Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (9. 7. 2018)

ŘO OP VaVpI zveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 50 Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013 • Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, verze 2.0 (dále jen Přehled hospodářské využití), účinnou od 1. července 2018,
kterou příjemci/partneři předkládají každoročně do 31. 7. podle Metodického pokynu č. 11 Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0 (Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory, dále jen „Metodika“), k prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec“). Kromě formálních úprav byl formulář doplněn také o seznam dalších podkladů, které příjemce/partner spolu s Přehledem hospodářského využití řídicímu orgánu předkládá. Aktualizovanou Přílohu č. 50 - Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, verze 2.0, naleznete v sekci Veškeré dokumenty k výzvám. ŘO OP VaVpI upozorňuje, že v souladu s Metodikou je ověření plnění bodu 20 Rámce vyžadováno jak od příjemce, tak rovněž od jednotlivých partnerů projektu. Samostatné ověření hospodářského využití partnera se nepředpokládá v případě, kdy příjemce předkládá výpočet podílu za celý projekt včetně partnerů, a v případě splnění podmínky pro vynětí z výpočtu uvedené v kapitole 5.2.8.6 Metodiky. Požadované údaje jsou za partnery předkládány prostřednictvím příjemce daného projektu. V případě příjemců/partnerů, kteří mají více projektů se stejně vymezeným daným subjektem (relevant entity), postačí předložení příloh Přehledu hospodářského využití pouze v rámci jednoho projektu. U zbývajících projektů postačí uvedení odkazu na údaje předložené u daného projektu. Uvedené se netýká samotného formuláře Přehledu hospodářského využití – ten je příjemce/partner povinen předložit vždy samostatně za každý svůj projekt. ŘO OP VaVpI upozorňuje, že v souladu s požadavky auditního orgánu Ministerstva financí ČR je jakoukoliv metodu, která je odlišná od některé z metod uvedených v kapitolách 5.2.8.3.1 až 5.2.8.3.3 Metodiky, nutno považovat za tzv. „jinou metodu“. Tuto „jinou metodu“ je nezbytné podrobně popsat společně s uvedením důvodů pro její využití a předem projednat s ŘO OP VaVpI za účelem ověření její dostatečnosti pro prokázání kritérií bodu 20 Rámce (viz kapitola 5.2.8.3.4 Metodiky). ŘO OP VaVpI dále upozorňuje na skutečnost, že v souladu s kapitolou 5.2.8.3 Metodiky je příjemce/partner od vykazovaného období roku 2017 povinen zvolenou metodu výpočtu kapacity využívat po celou dobu udržitelnosti projektu.
9.7.2018 16:06:52 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load