Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce na změny v programové dokumentaci OP VaVpI

1) Řídicí orgán OP VaVpI zavádí nové vzory Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které obsahují aktualizovanou přílohu Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Mezi nejvýznamnější úpravy patří především:

- Zmírnění sazeb snížených odvodů.

- Vyšší zastoupení pevných sazeb snížených odvodů oproti sazbám stanoveným rozmezím.

- V rámci jednoho výběrového/zadávacího řízení jsou namísto sčítání sankcí ukládány pouze sankce za nejzávažnější porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

- V případě porušení podmínek pro zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce/služby/dodávky dochází za splnění určitých podmínek ke zmírnění sazby sníženého odvodu ze 100 % na 25 %.

- V případech, kdy lze přesně vyčíslit finanční důsledky pro předmětnou zakázku, je velikost porušení rozpočtové kázně rovna velikosti takto vyčísleného finančního důsledku.

2) S účinností od 22.5.2014 byl vydán Společný metodický pokyn č. 5 k Příručce pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0, který reaguje na nutnost zjednodušení administrace změn projektů v rámci OP VaVpI. Z tohoto důvodu došlo k aktualizaci příloh Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013. Úprava spočívá především ve snížení závažnosti změn projektu týkajících se oblasti klíčových pracovníků, klíčového vybavení a přesunů mezi položkami rozpočtu. Tyto změny byly zapracovány do kapitoly 5.3 Příručky pro příjemce a do společných příloh Příruček pro žadatele a příjemce, konkrétně do Technických popisů projektů v rámci jednotlivých prioritních os a Výzev:

Klíčoví pracovníci:

Nově jsou téměř všechny změny klíčových pracovníků změnami nepodstatnými. Výjimku tvoří:

- v Prioritní ose 1 a 2 – jména, funkce a úvazek v posledním roce realizace projektu nejvyššího vedení Centra a vedoucích výzkumných programů

- v Prioritní ose 3 – výzva 1.3 (funkce), výzva 3.3 (jméno a funkce vedoucího realizačního týmu a manažera transferu technologií), výzva 4.3 (funkce vedoucího realizačního týmu, manažera pro akvizice informačních zdrojů a koordinátora na straně partnera), výzva 6.3 (jméno a role vedoucího), výzva 7.3 (jméno a role vedoucího)

V PO 1 a 2 v rámci kapitoly II (Výzkumné programy) Technického popisu projektu jsou nově za nepodstatné změny považovány změny v tabulce personálního zajištění výzkumného programu (FTE) v posledním roce realizace, kromě FTE vedoucího výzkumného programu a celkového součtu FTE.

Dále jsou nově za nepodstatnou změnu považovány změny v kapitole Management/Systém řízení s výjimkou organizační struktury/schématu/modelu.

Klíčové vybavení:

Za nepodstatnou změnu je nově považována změna plánované položky klíčového vybavení/ funkčního modulu či změna plánovaného roku pořízení či instalace položky klíčového vybavení/funkčního modulu nebo pořízení klíčového vybavení/ funkčního modulu z úspor projektu:

- v PO 1, 2 se jedná o zařízení s pořizovací cenou nižší než 15 mil. Kč bez DPH (původní limit byl 5 mil. Kč bez DPH), pokud nedojde k přesunu uspořených prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu (úroveň 1.1). Pokud dojde k přesunu uspořených prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu (úroveň 1.1), je limit na pořizovací cenu 5 mil Kč bez DPH.

- v PO 3, 4 se jedná o zařízení s pořizovací cenou nižší než 5 mil. Kč bez DPH. Výjimkou je výzva 4.3, kde se jedná o informační zdroje s cenou nižší než 5 mil. Kč bez DPH. Pro nepodstatnou změnu ostatního klíčového vybavení/funkčního modulu je v této výzvě stanovena cena nižší než 1 mil. Kč bez DPH.

Přesuny mezi položkami rozpočtu:

Za nepodstatnou změnu je nově považována také:

- V PO 1, 2 změna rozpočtu projektu omezená na přesun prostředků v rámci kapitoly 2 rozpočtu (úroveň 1.1) – konkrétně kapitoly 2.1, 2.2 a 2.6. V případě kapitol 2.3, 2.4 a 2.5 přesuny pouze do 5 mil. Kč.

- V PO 3, 4 změna rozpočtu projektu omezená na přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu (úroveň 1.1), konkrétně pro výzvu 1.4 to znamená, že z režimu podstatných změn byly vyjmuty kapitoly 2.1, 2.2, 2.3 a 3.1.

- Ve výzvách 6.3 a 7.3 změna rozpočtu ve smyslu přesunu prostředků mezi jednotlivými kapitolami v rámci IA a aktivity 00 (úroveň 1.1) do 15% kapitoly, ze které se prostředky převádí.

- Pro výzvu 7.3 změna rozpočtu projektu ve smyslu přesunu prostředků mezi rozpočtovými kapitolami IA00B.

Dále bylo mj. zapracováno:

- Doporučení ke schvalování podstatných změn: „U méně závažných podstatných změn doporučujeme oficiálně zažádat nejpozději 1 měsíc před ukončením realizace projektu, u závažnějších podstatných změn, tzn. změn vyžadujících vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, doporučujeme oficiálně zažádat nejpozději 2 měsíce před ukončením realizace projektu. V případě nedodržení doporučení ŘO nemusí dané žádosti vyhovět.

25.6.2014 10:42:04 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load