Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - Výzva č. 2.4

V tomto článku naleznete nejčastější dotazy a odpovědi vztahující se k Výzvě č. 2.4.-  Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

  • 26. 1. 2012 - přidán dotaz a odpověď č. 35 a 36

  • 24. 1. 2012 - přidán dotaz a odpověď č. 34

Dotaz č. 36: Abstrakt v anglickém jazyce - V osnově studie proveditelnosti v bodě 2 je na závěr popisu napsáno: "Tento stručný popis projektu - abstrakt vložte prosím rovnež do Benefit 7, a to v českém i anglickém jazyce". Kam se abstrakt v aplikaci BENEFIT vkládá? 

 Odpověď: Z technických důvodů není v současnosti v Benefitu7 pole pro vložení anglické verze stručného popisu projektu - abstraktu přístupné. Vložení pouze české verze popisu projektu - abstraktu je pro podání projektové žádosti dostačující. Vložte prosím stručný popis projektu - abstrakt do pole Popis projektu v Benefit7.

Dotaz č. 35: Existuje povinnost přikládat také životopisy členů realizačního týmu projektu?

Odpověď: Životopisy členů realizačního týmu nejsou vyžadovány.

Dotaz č. 34: Výpočet indexu doktorského studia: Je správně následující vzorec výpočtu orientace na doktorské studium? (v pravidlech chybí závorka)

počet doktorandů prezenční * 5 + počet doktorandů ostatní * 1
index = ——————————————————————————————  * 100
celkový počet studentů

Odpověď: Ano, vzorec je správně.

 

Dotaz č. 33: Kam máme uvést klíčové vybavení a jmenovitě jednotlivé položky nad 1 mlion Kč bez DPH?

Odpověď: Klíčové vybavení včetně jmenovitého výčtu jednotlivých položek nad 1 milion Kč bez DPH uveďte v příloze č. 11f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Závazná osnova Studie Proveditelnosti výzvy 2.4 v rámci Kapitoly 5.4 Pořízení vybavení a zařízení

Dotaz č. 32: Při práci s aplikací Benefit7 jsme zjistili, že délka názvu projektu je omezena 50 znaky. Již dříve jsme však stanovili plný název projektu jako delší a požádali s tímto názvem o zařazení do IPRM a plnou moc k podpisu žádosti a příloh v rámci univerzity.

Odpověď: Ano, název je omezen na 50 znaků a je tomu tak nyní u všech výzev. Počet znaků se nebude měnit. Vzhledem k tomu, že některé dokumenty byly již dříve vytvořeny a schváleny s delším názvem, není zásadní překážkou přijatelnosti použít pro takovýto dokument v Benefit7 zkrácený název. Důležité je, aby zkrácený název dokumentu byl pro podávanou projektovou žádost jedinečný a nezaměnitelný s názvem jiného dokumentu.

Dotaz č. 31: Jak vykazovat index PhD studia, pokud vstupuje do projektu více fakult (tj. dotčených součástí)?

Odpověď: Při vykazování indexu PhD studia, pokud vstupuje do projektu více dotčených součástí, sečtěte vstupní údaje za jednotlivé součásti a vložte do vzorce. Viz komentář k Výběrovému kritériu B.1.5 Index doktorského studia. Věnujte rovněž pozornost  Příloze č. 11 f) Studii proveditelnosti – zde uveďte zdrojová data použitá pro výpočet – viz Kapitola 4.4 Výpočet indexu orientace na doktorské studium. Dotaz č. 30: Je si ŘO OP VaVpI vědom toho, že i v rámci stavebních prací, instalací zařízení, udržovacích prací apod. je obsažen movitý majetek (ve vazbě na pokyn č. D-300, resp. Pokyn GFŘ č. D-6, který ho nahrazuje, ale i jiný movitý majetek)? Jak bude na položky tohoto charakteru nahlíženo v kombinaci s otázkou napočtení/nenapočtení ploch a způsobilostí výdajů na movitý majetek?

Odpověď: Ano, jsme si této skutečnosti vědomi. I pro tuto výzvu platí konstatování uvedené v kapitole 5.1.12 Příručky pro příjemce, že výdaje zaúčtované podle platných účetních a daňových předpisů, tj. výdaje na pořízení zařízení a předmětů, které jsou samostatnými movitými věcmi nebo soubory movitých věcí nebo technickým zhodnocením samostatné movité věci a zároveň jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, lze zařadit do příslušné rozpočtové položky Stavební výdaje.

