měsíců, ideálně právě 12 měsíců.


Dotaz č. 6: Pravidla způsobilosti výdajů, pol.č. 2.2 Nehmotný majetek vytvořený realizací projektu. Není nám zřejmé, jaké výdaje do této položky spadají, protože „výdaje přiřaditelné jednoznačně k výsledkům apl. výzkumu v rámci projektu“ by mohly být kryty i z položek 4.1 – 4.3 nebo 5.1 – 5.2 a 6. Prosím tedy o vysvětlení jak s touto položkou správně pracovat.

Odpověď: ŘO nemůže předepisovat žadatelům / příjemcům způsob účtování výdajů plánovaných v rámci projektu. Byl tedy ponechán prostor, aby při přípravě projektu měl žadatel možnost plánovaný výdaj zařadit do investičních nebo neinvestičních výdajů projektu dle povahy výdaje, zvyklostí a metodiky účtování příjemce. Upozorňujeme, že v případě vykázání výdajů v rámci monitorovací zprávy/žádosti o platbu se zaúčtování jednotlivých výdajů v čase již nemůže měnit např. nelze dodatečně aktivovat náklady vykázané v předchozí žádosti jako neinvestiční.


Dotaz č. 7: V projektu budeme vystupovat jako plátci DPH. DPH bude pro nás jako plátce neuznatelným nákladem?

Odpověď: Záleží na přístupu instituce k DPH. DPH může být způsobilým výdajem projektu, pokud instituci nevzniká nárok na odpočet DPH u FÚ.


Dotaz č. 8: Existuje nějaké omezení pro počet projektů žadatele a na účast v projektech pro partnera?

Odpověď: Pro žadatele existuje omezení v počtu projektů na příjemce, kde individuální aktivity spadající do jedné hlavní Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací musí být podány právě v jednom projektu. Z toho vyplývá, že žadatel může podat maximálně 7 projektů (existuje 7 priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací). Partner se může podílet na více projektech s různými žadateli/příjemci. Tedy omezení partnera na jeden projekt v jedné prioritě by bylo neoprávněně svazující.

Dotaz č. 9: V současné době existuje smlouva o spolumajitelství vynálezu mezi výzkumnou organizací a firmou, o úpravě vlastnických vztahů k vynálezu, který vznikl na základě vzájemné spolupráce obou stran a na jehož ochraně se obě smluvní strany dohodly.  Obě smluvní strany se dohodly na rozdělení vlastnických podílů k předmětnému patentu: 50% ve prospěch  výzkumné organizace a 50 % ve prospěch firmy, což představuje reálný rozsah, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu. O náklady, resp. výnosy ze zisku spojené s tímto „vynálezem“ se budou oba spoluvlastníci dělit alikvotním podílem - 50:50.

Odpověď: Podle podmínek Výzvy 7.3 a OP VaVpI je nutnou podmínkou 100% vlastnictví výsledků VaV určených ke komercializaci, a to buď plně žadatelem, nebo partnery projektu. Partnerem nemůže být komerční organizace. Ve vašem případě by se tedy mohlo jednat o Proof of Concept a Přípravu komercializace pouze vašich 50%, pokud jsou separovatelné od celku.


Dotaz č. 10: V námi připravovaném projektu do výzvy 7.3 bude figurovat žadatel (mimopražská VŠ) a další VŠ z Prahy jako partner ve výzkumu. Jak ošetřit fakt, že pražský partner je v rámci projektu nezbytný, ale nemůže své náklady získat jako oficiální partner projektu. Zároveň není možné, aby jeho služby někdo suploval, tj. výběrové řízení na dodavatele je dosti nelogické. Může tento subjekt mít status jakéhosi „partnera ve výzkumu“, který dodá nezbytné komponenty (osoby, materiál, služby) samostatně, tedy nikoli přes žadatele, ale zároveň nebude oficiálním partnerem v projektu?

