Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 11 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 1. 6. 2017 je účinný Metodický pokyn č. 11 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 1. 6. 2017 ruší Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0. Původní znění kapitoly 5.2.8 (Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI) se nahrazuje novým zněním, uvedeným v tomto metodickém pokynu. Dále se spolu s tímto metodickým pokynem, resp. kapitolou 5.2.8 aktualizuje příloha 50. Přílohy č. 26, 48 a 49 zůstávají nadále účinné.

Aktualizace Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI (dále jen „Metodika“) proběhla na základě požadavku auditního orgánu v rámci auditu systému OP VaVpI, kdy auditoři ŘO OP VaVpI doporučili stanovit příjemcům povinnost volby jedné z metod (příp. kumulace metod) výpočtu celkové roční kapacity, kterou bude příjemce využívat po celou dobu projektu a jeho udržitelnosti (s výjimkou případů, kdy využití původní metody není již z objektivních důvodů možné). Auditory bylo dále doporučeno nastavit povinnost příjemce projednat s ŘO „metodu jinou“ tak, aby byla prokázána její dostatečnost pro účely prokázání kvantitativních a kvalitativních kritérií stanovených v článku 20 Rámce. ŘO akceptoval doporučení auditorů a upravil tyto postupy v Metodice.

Hlavní změny, které byly v Metodice provedeny:

- byla upravena povinnost aplikace jedné metody výpočtu celkové roční kapacity hospodářské činnosti, změna metody je možná pouze v řádně odůvodněných případech a po posouzení této skutečnosti ze strany ŘO;

- v případě výběru metody „jiná“, je příjemce povinen projednat tuto metodu s poskytovatelem podpory;

- dále byly zapracovány i další změny, které vycházejí ze zkušeností ŘO OP VaVpI při ověřování dat za rok 2015 (např. povinnost evidence i pro partnery, výjimka z povinnosti předkládat výpočet kapacity pro projekty, které nemají odepisovatelný majetek, částečně byla upravena i příloha č. 50 Přehled hospodářského využití podpořených kapacit)

ikona souboruMetodický pokyn č. 11 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0

ikona souboruPříloha č. 50 - Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, verze 2.0

ikona souboruPříloha č. 50 - Přehled hospodářského využití podpořených aktivit, verze 1.1

1.6.2017 14:50:35 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load