Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 7. 2015)

Od 1. 7. 2015 je účinná nová verze přílohy č. 14a) Výklad pravidel způsobilosti výdajů PO 1 a 2, verze č. 4.4, ve které byla doplněna kapitola 1. Způsobilé výdaje, část F. Osobní výdaje na zaměstnance zařazené do projektu o podmínky způsobilosti mzdových výdajů spojených s přípravou projektových/grantových žádostí jiných projektů/grantů do jiných dotačních programů.

 

Součástí nově doplněných postupů je i odkaz na novou přílohu č. 42 – Přehled podaných žádostí o projekt/grant, verze 1.0, kterou bude příjemce od 1. 8. 2015 povinen v relevantních případech přikládat ke každé monitorovací zprávě (i v období udržitelnosti) a na základě které bude ŘO OP VaVpI způsobilost uvedených mzdových výdajů kontrolovat.

Předmětem kontroly bude zejména posouzení jejich přímé souvislosti s podpořeným projektem OP VaVpI a adekvátnost množství odpracovaných hodin za činnosti na přípravě jiných projektů/grantů. V případě pochybností si ŘO OP VaVpI od příjemce vyžádá podrobnou evidenci odpracovaných hodin, kterou si příjemce eviduje v rámci výkazů práce svých zaměstnanců.

ŘO OP VaVpI upozorňuje příjemce, že mzdové výdaje za činnosti, které přímo nesouvisí s projektem OP VaVpI, a/nebo za přípravu projektových/grantových žádostí, které byly vyřazeny při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti (tj. nekvalitně zpracovány), nemohou být zahrnovány do způsobilých výdajů projektu OP VaVpI.

ŘO OP VaVpI dále upozorňuje, že příjemce se při čerpání finančních prostředků ze start-up grantů řídí podmínkami uvedenými v řízené dokumentaci OP VaVpI. Především Pravidly způsobilosti výdajů dle příslušné prioritní osy a výzvy a novou verzí přílohy č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (viz výše). Součet výdajů v rámci start-up grantu by neměl přesáhnout 20 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. Způsobilost výdajů v rámci start-up grantů začíná ode dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. u velkých projektů ode dne vydání Vyrozumění o schválení Projektové žádosti na národní úrovni.

Upřesněním výkladu způsobilosti výdajů na činnosti spojené s přípravou projektových/grantových žádostí do jiných dotačních programů ŘO OP VaVpI reaguje na zjištění 3.1 uvedené ve zprávě z Auditu systému OP VaVpI 2014.

ikona souboruPříloha č. 14a - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů, PO 1 a 2

ikona souboruPříloha č. 42 - Přehled podaných žádostí o projekt / grant


1.7.2015 13:17:02 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load