Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Příručka pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0

Od 20. 7. 2015 je účinná Příručka pro příjemce OP VaVpI 2007 - 2013, číslo verze 6.0. V přiložených dokumentech naleznete znění Příručky pro příjemce včetně odkazu na společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.

 

V nové verzi Příručky pro příjemce OP VaVpI jsou shrnuty postupy a informace z jednotlivých metodických pokynů č. 20 až 38, které byly postupně k 5. verzi Příručky pro příjemce Řídicím orgánem OP VaVpI vydávány.

Pro lepší přehlednost a orientaci ve změnách naleznete na začátku příručky souhrn hlavních změn oproti předchozí verzi 5.0. Níže však uvádíme přehled nejdůležitějších změn, které nebyly součástí již dříve vydaných metodických pokynů:

· Celý dokument byl doplněn informacemi specifickými pro nové výzvy 3.2 a 9.3.

· Do kapitoly 5.3.1 Změny v průběhu realizace byly vloženy podmínky pro posun data ukončení realizace projektu za termín daný příslušnou výzvou a dále také definice nedokončených a nefungujících projektů (dle Metodického doporučení k uzavírání programového období 2007 – 2013, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v červenci 2015). ŘO OP VaVpI příjemce upozorňuje, že v případě nedokončení projektů ve stanovených termínech vyplývajících z uvedených definic, budou výdaje dosud vynaložené na tyto projekty považovány za nezpůsobilé a příjemce bude povinen vrátit dosud vyplacené dotační prostředky. Pokud by prodloužení realizace projektu vedlo k podstatné změně prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, bude takováto změna muset být předmětem finanční korekce.

· V rámci kapitoly 5.16 Nesrovnalosti, která byla aktualizována v souladu s novou verzí Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, FS a EFF na programové období 2007-2013, účinné od 20. 4. 2015, a v souladu s novelou rozpočtových pravidel (zákon č. 25/2015 Sb.), je mj. uvedena následující informace:

„Rozhodnutí národních orgánů, kdy národní orgány neshledají, že došlo k porušení příslušného zákona, resp. podle kterého je finanční dopad dle posouzení národních orgánů nižší, než vyčíslil ŘO OP VaVpI, není samo o sobě důvodem pro změnu posouzení ze strany ŘO OP VaVpI z úřední povinnosti. V těchto případech má příjemce právo podat námitky proti původnímu postupu ŘO OP VaVpI, kdy za novou skutečnost je považován závěr příslušného kontrolního orgánu. ŘO OP VaVpI může dodatečně změnit svůj závěr o potvrzení nesrovnalosti, resp. výši vyčíslení nezpůsobilých výdajů, pouze v odůvodněných případech, kdy jsou zjištěny či předloženy podklady jednoznačně prokazující odlišné závěry, resp. jsou zjištěny či předloženy nové skutečnosti, které zásadním způsobem ovlivňují posouzení daného případu ze strany ŘO OP VaVpI.“

ikona souboru Příručka pro příjemce OP VaVpI

Na tomto odkaze jsou k dispozici společné přílohy jak k Příručce pro příjemce OP VaVpI, tak k Příručce pro žadatele OP VaVpI: Veškeré dokumenty k výzvám 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese: opvyzkum@msmt.cz.

Dne 22. 7. 2015 doplněno číslování stránek PPP, které se z technických důvodů v zápatí dokumentu nezobrazovalo. Obsah PPP zůstává stejný. Omlouváme se za případné komplikace.

20.7.2015 11:08:07 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load