Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace pro příjemce OP VaVpI

ŘO OP VaVpI upozorňuje zadavatele zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI, že byl 6. 3. 2015 ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Účinnosti nabyl tento zákon dnem vyhlášení.

Klíčové změny ZVZ v důsledku novelizace:

- při zadávání dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb (dále jen „vícepráce“) v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ byla zrušena podmínka vzniku potřeby víceprací v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž byla nahrazena podmínkou vzniku potřeby víceprací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; zároveň byl navýšen maximální možný celkový rozsah takto zadaných víceprací z 20 % na 30 % ceny původní zakázky;

- zadavatel již nadále není povinen podle § 84 odst. 1 ZVZ zrušit zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo pokud zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka (možnost učinit tak na základě § 84 odst. 3 písm. b) ZVZ zůstává);

- nově je možno podle § 78 odst. 4 ZVZ pro hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanovit jako dílčí hodnotící kritérium „organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění“.

ŘO OP VaVpI doporučuje zadavatelům zakázek spolufinancovaných z OP VaVpI, aby se důkladně seznámili i s dalšími, výše neuvedenými změnami ZVZ, které předmětná novela přinesla. Bližší informace jsou dostupné např. na následujících odkazech:

Příslušná částka Sbírky zákonů na webu MV ČR

Úplné aktuální znění ZVZ na webu MMR

Vládní návrh předmětné novely včetně důvodové zprávy na webu PSP ČR

V souvislosti s předmětnou novelou ZVZ, především pak s ohledem na změny podmínek pro zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění, ŘO OP VaVpI plánuje aktualizaci Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen „PVD“), především jejich metodické přílohy č. 2 „Zadávání dodatečných stavební prací v JŘBU“. Do nabytí účinnosti nové verze PVD budou veškerá jejich ustanovení vykládána v souladu s účinným zněním ZVZ.

 
6.3.2015 14:59:23 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load