Položky takového charakteru považujeme za součást hlavní podporované aktivity ve výzvě, tj. budou zařazeny do kategorie způsobilých výdajů 2.1 Stavební výdaje. Nevztahuje se na ně tedy stanovený limit 30% CZV pro součet kategorií způsobilých výdajů 3 a 4 (tj. Pořízení vybavení a zařízení a nehmotný majetek).

Dotaz č. 29: V souvislosti s uplatněním movitého majetku do způsobilých výdajů: Pokud budou prostory resp. m2 napočítávány selektivně (tj. na základě jasně stanoveného klíče ze strany ŘO OP VaVpI), platí to, že může být instalován či umístěn movitý majetek (nehledě na jeho charakter, investiční, neinvestiční) pouze v těchto prostorech a zde užíván, aby byl považován výdaj na tento movitý majetek za ZV?

Odpověď: Jelikož se jedná o doplňkovou aktivitu v této výzvě, měl by movitý majetek být instalován v modernizovaných prostorách (v odůvodněných případech se může jednat o umístění v modernizované budově). Podmínkou je vykázání modernizované plochy v monitorovacích indikátorech.

Dotaz č. 28: Na základě jakého rozlišovacího znaku započíst konkrétní místnost XYZ? Jaká je skutková podstata tohoto zařazení do MI projektu? Bude se postupovat takto selektivně při nápočtu a/nebo kontrole naplnění MI (tj. ploch)? Napočítávají se i plochy ostatní, tj. chodby apod.?

Příklady k ilustraci problému:

- Bude se dělat pouze vnější modernizace či rekonstrukce, tj. obálka, zateplení, výměna oken, střecha apod. Jaká bude hodnota m2 ploch? Nulová, nebo naopak 100%-ní?

- Bude se postupovat selektivně a v místnosti XYZ se v souvislosti s instalací zařízení uzpůsobí rozvody, pracovní interiér apod.. Bude se plocha napočítávat či nikoli?

- Budou se započítávat místnosti, kam bude rozvedena nová vnitřní strukturovaná kabeláž, rozvod vody, rozvod a koncový prvek VZT apod., byť se jinak do prostor nezasahuje? ANO/NE?

- Těch příkladů, kdy neexistuje jasný návod, zda na základě charakteru „zásahu“ či „míry zásahu“ (technické zhodnocení, udržovací práce, stavební úpravy, změna účelu užívání určitých prostor apod.) plochu započíst či nikoli, může být celá řada.

Odpověď: Jelikož je modernizace prostor hlavní aktivitou v projektech výzvy 2.4 je nutné započíst plochu modernizovaných prostor i do monitorovacích indikátorů. Je tak nutné učinit na základě logiky dané modernizace. Pokud se například bude modernizovat střecha daného objektu či zateplovat celá fasáda objektu, je možné započíst všechny místnosti dané budovy (užitnou plochu celkem). Pokud se bude modernizovat jen část střechy, popřípadě se bude zateplovat pouze jen částečná plocha fasády, v tomto případě je nutné započíst plochu nikoliv celou, ale pouze poměrově (dle poměru zateplené a nezateplené části fasády, modernizované a nemodernizované plochy střechy). Ohledně kategorizace doplňkových indikátorů (laboratoře, učebny, knihovna a ostatní plochy) doporučujeme v těchto zmíněných případech, kdy se stavební modernizace nedotkne vnitřku místností, zařadit výměru do doplňkového indikátoru – plochy ostatní.

Dotaz č. 27: Jak správně doložit výsledky evidované v RIVu?

Odpověď: Výsledky nejméně jedné dotčené součásti evidované v RIVu doloží žadatel v druhé části Přílohy 3 v souladu se Seznamem příloh projektové žádosti.  Podrobněji viz aktualizovaný text  zveřejněný v Příloze č. 6g) Seznam příloh projektové žádosti pro Výzvu 2.4, verze č. 1.2 – účinnost od 22. 12. 2011  - odkaz. K prokázání na úrovni dotčených součástí (vysokoškolské fakulty eventuálně ústavy zapojené do projektu) podrobněji viz i  Výběrová kritéria, příloha B) k výzvě 2.4 PO4, text k B.1.7. včetně poznámky pod čarou.

