Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Dotazy ze semináře v rámci PO 4, OP VaVpI - 26. 10. 2009

Níže jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 26. 10. 2009 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.4 -Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Jakým způsobem postupovat při výpočtu orientace vysoké školy, resp. její součásti, na zabezpečení doktorského studia (kritérium B.2.1.)? Jaké studenty započítávat a k jakému datu?

V zájmu dodržení jednotné metodiky získávání dat o počtech studentů doporučujeme počítat s nejčerstvějšími podklady k poslednímu dostupnému datu, vždy však se studenty evidovanými k 31. 10. (v současné chvíli se tedy jedná o 31. 10. 2009). Toto datum je používáno jako výstup z matriky studentů pro výpočty příspěvků poskytované školám na vzdělávací činnost a údaje k tomuto datu jsou tudíž i snadněji kontrolovatelné.

Při výpočtu vycházejte z přepočtených počtů studentů, tj."Nově přijatí" krát 1,0 plus "Ostatní" krát 1,0 plus "Půlroční" krát 0,5. Počet zvláštních studentů se při výpočtu neuvažuje. Pravidla, podle nichž se rozpočtový student započítá mezi nově přijaté, zvláštní nebo studenty ostatní a půlroční, jsou uveřejněna na internetových stránkách ministerstva. Do výpočtu se zahrnuje každé probíhající studium každého studenta, které vyhovuje uvedeným kritériím.

Jak započítávat studenty studující mezifakultní obory na více fakultách?

Každý student může být evidován v jenom studiu pouze 1x, tzn. je zapsán pouze na jedné fakultě. Ověřit žadatelem uvedené údaje o podílech studia na jednotlivých fakultách je z úrovně MŠMT, resp. matriky studentů nemožné. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby studenti byli do vykazovaného počtu studentů započteni plnou hodnotou a to na fakultě, na které jsou zapsáni do studia.

Jak chápat pojetí „variant“ ve studii proveditelnosti (oddíl 2): „Nezbytnou součástí abstraktu je také vyhodnocení variant proveditelnosti projektu ve věcném slova smyslu[1], které odpovídá prioritám vedení vysoké školy definované strategií rozvoje a potvrzené čestným prohlášením“? Postačuje varianta nerealizace projektu a varianta s realizací projektu?

Žadatel by měl v případě variant předložit v oddíle 2. pouze stručnou informaci o tom, jak bude postupovat v případě, kdy projekt předložený do PO4 nebude podpořen (nulová varianta), a rovněž vyhodnotit možné varianty v podobě rekonstrukce a novostavby (v případě, že se s novostavbou počítá). Dále je nutné v rámci vyhodnocení variant velmi stručně (s ohledem na stanovený maximální rozsah) popsat, jak bude zajištěna udržitelnost projektu v souvislosti s očekávaným nárůstem kapacit v důsledku realizace projektu (podrobnosti je nutné uvést v oddíle 8.3. studie proveditelnosti „Financování provozní fáze“). Udržitelnost, resp. zajištění provozní fáze, je nutné chápat nikoliv na úrovni samotného projektu, nýbrž na úrovni celé dotčené součásti vysoké školy (fakulty, ústavu - projekt bude vždy součástí finanční udržitelnosti většího celku) tak,  aby bylo z údajů o udržitelnosti zřejmé, jak žadatel zajistí udržitelnost nejen samotného projektu, ale také dalších nezbytných aktivit dotčené součásti (fakulty, ústavu), včetně udržitelnosti případných dalších projektů podávaných do OP VaVpI (PO 1 a PO2).

Jak dlouho bude trvat proces hodnocení v rámci prioritní osy 4?

Bohužel v současné době, nelze jednoznačně odpovědět, velice bude záležet na kvalitě podaných projektů, snahou ŘO OP VaVpI je, aby proces byl, co nejkratší. Odhadujeme však, že by se samotné vyhodnocení mohlo zvládnout do 2 měsíců od podání žádosti.

Finanční prostředky, které přesáhly limitaci pro způsobilé výdaje, je možné uvést do nezpůsobilých výdajů v rámci prioritní osy 4?

Výdaje, které by svým charakterem patřily do způsobilých výdajů, ale jejich objemem by již celkové způsobilé výdaje přesáhly stanovenou limitaci, je nutné zařadit do nezpůsobilých výdajů.

Prosíme o vyjasnění, zda žadatel musí provádět v rámci prioritní osy 4 interní i externí audit?

1x ročně by měl proběhnout externí audit.


[1] Finanční rentabilita z pohledu vyhodnocení variant proveditelnosti je zde zúžena na efektivní vynaložení finančních prostředků ve smyslu priorit vysoké školy a zachování udržitelnosti projektu.

5.11.2009 11:11:19 - aktualizováno 24.11.2009 8:11:05 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load