Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Základní informace o ERDF

V tomto článku naleznete základní informace o Evropském fondu pro regionální rozvoj, který je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je financován právě z tohoto fondu.

Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, dále jen ERDF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské Unie (EU).

Strukturální fondy fungují jako jeden z nástrojů Evropské unie ke snižování rozdílů mezi odlišnou úrovní ekonomického a sociálního rozvoje jednotlivých regionů v EU. V dokumentech EU se tento proces nazývá „politika hospodářské a sociální soudržnosti“.

Prostřednictvím ERDF je v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti poskytována cílená pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem. Myslí se tím regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP EU 25. V případě České republiky se v rámci cíle "Konvergence" jedná o všechny regiony mimo oblast hlavního města Prahy.

Z prostředků ERDF jsou podporovány infrastrukturní projekty. Pro lepší představu můžeme jmenovat např. investice do výzkumu a technologického vývoje, výstavbu silnic a železnic, podporu inovačního potenciálu podnikatelů, podporu začínajícím podnikatelům, investice do malých a středních podniků, využívání obnovitelných zdrojů energie, rekonstrukce kulturních památek, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, výsadba regenerační zeleně ve městech apod.

ERDF jako nástroj EU slouží k dosažení tří hlavních cílů regionální politiky EU. Jeho prioritním cílem je tzv. cíl „Konvergence“, dále pak cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a cíl „Evropská územní spolupráce“.

Pod těmito pojmy se skrývají různé investiční aktivity, které slouží ke zvyšování životní úrovně méně rozvinutých členských států a regionů. Z ERDF jsou podporovány aktivity, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost, podpora podnikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovní ruch, kultura, spolupráce mezi městy a venkovem, přeshraniční spolupráce, ochrana životního prostředí a další.

Další informace k ERDF si můžete (i v češtině) přečíst na stránkách Evropské komise v sekci Regionální politika, kde naleznete i Nařízení (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

V souladu s cíli evropské regionální politiky je jednou z největších priorit České republiky posílení růstu konkurenceschopnosti státu na světovém trhu a orientace na znalostní ekonomiku. Proto byl na období 2007 - 2013 připraven Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) financovaný právě z prostředků ERDF.

Řídícím orgánem programu OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tento program nově umožňuje čerpat prostředky určené na rekonstrukci stávajících a výstavbu nových kapacit pro výzkum a vývoj (nová výzkumná centra, moderní technologie a přístroje apod.).

12.1.2009 9:01:29 - aktualizováno 26.2.2009 4:02:46 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load