Dotaz č. 26: Je jako doklad potřebný pro potvrzení skutečnosti, že budova, v níž budou probíhat aktivity projektu, je budovou památkově chráněnou, dostačující výpis z katastru nemovitostí, ve kterém je tato skutečnost uvedena?

Odpověď: Příjemce jako součást žádosti předloží doklad od příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, že daný objekt je v evidenci kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a dalších s různým statutem památkové ochrany.

Dotaz č. 25: Chtěli bychom jako součást projektu do nepovinných příloh připojit také Program...VŠ. Chci se proto zeptat, jestli musí být dodáno písemně spolu s listinnou podobou projektové přihlášky nebo stačí pouze elektronicky na CD? V příloze č. 6g) PPŽ není uvedená forma nepovinných příloh, jestli má být písemná nebo stačí elektronická.

Odpověď: Rovněž nepovinné přílohy je nezbytné předkládat i v listinné podobě. K nepovinným přílohám blíže čl.4.2 a 5.1-3 PPŽ PO 4. 

 

Dotaz č. 24: Dotaz k doložení posouzení vlivů na životní prostředí: V rámci doložení Přílohy č. 10 Posouzení vlivů na životní prostředí  je uvedeno „Tato příloha není relevantní pro žadatele, kteří v rámci přílohy č. 8 předložili pravomocné územní rozhodnutí či souhlas vydaný dle zákona č. 183/2006 Sb.“
Ostatní žadatelé předkládají dvě následující stanoviska:
- Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 100/2001 Sb.) vyžaduje-li to povaha záměru, který je předmětem projektové žádosti.
- Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 (vazba na § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 114/1992 Sb.)
V případě, že je příslušným orgánem požadováno posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, musí být další dokumentace s tím související doložena nejpozději před vydáním Rozhodnutí.
Forma: stanovisko příslušného úřadu

Odpověď: Uvedené stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí v příloze č. 10 jsou povinni dokládat pouze žadatelé, kteří jsou povinni toto zajišťovat podle zákona č. 100/2001 Sb. (přílohy č. 1 tohoto zákona). Pro ostatní žadatele postačí podat čestné prohlášení v kterém uvedou, že jejich záměr nemá vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.
Druhé stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 (vazba na § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) jsou povinni dokládat žadatelé, kteří jsou toto povinni podle výše uvedených zákonů předkládat, pro ostatní opět platí, že postačí podat čestné prohlášení, v kterém uvedou, že jejich záměr nemá na výše dle výše uvedených zákonů na územní soustavu Natura 2000 vliv.

Dotaz č. 23: Kdo je z hlediska výzvy 2.4 považován za studenta (zejména ve vztahu k výpočtu Indexu doktorského studia ve výběrovém kritériu B.1.5?

Odpověď:Definice studenta se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Konkrétně se jedná o § 61, který zakotvuje:
(1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.
(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušení studia podle § 54.

Dotaz č. 22: Pokud se uvažuje o přístavbě spojovacího opláštěného mostku mezi jednotlivými pavilony stavby, je způsobilá plocha navýšení 10% nebo 25% z původní užitné, modernizací dotčené plochy stavby?

Odpověď: U výstaveb spojovacích mostků se co do způsobilosti nových částí stavby přistupuje dle povahy výškového osazení. Jsou –li užitné plochy nové konstrukce nad úrovní upraveného terénu tak, že nejsou celistvě spjaty s terénem, je považováno jako hraniční způsobilé navýšení plochy 25%. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že takto jsou myšleny případy, kdy se mostek odehrává v rámci minimálně zvýšeného prvního půlpatra. Ke konstrukcím mostků posazených např. na nízkých patkách těsně nad terénem, a tedy spojujících první nadzemní podlaží se uvádí, že budou posuzovány jako limitní pro hodnotu nižší, tedy maximální půdorysné rozšíření o 10% z užitných ploch. ŘO si vyhrazuje právo posoudit konkrétní diskutabilní případy individuálně a vydat k nim stanovisko na základě analýzy celkových modernizačních zásahů.