Odpověď: Ve vašem případě je třeba splnit zvláště následující podmínky:
a) přijatelnost žadatele a partnera může splňovat i VŠ z Prahy, pokud je do projektu zapojena její mimopražská součást (např. fakulta – podrobněji viz Výzva bod 4.4)
b) výsledek připravovaný ke komercializaci musí být 100% vlastněn žadatelem nebo partnery projektu. To má vliv i na následnou komercializaci, vykazování a rozdělování příjmu v době udržitelnosti.
c) Žadatel/partner doloží závazek, že všichni pracovníci projektu, na jejichž úhradu mezd budou čerpány prostředky OP VaVpI, budou mít místo výkonu práce ve způsobilém regionu. Tato podmínka se neuplatní v přípravné fázi projektu. (viz Seznam příloh Příručky pro žadatele).


Dotaz č. 11: Je možné v rámci výzvy dotovat výzkumné aktivity, které jsou již rozpracovány a blíží se ke konečné fázi, ale je potřebné tuto konečnou fázi přiblížit komerčnímu sektoru? Tudíž mohou být náklady na dokončení výzkumu (materiál - hmotný i nehmotný, mzdy) zahrnuté mezi způsobilé výdaje projektu? Výsledky by byly samozřejmě dále komercializovány pro uvedení a rozšíření na trhu.

Odpověď: V rámci výzvy 7.3 je možno čerpat prostředky ve fázi Proof of Concept na technologické dopracování za účelem přípravy výsledků VaV ke komercializaci. Žadatel v žádosti popisuje technologické parametry, které budou výstupem fáze Proof of Concept a které jsou klíčové pro následnou komercializaci. Vstupem do projektu musí být takový výsledek VaV, který není pouhou výzkumnou ideou, ale je prokázaným výsledkem VaV 100% vlastněný žadatelem/partnery projektu.


Dotaz č. 12: Projekt může kromě hlavní priority aplikovaného výzkumu mít ještě prioritu vedlejší. Pokud tedy tomu tak je, může žadatel podat projektovou žádost na IA ze dvou různých Priorit aplikovaného výzkumu v rámci jedné žádosti?

Odpověď: Posouzení, zda individuální aktivita (IA) spadá do jedné Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací je primárně na žadateli. Smysl zařazení IA do jediné priority je hlavně kvůli hodnocení a tematické provázanosti v rámci projektu. Je možná hlavní priorita a priorita vedlejší. IA by spolu měly funkčně nebo tematicky v rámci projektu souviset.

Dotaz č. 13:
a)
Lze jako způsobilé uplatnit administrativní náklady spojené se založením společnosti (výpisy z rejstříků pro zakladatele, ověřování podpisů, kolky a další správní poplatky během registrace u obchodního soudu…)?
b)
Budou způsobilé náklady na právní služby spojené s přípravou společenské smlouvy apod.?
c) Bude za způsobilý výdaj uznán vklad do povinného základního jmění, bude-li zakladatelem univerzita?

Odpověď: Body  a) a b) ano, bod c) jistě ne.


Dotaz č. 14: Jaké je doporučené datum zahájení projektu? Jaké je nejzazší doporučené datum ukončení projektu? Jaké je doporučené datum zahájení provozu?

Odpověď: Doporučené datum zahájení realizační fáze projektu je 1. leden 2014. Nejzazší doporučené datum ukončení realizace projektu je 31. 10. 2015.


Dotaz č. 15: Prosím Vás o sdělení, zda příjmy z prodeje licencí (tzv. licenční poplatky) jsou považovány za „provozní příjem“ v souladu se článkem 55 či nikoli.

Odpověď: Licenční poplatky z VaV jsou příjmy projektu, představují příjmy dle čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006, které budou použity na činnost centra a každopádně budou vstupovat do výpočtu finanční mezery. Veškeré příjmy, které budou realizovány díky realizaci projektu, budou vstupovat do finanční mezery.

7.1.2013 3:01:53 - aktualizováno 31.1.2013 3:01:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load