Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi ke způsobu zajištění 15% spolufinancování v rámci PO 4, OP VaVpI

V této části naleznete odpovědi na dotazy, které byly vzneseny kvestory vysokých škol na ŘO OP VaVpI poté, co byli dne 10. 9. 2009 na setkání kvestorů se zástupci MŠMT seznámeni se způsobem zajištění 15% spolufinancování projektů předkládaných v rámci PO 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Odpovědi na dotazy vznesené vysokými školami k financování projektů OP VaVpI, PO 4 (ve vazbě na informace poskytnuté kvestorům VVŠ dne 10. 9. 2009 na MŠMT)

Z hlediska objemu prostředků potřebného pro zajištění 15% spolufinancování z národních veřejných zdrojů, nicméně ze zdrojů, které jsou určeny pro VVŠ, je třeba, aby vedle příspěvku na vzdělávací činnost mohla být pro tento účel (a v obdobném režimu) využita i dotace na Rozvojové programy MŠMT (dále RP).  Dotaz: proč v řešení představeném na jednání tento zdroj nefiguroval a je nějaký zásadní problém, který by jeho zapojení znemožňoval?

Na spolufinancování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci programů spolufinancovaných z fondů EU není možné použít národní dotace. V případě, že žadatel získal dotaci z Rozvojových programů na výdaje související s přípravou projektu do OP VaVpI, nelze tyto výdaje již zařadit mezi způsobilé výdaje v rámci projektu.

Ze stejného důvodu, jaký uvádím v bodě 1, je nutné vyřešit způsob, jak zahrnout prostředky školami dosud vynaložené na přípravu projektů (použité na úhradu nákladů, resp. výdajů, které mají charakter způsobilých výdajů ve smyslu podmínek PO 4) do celkového objemu 15% spolufinancování. Jedná se minimálně o prostředky získané na přípravu projektů do PO4 OP VaVpI v rámci RP, resp. přesunem běžného příspěvku do kapitálového podle pravidel poskytování příspěvku MŠMT -  samozřejmě vynaložené po 1.1.2008 v souladu s podmínkami programu. Dotaz: jak bude řešeno zapojení prostředků z dotací na RP, resp. z příspěvku na vzdělávací činnost (= bezpochyby národní veřejné zdroje) do celkového objemu 15% spolufinancování projektů PO 4?

Prostředky z dotací na RP do spolufinancování projektů v rámci PO4 zapojit nelze. Zapojení části příspěvku jako národního spolufinancování je popsáno v PPŽ pro PO4 (str. 37 a dále).

Konkretizace procesu poskytování plateb na realizaci projektů nebyla zatím představena. Přesto dotaz: o vyčlenění potřebného objemu prostředků z příspěvku na vzdělávací činnost z rozpočtu příslušné univerzity a jeho transformaci do oblasti 15% spolufinancování projektu PO 4 bude škola žádat až v okamžiku, kdy bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt? Pokud bude nutno žádat počátkem hospodářského roku, jaké budou záruky, že v případě neúspěšnosti projektové žádosti budou prostředky vráceny zpět do běžného rozpočtu školy?

Proces předkládání žádostí o platbu a jejich proplácení je popsán v PPŽ pro PO4.

Další dotaz vychází z předpokladu, že pro 15% spolufinancování bude možné obdobným způsobem jako příspěvek na vzdělávací činnost použít rovněž dotaci na RP. Dotaz: budou změněna pravidla pro poskytnutí dotace z RP obsažená ve vyhlášení RP ještě pro rok 2010? Termín odevzdání návrhů projektů je stanoven na 9. 10. 2009.

Vzhledem k výše uvedenému není tento dotaz relevantní.

Dotaz opět vychází z předpokladu zapojení RP. Oblast RP vzhledem k odlišnému charakteru od „běžného“ zdroje, jakým je příspěvek na vzdělávací činnost, patrně nelze řešit jinak, než že škola před začátkem hospodářského roku, na který jsou dotace RP určeny, ve vazbě na termíny předkládání rozvojových projektů, oznámí plánovaný objem prostředků, které chce vyčlenit z objemu dotace určené pro ni v rámci RP a použít na realizaci projektu PO 4. Dotaz: pokud to bude v době, kdy nebude známo, zda projekt bude schválen, resp. nebude vydáno rozhodnutí, bude zajištěno, že v případě neschválení budou prostředky znovu k dispozici příslušné škole, např. na řešení „záložních“ rozvojových projektů?