Dotaz č. 21: Jaká část užitných ploch se započítává do výchozí hodnoty ploch v případě, když se modernizace netýká doslovně celé užitné plochy budovy, respektive jsou modernizační zásahy jen dílčí (např.  se v některých místnostech realizuje jen část prací – elektroinstalace, topení, nebo jen např. výměna pochozích nášlapných vrstev)?

Odpověď: Do základu výpočtu modernizovaných ploch se počítají veškeré jakýmkoliv modernizačním způsobem dotčené plochy, včetně chodeb, WC, skladů, apod. Provádí –li se např. celistvé zateplení objektu a veškeré plochy stavby jsou považovány za způsobilé, jedná se o splnění výše uvedeného kritéria, neboť základním výpočetním parametrem jsou vždy užitné plochy.

Dotaz č. 20: Může žadatel stanovit v podmínkách zveřejňované veřejné zakázky povinnost uchazečů mít/používat ke komunikaci se zadavatelem zakázky elektronickou komunikační schránku či poštovní datovou schránku (jinou než datové schránky vyžadované v zákonem specifikovaných případech)?

Odpověď: Zákon umožňuje pro komunikaci mezi Zadavatelem a uchazeči použít elektronické nástroje – je na Zadavateli (na jeho vybavení prostředky pro elektronickou komunikaci – software, příslušné certifikáty apod.), zda takovou komunikaci umožní, avšak není možné zakázat komunikaci prostřednictvím držitele poštovní licence (klasické doručování). V § 149 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách je uvedeno, že za předem jasně specifikovaných okolností Zadavatel může použít elektronické nástroje.. není tak jednoznačně stanoveno, zda je Zadavateli umožněno použít elektronické nástroje za současného vyloučení „klasického doručování“ nebo zda zadavatel může umožnit elektronické doručování, avšak současně umožnit i doručování „klasické“. Dle našeho názoru je ze znění tohoto zákonného ustanovení (konkrétně slova „může“ – spolu se zásadou spíše restriktivního výkladu při omezování práv uchazečů) nutno dovodit, že Zadavatel sice může umožnit doručování v elektronické podobě, avšak nesmí odmítnout ani úkony, učiněné formou „klasického“ doručování (prostřednictvím držitele poštovní licence). Zadavatel, který například odmítne nabídku jen z toho důvodu, že nebyla zaslána elektronicky, se vystavuje vážným problémům při posuzování výběrového řízení při ex-post kontrole a riziku, že výdaje na výběrové řízení, kde Zadavatel trval na čistě elektronické formě doručování (přičemž odmítal veškerá podání prostřednictvím držitele poštovní licence) nebudou následně ŘO VaVpI uznány způsobilými.

Dotaz č. 19: Jaké jsou podmínky pro přidělení maximálního zisku 4 bodů v rámci environmentálních kritérií v případě památkově chráněné budovy?

Odpověď: Maximální možný zisk bude přidělen na základě dokladu od příslušného stavebního úřadu, respektive odboru památkové péče, že se jedná o památkově chráněnou budovu, a tudíž modernizační zásahy odpovídající např. splnění minimálních normou ČSN 73 0540 požadovaným parametrům na tepelně izolační parametry stavby apod. pro rekonstruované stavby nejsou relevantní.

Dotaz č. 18: Pokud je součástí budovy dětský koutek a uvažuje se o nové fasádě a výměně oken u budovy, lze fasádu a okna, která jsou v části, kde je dětský koutek zahnout do způsobilých výdajů, či ne?

Odpověď: Ne. Provoz dětského koutku, jeho vybudování či modernizační zásahy pro zkvalitnění účelu užívání jím vymezené části stavby nejsou podporovanými aktivitami výzvy 2.4. Vykazování modernizačních zásahů a jejich způsobilost se neposuzuje přes obecné vyjmutí prvků nebo ploch (např. u zde zmiňované fasády), ale je uplatňováno poměrné vyčíslení nákladů přes dílčí způsobilé, částečně způsobilé a nezpůsobilé plochy. To znamená, že se spočítají celkové modernizační náklady na budovu (jedná se o jeden celistvý projekt zateplení, případně s dalšími zásahy), a procentuálním výpočtem přes výše jmenované užitné plochy budovy vyčíslí části, potažmo náklady způsobilé a nezpůsobilé. Celková cena modernizace je tvořena více položkami než jen samotnými prvky (projektová dokumentace, zařízení staveniště aj). Užitnými plochami pro výpočet jsou veškeré modernizací dotčené plochy, včetně komunikací, WC apod.

