Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce k smluvním pokutám

ŘO OP VaVpI upozorňuje, že pakliže si zadavatel v rámci smluvních podmínek sjedná smluvní pokutu za účelem zajištění vzájemných práv a povinností smluvních stran, a následně dojde k porušení právní povinnosti zajištěné smluvní pokutou, je zadavatel povinen takovou smluvní pokutu vymáhat. V případě, že ze strany zadavatele dojde k neuplatnění smluvní pokuty, bude v tomto případě ŘO OP VaVpI posuzovat soulad postupu zadavatele s ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

 

K tomu dodáváme, že nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, mezi které patří i smluvní podmínky, má vliv na rozhodování potenciálních uchazečů o účasti či neúčasti v zadávacím řízení a na kalkulaci výše nabídkové ceny uchazečů. V případě, že tyto zadávací podmínky jsou následně měněny, může to mít zpětný vliv na samotou soutěž o veřejnou zakázku. Dle znění § 82 odst. 7 ZVZ zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Neuplatněním práva na vzniknuvší smluvní pokutu se zadavatel dopouští faktické změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a to podle povahy a intenzity buď ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 písm. b) nebo c), kdy tato faktická změna smluvních podmínek mohla ovlivnit účast potenciálních dodavatelů nebo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 písm. d), kdy taková změna smluvních podmínek fakticky mění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného uchazeče a mohla mít ve výsledku dopad do nezpůsobilosti výdajů ve výši min. 25% z částky dotace použité na financování zakázky.

ŘO OP VaVpI proto příjemce důrazně upozorňuje, aby práva na vzniklé smluvní pokuty vůči dodavatelům uplatňovali a ŘO OP VaVpI toto náležitě doložili.

9.6.2014 14:46:34 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load