Jak již bylo konstatováno u předchozích dotazů, zapojení RP do spolufinancování RP není možné.

Pokud prostředky vyčleněné v daném roce ať už z příspěvku na vzdělávací činnost, či z dotace na RP nebudou pro realizaci projektu PO 4 plně využity (z různých důvodů – např. prodloužení realizačních termínů staveb, neplánovaná zdržení výběrových řízení apod.), bude zajištěno, že budou „rezervovány“ v rozpočtu MŠMT pro daný projekt do dalšího roku?

Předpokládáme, že ano. Na základě Vaší žádosti o použití příspěvku na spolufinancování projektů PO4, budou prostředky rozpočtovým opatřením převedeny pod ukazatel (část rozpočtu MŠMT), která je v gesci Sekce IV, a zde budou „rezervovány“ i do příštího roku.

Protože rezervní fond a FRIM používáme historicky jako neveřejné zdroje předepsané zákonem č. 130/2002 Sb., je asi navržená spoluúčast z kapitalizovaného příspěvku nejlepším řešením, potřeba příspěvku pro financování spoluúčasti na OP VaVpI znamená snížení nákladů hrazených z příspěvku, protože rezerva v příspěvku není dostatečná.

Jedno z možných řešení se nabízí v bodě 12.

Potřebnou úsporu by bylo možné částečně řešit změnou odpisového plánu, což sníží tvorbu FRIMu, úpravy odpisového plánu nejsou úplně běžné, je otázkou, jak potom odpisy zase zvýšíme.

Úpravy odpisového plánu jsou plně v gesci žadatele. S řádným odůvodněním v tom nevidíme problém.

Příspěvek na vzdělávací činnost by se neměl snižovat v důsledku rozpočtových problémů ani reformou financování WŠ, jinak o prostor pro kapitalizaci příspěvku přijdeme.

Této situace jsme si vědomi, bohužel nejsme schopni predikovat politickou situaci a garantovat tento stav do budoucna, ale budeme se o to snažit.

Realizace projektu může trvat přibližně dva roky, ale celou spoluúčast nejsme schopni z příspěvku ve dvou letech ušetřit.

Doporučujeme rozplánovat realizaci projektu do více let.

Kapitalizovaný příspěvek v předchozích letech nejsme schopni převést do dalších let (musí být užit v daném roce).

Postup zapojení příspěvku jako národního podílu spolufinancování projektů v rámci PO4 OP VaVpI je popsán v PPŽ pro PO4. Část příspěvku daného roku, u které jste již požádali o převod na spolufinancování projektu PO4 OP VaVpI a tento převod (rozpočtové opatření) byl proveden, je již „rezervován“ v části rozpočtu MŠMT, která je v gesci Sekce IV, a zde by měl být k dispozici i příští rok.

Předem ušetřený příspěvek můžeme ukládat do fondu provozních prostředků a následně jej můžeme užít na úhradu provozních nákladů při snížení příspěvku kapitalizací jeho části, ale zůstatky fondů jsou nám často vytýkány,

Stávající situaci – nutnost zajištění spolufinancování projektů PO4 z příspěvku a následná nutnost financování provozních výdajů z jiných zdrojů než z příspěvku považujeme za relevantní důvod pro to, aby byl na fondu ke konci roku kladný zůstatek. Obdobným způsobem lze využít i prostředky z FRIMu, převést je do fondu provozních prostředků a využít na úhradu provozních výdajů, na které se“ nedostane“ z příspěvku.

Úvěr na spoluúčast splácený z následných kapitalizovaných příspěvků nám to prodraží.

Systém financování projektů v rámci OP VaVpI je zálohový. Kromě výdajů realizovaných před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byste neměli mít potřebu zajistit financování z úvěru. V rámci žádostí o platbu (každé 3 měsíce realizace projektu) byste si měli naplánovat požadované částky záloh tak, abyste zajistili plynulou realizaci projektu v souladu s harmonogramem.

6.10.2009 1:10:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load