Dotaz č. 17: Ve výzvě je uvedeno, že v případě modernizace stavby rozšířením zastavěné plochy musí žadatel při podání žádosti předložit pravomocné územní rozhodnutí (případně dokument, který toto územní rozhodnutí nahrazuje). Je prosím akceptovatelné při podání žádosti předložit doklad o zahájení společného řízení, jak územního, tak stavebního a následně, po podání žádosti, doplnit územní rozhodnutí a stavební povolení?

Odpověď: Žádost je posuzována jako celek, a případné chybějící položky vyjádření DOSS (Orgány ÚP a dotčené orgány státní správy) a jiných organizací, termíny a možná nastalá  omezení v rozhodnutí by mohly vést k tomu, že naši hodnotitelé ne/budou hodnotit nezapracované podmínečné položky a tudíž by mohl být problém s uznáváním posudků, a tedy i celkového hodnocení projektu.

Dotaz č. 16: Ve Výzvě k předkládání projektu v rámci OP VaVpI Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem ze dne 1.7.2011 je v kapitole 4 Podporované aktivity uvedeno m.j., že rozšíření stávající budovy je v rámci modernizace sekundární a je možné do maximální výše 10% zastavěné plochy nemovitostí, která je dotčena modernizací, sekundární rozšíření stávajících vlastních prostor v rámci modernizace je možné do maximální výše 25 % plochy čisté užitné modernizovaných ploch. Znamená to, že při modernizaci objektu např. zateplením o zastavěné ploše 1 000 m2, lze rozšířit zastavěnou plochu o dalších 100 m2. Omezení do 25 % plochy čisté užitné modernizovaných ploch nerozumíme, prosíme o vysvětlení.

Odpověď: Zateplení budovy při modernizaci neznamená rozšíření zastavěné plochy. Zateplením budovy sice bude dotčena celá zastavěná plocha budovy, ale primárně je při rozšíření bráno dotčení modernizované podlahové plochy (tj. modernizace interiérů). Při zateplování fasády obvykle nedochází (záleží však na konkrétním projektu) k dotčení modernizace interiéru, tudíž se na tuto celkovou plochu toto omezení nevztahuje a pro výpočet je pak plocha dotčená modernizací 0.
Omezení 25% plochy čisté užitné souvisí právě s „modernizovanou“ podlahovou plochou při modernizaci interiéru. Pokud tedy opět bereme v úvahu zateplení budovy, není tedy prostor pro rozšíření žádný.

Dotaz č. 15: Na www stránkách MŠMT, ve Vzorových formulářích čestných prohlášení pro PO 4 OP VaVpI je formulář přílohy č. 3, kterým se deklaruje plán na rozšíření doktorských studijních programů a akreditace nových studijních programů v posledních 7 letech. V seznamu příloh projektové žádosti pro výzvu 2.4 není uveden požadavek na předložení tohoto čestného prohlášení. Je tedy nutné toto čestné prohlášení předkládat?

Odpověď: Pro zlepšení přehlednosti byla Čestná prohlášení – dle Přílohy č. 06g – Seznam příloh  Projektové žádosti, Výzva 2.4, verze 1.0 umístěna do samostatné složky. Vzorové formuláře jsou dostupné na odkaz  Ve složce výzvy 2.4 tedy není obsaženo ČP k příloze 3 a 15. V ČP k Příloze 2 byl aktualizován text.

Dotaz č. 14: Lze za modernizaci infrastruktury považovat i přestavbu výukových prostor skleníkového typu na klasickou budovu ve stávajících základech, příp. v nových základech rozšířených o 10 % zastavěné plochy nemovitosti. V případě přístavby dalšího patra budovy se zastavěná plocha nerozšiřuje, hraje v tomto případě roli výše uvedené 25 % omezení plochy?

Odpověď: Výzva je určena pro modernizaci stávajících prostor. Demolice a následné znovu vystavění nebudou v této výzvě podporovány.

Dotaz č. 13: Zájemcem o dotaci z této výzvy je Ústav který prozatím nemá akreditovaný doktorský studijní program. V kritériích projektu je napsáno v bodě č. 14, že alespoň jedna dotčená součást žadatele disponuje v době podání žádosti akreditovaným studijním programem. Znamená to tedy, že pokud bude univerzita podávat žádost o dotaci např. za dvě fakulty, které akreditované doktorské studijní programy mají a výše uvedený Ústav, že náklady budou uznatelné i v případě Ústavu?

