Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Dokumenty

Smlouva o fungování EU je jednou ze dvou smluv Lisabonské smlouvy. Jedná se o právo primární. Články 107- 109 jsou ústavním základem veřejné podpory v EU.


Zákon č. 215/2004 Sb.

Zákon upravuje výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a podpory malého rozsahu vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Evropskou komisí (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory a podpory malého rozsahu související.


Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) vydaný EK stanoví na komunitární úrovni zejména:

1. cíle státní podpory VVI;

2. pravidla podpory vědy a výzkumu;

3. definuje způsobilou výzkumnou organizaci,

4. rozvádí pravidla veřejné podpory ve smyslu čl. 107 SFEU;

5. nastavuje pravidla smluvního výzkumu a

6. nastavuje pravidla spolupráce s podniky;

Nový Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací C(2014) 3282/2 z 21.5.2014 nabyl účinnosti 1.7.2014. S ohledem na ustanovení zakotvené v čl. 126 bude EK aplikovat zásady stanovené novým rámcem při posuzování slučitelnosti všech oznámených podpor v oblasti VaVaI, o nichž bude muset rozhodnout po 1. červenci 2014. Avšak protiprávní podpora na VaVaI bude posuzována v souladu s pravidly platnými ke dni, kdy byla podpora poskytnuta. Proto se musí projekty, kterým byla dotace poskytnuta před 1.7.2014 řídit Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

RÁMEC PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ C(2014) 3282/2

Nový Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací C(2014) 3282/2 z 21.5.2014 nabyl účinnosti 1.7.2014. S ohledem na ustanovení zakotvené v čl. 126 bude EK aplikovat zásady stanovené novým rámcem při posuzování slučitelnosti všech oznámených podpor v oblasti VaVaI, o nichž bude muset rozhodnout po 1. červenci 2014.

V případě OP VaVpI se jedná o rozhodnutí pro projekty výzvy 3.4, PO IV.

Protiprávní veřejná podpora na VaVaI bude posuzována v souladu s pravidly platnými ke dni, kdy byla podpora poskytnuta. Proto musí ostatní příjemci čerpající dotace z OP VaVpI, kterým byla dotace poskytnuta před 1.7.2014 respektovat podmínky zakotvené v Rámci společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Uvedené podmínky jsou navíc stále předmětem Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nový Rámce vydaný EK stanoví na komunitární úrovni zejména:

· Oblast působnosti;

· Definice zákldních pojmů ve VVI;

· Režimy podpory, včetně veřejného financování nehospodřáských činností (čl. 20);

· Smluvní výzkum;

· Spolupráci s podniky;

· Zásady posuzování slučitelnosti poskytnuté podpory;

· Aplikovatelnost Rámce

Znalost rámce lze doporučit příjemcům zejména s ohledem na možnosti dalšího čerpání (např. z OP VVV)


Analytický formulář pro financování infrastruktury je metodickým doporučením EK, které dává obecné podmínky realizace projektů s ohledem na veřejnou podporu. Metodika není svým charakterem právně závazná. „Infrastructure Analytical Grid“ byl Evropskou komisí rozeslán členským státům EU v srpnu 2012.

Analytický formulář se zaměřuje na jednotlivé oblasti činnosti, šestá část je věnována výzkumu, vývoji a inovacím.


GBER

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.6.2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen GBER) je účinné od 1.7.2014 do 31.12.2020.

Nařízení vyjmenovává určité oblasti, do kterých je ve zvláštním režimu a po splnění určitých podmínek možné poskytnout podporu, která by za jiných okolností byla označena za nedovolenou veřejnou podporu. Celkově je zakotveno 43 oblastí v režimu výjimky pro slučitelnou podporu.

Komplexní úprava zakotvuje zejména:

· Oblasti působnosti (tedy oblasti, kam může podpora směřovat);

· Definice, včetně definic v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací;

· Podmínky vynětí z oznamovací povinnosti;

· Intenzitu podpory;

· Zvláštní ustanovení pro různé kategorie podpory, včetně podpory na vzdělávání (čl. 31);

Podle představy EK by se v režimu GBER mělo v příštím programovém období 2014-2020 poskytovat až 90% podpor.

Podle nového nastavení bude podpora v režimu GBER členskými státy oznamována EK až po poskytnutí podpory, a to do 20 dnů od vypsání režimu podpory. Přechod od kontrol ex ante ke kontrolám ex post.

Nové GBER přináší zjednodušení, zpřesnění, rozšíření o další kategorie podpor, větší transparentnost, přísnější dohled a povinnost zařadit velké projekty systematické evaluační povinnosti.

Notifikační, evaluační práh pro velké režimy byl stanoven na 150 mil. Euro. Pro takové projekty bude zpracován členskými státy evaluační plán a v případě schválení EK, může být podpora poskytnuta. Bude se vztahovat zejména na dotace do výzkumu, vývoje a inovací a do ochrany životního prostředí.

Přechodné období – lze poskytovat podporu podle režimů schválených podle původního GBER, a to od 1.7.2014 do 21.12.2014.

Znalost GBER lze doporučit příjemcům zejména s ohledem na možnosti dalšího čerpání (např. z OP VVV), kdy může u některých dotačních titulů docházet k průniku dotačního režimu podle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací C(2014) 3282/2 a podle GBER, případně přichází v úvahu i vypsání dotačního titulu v režimu GBER. Víc však v samotném OP VVV.

Nařízení Komise 1998/2006 na podporu de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 z 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v souladu s primárním právem rozvádělo podmínky poskytnutí podpory ve speciálním režimu de minimis, nezakládajícím veřejnou podporu.Přesně vymezená podpora se považovala za tak okrajovou, že podle EK nemohla narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Nařízení mělo omezenou dobu účinnosti na podpory poskytnuté v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. V prosinci 2013 byla účinnost prodloužena o půl roku.

Z pohledu poskytování dotací z OP VaVpI nemělo nařízení praktický dopad, protože v čl. 2 nařízení byl zakotven strop ve výši 200 000 EUR.

Čl. 2 odst. 2) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006: „Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.“

Dotace z OP VaVpI převyšovaly uvedenou částku. Význam by limit měl v případě, že by příjemci byla poskytnuta podpora z veřejných prostředků v režimu de minimis a následná dotace z OP VaVpI by strop prolomila a režim de minimis by příjemci tímto způsobem nepřímo zrušila.

V současné době se poskytování slučitelných podpor malého rozsahu řídí nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013.

Zatímco nařízení z r. 2006 zdvojnásobilo strop podpory de minis z 100 000 € / podnik/ tři roky na 200 000 € / podnik/ tři roky, nové nařízení na období 2014 – 2020, proti očekávání, strop neposunulo. EK uvedla, že za současné hospodářské situace nevidí důvod pro zvyšování limitu, naopak, vyšší podpora by mohla již trh narušit. EK předpokládá v období 2014 - 2020 poskytování podpor zejména v režimu GBER, tedy v režimu blokových výjimek.

V novém operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV 2014 - 2020) se předpokládá využití režimu de minimis  v oblasti vzdělávání.30.1.2014 13:55:48 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load