Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Specifikace způsobilosti výdajů a nákladů na konci roku 2015

Metodický výklad k problematice financování a způsobilosti platů na konci roku 2015.

V rámci projektů spolufinancovaných z fondů EU může být využito principu zálohových faktur, které jsou dle Metodického doporučení k uzavírání programového období 2007–2013 jedním z typů doložení způsobilosti výdajů při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.
Příjemce na základě kvalifikovaného odhadu vyplatí platy ve formě záloh do 31. 12. 2015 a k jejich úhradě musí dojít před konečným datem způsobilosti výdajů. Vyúčtování zálohové platby se uskuteční až po roce 2015, a to nejpozději k datu předložení závěrečné ŽOP, tj. 31. 1. 2016. Případný přeplatek příjemce vrací bez zbytečného odkladu na projektový účet. Případný nedoplatek po 31. 12. 2015, pak bude považován za nezpůsobilý výdaj.
Podmínky pro využití zálohových faktur jsou stanoveny Metodickým pokynem č. 38 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 (Zálohové faktury). Předpokladem tohoto způsobu financování je dodržení všech právních předpisů ČR a legislativy EU.

Způsobilost výdajů a nákladů na konci roku 2015
Veškeré výdaje OP VaVpI musí být výdaji způsobilými a musí být vynaloženy v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR. Při hrazení výdajů na konci roku 2015 musí být vždy splněny základní podmínky způsobilosti výdajů a výdaje musí vzniknout v období realizace projektu. To znamená, že výdaje, včetně výdajů na velké projekty, jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení operačních programů Evropské Komisi nebo 1. lednem 2007, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2015. Úhradou se rozumí platba mezi příjemcem a dodavatelem, případně zaměstnancem, nikoli pouhá refundace z projektového účtu na vlastní provozní účet příjemce. Rozhodující z hlediska způsobilosti je uhrazení výdajů příjemcem do 31. 12. 2015. Veškeré výdaje musí být vždy vynakládány v přímé vazbě k účelu a cíli projektu.

Úhrada úplných nákladů (full cost) na konci roku 2015
K úhradě nepřímých/režijních nákladů na konci roku 2015 lze využít zálohových faktur dle MP č. 38 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, stejně jako je využito principu zálohových faktur u mzdových/platových výdajů na konci roku 2015. Kromě podmínek uvedených v MP č. 38 je nutné dodržet také podmínku způsobilosti výdajů Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudružností na programové období 2007 - 2013 , která uvádí, že: „Režijní náklady jsou způsobilými výdaji za předpokladu, že jejich základem jsou skutečné výdaje související s implementací projektů a jsou přiřazeny k danému projektu poměrným způsobem podle řádně odůvodněné, spravedlivé a nestranné metody.“

Příjemce, který vykazuje nepřímé náklady prostřednictvím metodiky full cost a na jejím základě si nárokuje jejich proplacení, musí tyto náklady uhradit do konce období způsobilosti výdajů, tj. nejpozději do 31. 12. 2015. Pokud příjemce do konce roku 2015 nezná přesnou výši nepřímých nákladů, je možné, aby si převedl (refundoval) prostředky na tyto nepřímé náklady v předpokládané výši z projektového účtu na vlastní provozní účet příjemce, a to i v roce 20161. Vyúčtování skutečné výše nepřímých nákladů v porovnání s refundovanými prostředky musí být uskutečněno do data předložení Závěrečné žádosti o ex-ante platbu (dále jen „ZŽOZL“), tj. do 31. 1. 2016. Příjemce k ZŽOZL předloží podklady pro výpočet úplných nákladů (full cost) a podklady k refundaci z projektového účtu. Přeplatek příjemce bezodkladně vrací, a aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně, doporučuje ŘO příjemci, aby měl dostatečnou výši vlastních prostředků na projektovém účtu. Případný nedoplatek jde k tíži příjemce, tj. stane se nezpůsobilým výdajem.
Datem vzniku způsobilého výdaje u faktur (daňových dokladů) vystavených plátcem daně z přidané hodnoty v souladu s platnou legislativou rozumíme datum uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DÚZP) a úhrada faktury musí spadat do období od počátečního data způsobilosti daného projektu do koncového data způsobilosti daného projektu, resp. nejdéle do 31. 12. 2015. Stejné podmínky platí pro účetní doklady, u kterých je datem vzniku datum uskutečnění účetního případu.

DPH subjektů s plněním v režimu přenesené daňové povinnosti nebo systému reverse charge
Při uplatňovaní systému reverse charge nebo přenesené daňové povinnosti je příjemce povinen řídit se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podmínkami stanovenými v kapitole 5.1.9 Příručky pro příjemce OP VaVpI.
Příjemce je povinen prokázat splnění daňové povinnosti (doložit přiznání k DPH) nejpozději do doby ukončení kontroly věcné a finanční správnosti vyúčtování, v rámci něhož byla způsobilá část DPH v režimu přenesené daňové povinnosti nebo reverse charge nárokována. Úhrada způsobilé části DPH musí proběhnout do 31. 12. 2015 – tj. příjemce je povinen uhradit danou částku z každé „dodaňované“ faktury finančnímu úřadu do 31. 12. 2015.

Odpisy
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu jsou způsobilým výdajem za dobu trvání projektu za předpokladu, že nákup takového majetku není součástí způsobilých výdajů na projekt.
Příjemce si v případě odpisů může v roce 2016 refundovat příslušnou výši prostředků odpovídající přesné výši odpisů dle odpisového plánu z projektového účtu na vlastní provozní účet příjemce2. Vyúčtování společně s doložením podkladů proběhne nejpozději k datu předložení ZŽOZL, tj. do 31. 1. 2016.


1 Musí být dodrženy všechny příslušné právní předpisy (zákon o účetnictví, daňové zákony a další).
2 Musí být dodrženy všechny příslušné právní předpisy (zákon o účetnictví, daňové zákony a další).
17.12.2015 13:51:49 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load