Odpověď: Obecně platí, že na jednu budovu může žadatel podat nejvýše jednu žádost, která však může zahrnovat více dotčených součástí. Vždy musí mít nejméně jedna z těchto vnitřních (dotčených) součástí alespoň jeden akreditovaný doktorský studijní program.
Vzhledem k tomu, že dvě ze tří dotčených součástí uvažované projektové žádosti (fakulty), mají akreditované doktorské programy, mohou být způsobilé výdaje čerpány i pro třetí  dotčenou součást (Ústav). Pro úplnost doplňujeme, že pro akreditované doktorské studijní programy vnitřních součástí musí být doloženy výsledky obsažené v RIVu (pro vyloučení pochybností se uvádí, že výsledky musí mít nenulovou hodnotu).

Dotaz č. 12: V rámci projektu modernizace objektu Y plánujeme rekonstrukci fasádního pláště budovy. Máme dokázat, že tato rekonstrukce je v souladu s dlouhodobým záměrem vysoké školy a vzhledem k tomu se chci zeptat, zda postačuje tento výňatek z dlouhodobého záměru: „Třetím cílem v této oblasti je reagovat na výsledky zpracovaných energetických auditů a doporučení ze studie „Celková optimalizace řízení energetiky objektů (konkrétní) školy“. Jedná se zejména o. Tohoto cíle bude dosaženo především komplexními technickými opatřeními včetně rekonstrukcí fasádních a střešních plášťů na objektech X a Y.“ A nebo musí být v záměru přímo uvedena budova, název projektu atd.?

Odpověď: Rekonstrukce fasády je žádoucí modernizací budovy, výňatek z Dlouhodobého záměru, uvedený v otázce je zcela dostačující. Žadatel však musí soulad s Dlouhodobým záměrem školy doložit komplexně (tj uvést charakteristiku a.popis plánu rozvoje dotčené/ých součást/í s důrazem na:
Celkovou strategii a profilaci dané/ých součásti/í VŠ
Celkové infrastrukturní a technické zázemí (návaznost stavební a přístrojové infrastruktury na investiční strategii VŠ - Investiční program příslušné VŠ s výhledem do roku 2015) a jeho plánovaný rozvoj
Připravované kvantitativní i kvantitativní změny v poskytovaném vzdělávání a ve výzkumných a vývojových aktivitách
Akademický sbor a jeho kvalifikační rozvoj,
Nárůst kvalitně vyprofilovaných studentů a akademických či ostatních pracovníků
Podrobnější informace pro žadatele je uvedena v Závazné osnově Studie proveditelnosti, Kapitola 3.2. Plán rozvoje vysoké školy a jejích součástí realizujících věcnou náplň projektu

Dotaz č. 11: Je možno realizovat pouze doplňkové aktivity, tj. zejména Modernizace nebo doplnění technologií  - HW a nutný obslužný SW, modernizace a dovybavení HW a nezbytného obslužného SW  informačních sítí v modernizovaných prostorách,modernizace nebo doplnění přístrojů v modernizovaných laboratořích apod., nebo je nutné zároveň realizovat i hlavní aktivitu, tj. stavebně-rekonstrukční práce?

Odpověď: Ve výzvě 2.4 PO4 "Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem" je v souladu s cíli výzvy nutno vždy realizovat hlavní aktivitu.  Tuto je možno doplnit dalšími aktivitami ve finančním rozsahu stanovenému podmínkami uvedenými v Pravidlech způsobilých výdajů. Doplňkové aktivity, tak jak jsou popisované v dotazu, spadají podle svého charakteru do výdajových kapitol 3. Pořízení vybavení a zařízení a 4. Nehmotný majetek.  V Pravidlech způsobilých výdajů je pro tyto výdajové skupiny stanovena podmínka, že součet výdajů v kapitole 3 a 4 smí činit maximálně 30% způsobilých výdajů projektu".  Projektová žádost by v takovém případě stanovené podmínky Pravidel způsobilých výdajů nesplnila.
V popisovaném případě se zřejmě nejedná o majetek pevně spojený se stavbou, který by byl účtován dle pokynu Ministerstva financí D-300 do pořizovací ceny stavby, ale kdyby se jednalo o tento typ vybavení, bylo by možné související výdaje zařadit do kapitoly 2.1 Stavební výdaje a považovat tyto aktivity za hlavní.

