Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - 1. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy vztahující se k prioritní ose 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Připravujeme projektovou žádost do výzvy 1.4, prioritní osa 4. Zajímalo by nás jaké dokumenty musí být podepsány?

Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro razítko a podpis a relevantní přílohy musejí být  řádně podepsány (orazítkovány) statutárním zástupcem nebo zástupci, případně jinou osobou na základě plné moci, nebo v relevantních případech jinou odpovědnou osobou. Tato plná moc je doložena a obsahuje všechny náležitosti plné moci. Jedná se zejména o tyto dokumenty:

- podpis statutárního zástupce či jeho zástupce: výstup z aplikace Benefit7; studie proveditelnosti, čestná prohlášení, seznamy zaměstnanců (viz příloha č. 3), apod.;

- podpis odpovědné osoby: další dokumenty, které byly vytvořeny žadatelem za účelem předložení projektové žádosti (další studie, tabulky, propočty, apod.).

Je nutné přílohu č. 4 – Doklady o praktické relevanci a kvalitě vzdělávací agendy dokladovat v originálech, případně ověřených kopiích?

V případě této přílohy je postačí prostá kopie dokumentů, přičemž ŘO si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu hodnocení vyžádat originály dokumentů. 

Rádi bychom se zeptali, zdali v případě, že některá z vysokých škol by si ráda opravila nový objekt např. mimo své sídlo pro účely Investice do moderní infrastruktury např. vytvoření nových laboratoři atd., musí být daný objekt v majetku univerzity? Nebo je možné, že si ho bude pronajímat od obce a nechá si ho zrekonstruovat a vytvořit laboratoře, atd.?

Zaměření prioritní osy 4 (podpora stabilizace a rozvoje kvalitní infrastruktury VŠ) není zaměřena na rekonstrukce objektů, které nejsou ve vlastnictví žadatele. V zásadě tedy je možné akceptovat projekt, který by u některých „nepodstatných“ nemovitostí plánoval nájem místo pořízení do majetku žadatele (např. ve formě obecního pozemku pod budovou), nicméně by do této pronajaté nemovitosti nemělo být významně investováno a projekt by měl, pokud možno, snižovat provozní náklady žadatele (proto se klade důraz např. i na nízkoenergetické stavby). Text příručky pro žadatele v příloze č. 6b) Seznam příloh projektové žádosti proto umožňuje doložení vlastnických práv k nemovitosti i pro nemovitosti, jež žadatel nevlastní ani neplánuje vlastnit (viz příloha č. 11 - Doklady o prokázání vlastnických vztahů), tato možnost je určena především pro pozemky, na kterých bude výstavba /rekonstrukce probíhat (za pokud možno symbolické nájemné). S ohledem na strategii podpory v rámci PO4 není jakýkoliv pronájem nemovitostí způsobilým výdajem. 

Je možné, že se v průběhu výzvy změní limitace finančních prostředků pro jednotlivé VŠ?Například bude-li podána žádost až v roce 2010, bude limitace změněna na základě aktuálních údajů? 

Změna limitace finančních prostředků pro jednotlivé vysoké školy se nepředpokládá. 

Používá se pro stanovení výše limitu pro jednotlivé projekty za VŠ výpočet limitace pro celou VŠ s tím, že VŠ podle svých priorit celkovou limitaci rozdělí na své jednotlivé projekty, nebo je třeba provést výpočet jen pro ty součásti, které budou realizovat projekt (např. fakulta)?

Limitace byla určena dle parametrů vztahujících se k celé VŠ (pouze v případě pražských vysokých škol se vycházelo z údajů relevantních pro fakulty se sídlem mimo hlavní město).

Příloha č. 2, 2. část - Investiční strategie schválená příslušnými orgány žadatele

Vzhledem k tomu, že investiční strategie není povinným dokumentem  zpracovávaným VŠ, není ani vnitřními či jinými předpisy VŠ stanoven odpovědný orgán k jejímu schvalování. Má MŠMT pravidlo pro schvalovací proces investiční strategie, nebo je toto ponecháno na žadateli? Neboli co je míněno „příslušnými orgány žadatele“?

Schvalovací proces investiční strategie je ponechán na žadateli, ale musí být schválen orgány VŠ, které zaručí, že dokument bude mít skutečnou závažnost z hlediska usměrňování investiční výstavby. 

Příloha č. 2, 3. část - Pasportizace kapacit dokládající nevýhodný poměr ploch na  studenta

Je stanoven normativ ploch na studenta? Nebo je stanoveno jiné kritérium, jak posoudit vyhovující / nevyhovující stav?

Normativ na studenta není striktně stanoven. Tzv. "měkkým" vodítkem může být publikace Technické podklady II. Část – technické podklady pro zpracování stavebních programů pro výstavbu objektů vysokých škol a jejich účelových zařízení, autorů ACTRA s.r.o.. Ing. arch. Jiří Ach, CSc., Ing. arch. Milan Liška, Praha, březen 1999. 

Příloha č. 3 - seznam doktorských studijních programů

Je stanoveno, jak bude toto kritérium bodováno? A s výhledem do jakého roku se má uvádět seznam plánovaných studijních programů?

Jedná se o vylučovací (binární ano/ne) kritérium – resp. kritérium přijatelnosti. (viz Výzva, příloha a) Výběrová kritéria.

Příloha č. 4 - doklady o absolventech (budoucí uplatnění apod.)

Myslí se všichni absolventi, nebo pouze absolventi doktorských studijních programů?

Nemusí se nutně jednat pouze o absolventy doktorských programů, nicméně musí existovat úzká vazba s předkládaným projektem.

Monitorovací indikátory - Indikátor výsledku:

Připouští se možnost započtení i studentů (též i doktorandů) mezi podpořené studenty za podmínky, že „zrekonstruované prostory slouží prokazatelně více fakultám“.

Jako studenti využívající novou infrastrukturu se započítávají všichni studenti zapsaní a evidovaní v daném školním roce v dané škole, resp. fakultě či katedře. Je nutno zohlednit logiku intervence, tj. pokud se jedná o nové výukové prostory konkrétní fakulty, prospěch z nových prostor budou mít všichni studenti dané fakulty (i ti, kteří se budou učit ve "starých" prostorách, kde se sníží přetlak studentů na m2 zrekonstruovaných/rozšířených/nově vybudovaných ploch), nikoli však již studenti jiné fakulty téže VŠ, pokud ovšem prokazatelně nové/zrekonstruované prostory neslouží více fakultám. V případě celouniverzitních knihoven se počítají všichni studenti registrovaní ke studiu, u nichž se předpokládá, že budu  mít k danému zařízení přistup (např. všichni studenti dané VŠ). V případě, že konkrétní VŠ, resp. fakulta se stane příjemcem více projektů, je možné započítat studenty, kteří z dané infrastruktury mají prospěch, dvakrát (vícekrát). 

Jakým způsobem se předpokládá doložení využívání vybudovaných laboratoří studenty jiných fakult? 

Doložení využívání vybudovaných laboratoří studenty jiných fakult se vztahuje  pouze na projekty, které svou povahou řeší problém více fakult – tj. např. výstavba výukových  prostor, které bude sdílet více fakult. Jinak je obtížně doložitelné (a ani se nepředpokládá), že by z projektu měli prospěch i studenti jiných fakult.

19.11.2009 3:11:20 - aktualizováno 26.1.2010 2:01:22 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load