Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společná příloha příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24. 6. 2016)

Od 24. 6. 2016 je účinná aktualizovaná příloha Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI č. 28a.

 

V rámci aktualizace došlo k úpravě Formuláře k žádosti příjemce o převod nevyužitých finančních prostředků, kde byl identifikován nesoulad ve výpočtu, a rovněž byl upraven Návod k vyplnění. Příslušný výpočet nezohledňuje započítání podezření na nesrovnalosti/porušení rozpočtové kázně, kde nebylo vydáno Oznámení o nevyplacení části dotace/snížení dotace či Oznámení o pozastavení plateb, vzhledem ke skutečnosti, že dané prostředky byly příjemci vyplaceny v rámci předfinancování (u financování ex-ante). Tedy příjemce z dotačních prostředků zaplatil za předmětný výdaj dodavateli a následně z vlastních prostředků provedl odvod příslušnému orgánu finanční správy (dále jen „OFS“), pokud je daňovou kontrolou potvrzeno porušení rozpočtové kázně.

V případě financování ex-post je částka vyplacena, pokud nebyla odstraněna z požadované částky korekcí ŘO, a platí zde stejný postup jako u ex-ante financování, který je uveden výše. V případě, že ŘO daný výdaj vyškrtnul, tedy příjemci neproplatil z dotačních prostředků, pak i v případě potvrzení porušení rozpočtové kázně, nemá OFS vyměřit odvod, neboť dané prostředky nebyly příjemci vyplaceny.

ŘO se omlouvá za nejasnosti a způsobené komplikace a rovněž pro úplnost doplňuje, že při aktualizaci formuláře není nutné použít platnou verzi formuláře, nutné je pouze zohlednit daný výklad, tedy příslušná pole v původním formuláři na řádku č. 33 nevyplňovat.

ikona souboruPříloha č. 28a - Spolufinancování PO 4_převod nevyužitých finančních prostředků
24.6.2016 15:27:04 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load