Dotaz č. 10: Je podporovanou aktivitou asanace technicky, ekonomicky i zdravotně nevyhovujícího objektu a výstavba nového objektu? Bylo by to bráno jako nárůst čisté užitné plochy?

Odpověď: Ve výzvě 2.4 PO4 je podporována modernizace infrastruktur pro výuku na VS spojenou s výzkumem (modernizace stavby) – jedná se o proces, jímž se stavba (budova) uvede do stavu odpovídajícímu současným technickým standardům. Součástí stavby se rozumí i její technologie. Modernizací budovy se v žádném případě nerozumí její kompletní demolice a výstavba nové budovy. Termín asanace není pro potřeby výzvy 2.4 jako pojem definován.

Dotaz č. 9: Je nutné v rámci projektu akreditovat nový doktorský program, nebo stačí, že prostory zmodernizované v rámci projektu budou sloužit studentům stávajícího doktorského programu.

Odpověď: V rámci výzvy 2.4 je stanoveno, že: „Vždy musí mít nejméně jedna z výše zmíněných vnitřních (dotčených) součástí alespoň jeden akreditovaný doktorský studijní program.“ Není stanovena povinnost akreditovat nový doktorský program.

Dotaz č. 8: Je možné, aby v rámci projektu rekonstruované budovy (či novostavby) byl prováděn v době udržitelnosti či po ní smluvní výzkum?

Odpověď: Výzva 2.4 je zaměřena na modernizaci stávající infrastruktury pro výuku, která je blíže specifikovaná jako výuka spojená s výzkumem. Smluvní výzkum není primárním cílem podpory, spíše výjimečně ho však lze v odůvodněných případech realizovat. Pokud by byl v době udržitelnosti realizován v těchto prostorách smluvní výzkum, musí žadatel příjmy z něj kalkulovat do finanční mezery při výpočtu maximální výše dotace. Upozorňujeme v této souvislosti na nezbytnost striktně dodržovat pravidla Rámce Evropských společenství pro výzkum a vývoj pro veřejnou podporu. Při jejich porušení by  došlo k nedovolené veřejné podpoře.  Bližší podrobnosti jsou k dispozici v aktualizované Příručce pro žadatele Prioritní osy 4, verze 2.0. zveřejněné na webových stránkách OP VaVpI.

Dotaz č. 7:  Můžeme v rámci jednoho projektu žádat současně o více podporovaných aktivit? Např. do jednoho projektu žádat modernizaci vzduchotechniky na jedné budově, opravu střešní krytiny na jiné budově a modernizaci laboratoří včetně vybavení laboratorními přístroji?

Odpověď: Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí na vysokých školách prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol. Potřebnost a rozsah modernizace /rozvoje infrastruktury/ je prostředkem k naplnění věcného cíle projektu, jímž je zejména zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro zvýšení kvality lidských zdrojů.  Při posuzování projektu nezávislými hodnotiteli bude zvažováno nejen, zda projekt řeší problematiku modernizace stávajících vzdělávacích kapacit či závažné technické problémy omezující kvalitu vzdělávacího procesu, ale také zda představuje projekt zároveň komplexní, nikoliv pouze dílčí modernizaci příslušné kapacity (viz Výběrová kritéria pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo výzvy 2.4).

Dotaz č. 6: K financování projektu. Rádi bychom se informovali o výši podpory k vyhlášené výzvě, nejsme si jisti, zda jsme správně pochopili následující část:

„Bude plně financována z veřejných prostředků, a to z 85 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % z národních veřejných zdrojů. Konkrétně budou zajištěny (po vyžádání žadatelem) z prostředků rozpočtovaných Skupinou pro výzkum a vysoké školství MŠMT, a to snížením příspěvku  ze státního rozpočtu na vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost stanoveného pro danou vysokou školu, která si žádá o dotaci na realizaci projektů schválených v PO 4 OP VaVpl. Takto uvolněné prostředky budou použity na spolufinancování projektu v OP VaVpl.“

Znamená to tedy, že VŠ se bude podílet v případě získání projektu na spolufinancování projektu ve výši 15 %? Nebo uvedených 15 % bude financováno ze státního rozpočtu?

