Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - 3.část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy vztahující se k prioritní ose 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

Dotaz týkající se definování projektů generujících příjmy v operačním programu VaVpI PO 4. Na seminářích k PO 1 a 2 byly projekty generující příjem definovány jako projekty, u kterých zjednodušeně řečeno náklady na provoz investice nepřevyšují příjmy z provozu investice (formou výběru poplatků).

Jsou u PO 4 vykládány projekty generující příjmy stejným způsobem? Tedy pokud je předmětem projektu knihovna, za jejíž provoz se vybírají poplatky, ale souhrnná výše těchto poplatků zdaleka nedosahuje výše provozních nákladů knihovny, platí, že se nejedná o projekt generující příjmy?

V dotazu uvedený popis není úplně správný. Všechny projekty v rámci PO 1, 2 a 4 jsou projekty, které nezakládají veřejnou podporu a tudíž se k nim chováme jako k projektům generujícím příjmy. Zjednodušeně řečeno: musí se spočítat příjmy minimálně za dobu udržitelnosti (případně celé referenční období, bude upřesněno v PPP) oproti tomu postavit provozní výdaje, pokud vyjde čistý zisk, ponižuje se o něj dotace a to třeba i zpětně.

Problematika environmentálních kritérií v rámci řešení stavební projektové dokumentace projektu připravovaného do Prioritní osy 4 v rámci OP VaVpI:

Jakým způsobem projekčně koncipovat rozvody, které napájí elektrickým proudem jednotlivé technologické celky, jejichž spotřeba el. energie se započítává do energetické náročnosti budovy a ostatní rozvody objektu, aby bylo možné prokazovat splnění dosažených hodnot měrné roční spotřeby energie? Bude nutné pro tato zařízení realizovat samostatně měřené okruhy? Jakým způsobem se budou tyto dosažené spotřeby dokládat, výpočtem uvedeným v projektu nebo měřením reálných hodnot? 

Toto bude prokázáno na základě dokumentace skutečného provedení stavby, tj. vychází se z výpočtu uvedeného v projektu a ověřuje se, zda byly zachovány požadavky pro kategorii A resp. B. Není nutné oddělené měření.

Měrná roční spotřeba energie v kWh/m2 rok je dána předpisem dle charakteru činnosti, která v objektu probíhá. Hodnota měrné roční spotřeby energie v klasifikační třídě A je max. 47 kWh/m2 rok pro budovy pro výuku. V našem objektu je z části umístěn i administrativní provoz – děkanát, v případě administrativy platí pro klasif. třídu A hodnota 62 kWh/m2 rok. Je možno nějakým způsobem tuto skutečnost zohlednit při výpočtu měrné roční spotřeby energie pro tuto budovu, aby bylo možno uvádět vyšší hodnotu měrné roční spotřeby energie a přesto byla budova zařazena do klas. třídy A?

Doručujeme postupovat dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. V případě budovy, která plní funkci vzdělávacího zařízení, je možné předpokládat i část administrativní (nebo např. byt školníka), a domníváme se, že není vhodné oddělovat tyto funkce do samostatných celků.

Ve výzvách v PO 2 bylo nutné sledovat, jaký je celkový úvazek pracovníků v rámci žadatelské organizace a jiných VaVpI projektů – budete toto kontrolovat i v rámci PO 4?

Ano. Platí, že celkový úvazek pracovníka, u kterého je část mzdových nákladů zahrnuta do způsobilých výdajů projektu OP VaVpI, nesmí v souhrnu u všech zaměstnavatelů přesáhnout úvazek 1,5. Současně souhrnně u všech projektů OP VaVpI nesmí přesáhnout v úhrnu u všech zaměstnavatelů úvazek 1,0.

Na co přesně má být zaměřen a jak by měl probíhat interní audit projektu realizovaného v rámci PO 4 OP VaVpI. V příručce pro příjemce (verze 2.0. z 6.11.2009) se v kapitole 5.10. Vnitřní kontrolní systém a audit projektu o interním auditu píše pouze v obecné rovině, blíže popsán je pouze externí audit. Jak by měl audit probíhat (rozsah auditu, periodicita - 1x ročně?), na co přesně se má zaměřit (co přesně má být předmětem kontroly)? Bude ŘO OP VaVpI vyžadovat zprávu z interního auditu a co přesně by měla tato zpráva obsahovat?

Interní audit musí probíhat a řídit se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Každý projekt by měl být alespoň 1x ročně podroben auditu ze strany interního auditu příjemce. Informace o průběhu, závěrech a případných nápravných opatření budou popsány v Monitorovací zprávě - Příloha č. 1 - Doplňující informace k monitorovací zprávě o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace: kapitola č. 3 Kontroly. Vlastní zpráva z auditu by měla být k dispozici na vyžádání, případně bude předmětem kontroly na místě.

Součástí projektu s hlavní aktivitou v modernizaci a rozšíření knihovny je také modernizace servrovny nutné pro zálohu dat atd. V místnosti servrovny bude instalována klimatizace. Vzhledem k tomu, že ve zbývajících třech podkrovních laboratořích (v ostatních je již zavedena) budovy zatím klimatizace není a tyto musí být od června do zaří vzhledem k nesnesitelným podmínkám uzavřeny, chceme v rámci projektu a instalace klimatizace do servrovny instalovat (zavést) klimatizaci také do těchto tří laboratoří. Je tento výdaj způsobilý? Laboratoře jsou určeny pro vzdělávání pro VaV.

Klimatizace by mohla být způsobilým výdajem. (Neměla by být použita v budovách v kategorii dle PENB A nebo B (s výjimkou zmíněné serverovny). Pokud nebude žadatel usilovat o body za environmentální kritérium, tak klimatizace by neměl být žádný problém.)

Bude každé VŠ, která se přihlásí do PO4, automaticky krácen příspěvek z MŠMT? Nebo je možné si spoluúčast uhradit z vlastních zdrojů a o krácení příspěvku se tak žádat nemusí?

Ano všem veřejným vysokým školám "bude krácen" příspěvek, resp. na pokrytí 15% spolufinancování bude nutné požádat si na MŠMT o snížení normativu.

Budou se výsledky za publikační činnost dokládat pouze sečtením jednotlivých publikací v daných kategoriích? Nemusí se přepočítávat koeficienty dle metodik RIV (metodiky RIV pro daný rok)?

Přepočítávat se nic nemusí. Požadujeme jen doložení výsledků podle RIVu za pracovníky, kteří garantují doktroské programy. Důležité je, aby z těchto informací bylo poznat, zda daný pracovník opravdu produkuje výsledky VaV, které jsou kvalitní. Přepočet na body z RIVu nutný není.

Je možné podat projektovou žádost s tím, že žádost o stavební povolení bude dodána později (např. nejpozději ke dni vydání rozhodnutí), a tato skutečnost nebude mít vliv na hodnocení projektu tak, aby byl z tohoto důvodu zamítnutý?

V rámci PO 4 je nutné k datu podání projektové žádosti doložit i žádost o stavební povolení včetně příslušné dokumentace. Je to kvůli tomu, aby hodnotitelé měli (ze stavebního pohledu) dostatečné informace pro posouzení kvality projektové žádosti.

2.3.2010 10:03:34 - aktualizováno 11.3.2010 9:03:03 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load