Odpověď: U vybraných projektů bude 15% prostředků na spolufinancování (po vyžádání žadatelem) zajištěno z prostředků rozpočtovaných Skupinou pro výzkum a vysoké školství MŠMT, a to snížením příspěvku  ze státního rozpočtu na vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost stanoveného pro danou vysokou školu.

Tedy (po vyžádání žadatelem) skutečně dojde ke snížení výše uvedeného příspěvku na vzdělávací a výzkumnou činnost, stanoveného pro danou vysokou školu. Vzhledem k tomu, že příspěvek na vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost je poskytován vysokým školám ze státního rozpočtu, bude současně platit, že těchto 15% prostředků na spolufinancování bude hrazeno z veřejných zdrojů.

Dotaz č. 5: Je Příručka pro žadatele PO4, verze 1.3, účinná od 1. 1. 2011, platná pro výzvu 2.4 PO4 , a kdy budou vyvěšeny přílohy této příručky rovněž platné pro tuto výzvu – tj. především seznam příloh projektové žádosti, osnova studie proveditelnosti apod.

Odpověď: Příručka pro žadatele verze 1.3 je platná pouze pro projekty výzvy 1.4 PO4. V současné době Řídicí orgán s ohledem na specifické podmínky Výzvy 2.4 připravuje její aktualizaci (další verzi) a souběžně připravuje osnovu Studie proveditelnosti Výzvy 2.4. a aktualizuje seznam příloh projektové žádosti Výzvy 2.4 PO4. Zveřejnění výše uvedených aktualizovaných dokumentů je plánováno na srpen 2011.

Dotaz č. 4: Je nutné mít v době podání projektu (tedy do 31.1.2012)  již platné stavební povolení?

Odpověď: V příloze výběrová kritéria se uvádí: „V době podání žádosti obsahuje projekt jako přílohu buď potvrzení o podání žádosti o stavební povolení a dále v případě sekundárního rozšíření zastavěné plochy i pravomocné územní rozhodnutí, nebo potvrzení stavebního úřadu, že stavební povolení není požadováno.“  Platné stavební povolení může doložit žadatel i po termínu podání žádosti, vždy však neprodleně po jeho obdržení.

Dotaz č. 3:  Záleží z pohledu hodnocení projektu na tom, jestli bude projekt podán již v říjnu 2011 nebo až v lednu 2012?

Odpověď: Všechny podané projektové žádosti zůstanou uzavřeny v původním obalu až do ukončení příjmu žádostí 31.1.2012. Doba podání žádosti tedy nebude mít vliv na hodnocení projektu.

Dotaz č. 2: Je možné, s ohledem na profilaci, aby projekt podporoval více  ústavů jedné fakulty (v rámci projektu by došlo k soustředění výuky týkající se obdobných technologií, tedy výuky probíhající na více ústavech jedné fakulty?

Odpověď: Ano, výzva takový případ obecně umožňuje. Výzva mj. podporuje vytváření podmínek pro uplatňování progresivních a efektivních výukových metod a rovněž podporuje efektivní profilaci dané vysoké školy.

Dotaz č. 1: K Výzvě 1.4 PO4 je na webu OP VaVpI pod přílohami zveřejněna samostatná Tabulka hodnot k výpočtu limitace vysokých škol pro PO4 OP VaVpI. Vztahuje se tato limitace tedy i na projektové žádosti podávané k Výzvě 2.4 PO4?

Odpověď: Ne, uvedená Tabulka hodnot k výpočtu limitace vysokých škol pro PO4 OP VaVpI se vztahuje pouze k Výzvě 1.4 PO4. Pravidla vyhlášené výzvy se vztahují jen ke konkrétní vyhlášené výzvě.  Pro výzvu 2.4 PO4 nebyla individuální limitace jednotlivých VŠ stanovena. Omezení ve Výzvě 2.4 je rovné pro všechny žadatele a je dáno vyhlášenou alokací minimálně 20 milionů Kč a maximálně 100 milionů Kč na jednotlivou projektovou žádost a omezením na maximálně 3 předkládané projektové žádosti na jednu školu.

27.7.2011 12:07:02 - aktualizováno 27.1.2012 10:01:04 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load