Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Rozsudky Evropského soudního dvora a rozhodnutí EK

Deggendorf

Rozsudek ESD C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf v. Německo [1994] je pro potřeby veřejné podpory zajímavý tím, že umožnil EK, aby požadovala od členských států pozastavení vyplácení nové slučitelné podpory společnosti, dokud tato společnost nenahradí starou protiprávní a neslučitelnou podporu, na niž se vztahuje rozhodnutí o navrácení.

Rozsudek se zabýval procesními otázkami komunitárního práva, možnosti zneužití řízení o předběžné otázce konkrétně situací národního soudu, ke kterému je podaná žaloba na neplatnost aktu EK.

Řízením o předběžných otázkách nelze přímou žalobu obcházet, a pokud žalobce má v rukou žalobu přímou (vůči aktu EU), nemůže se snažit prostřednictvím řízení u národního soudu snažit obejít uplynutí lhůty pro její podání.

Summary

The national court is bound by a Commission decision adopted under Article 93(2) of the Treaty where, in view of the implementation of that decision by the national authorities, the recipient of the aid to which the implementation measures are addressed brings before it an action in which it pleads the unlawfulness of the Commission' s decision and where that recipient of aid, although informed in writing by the Member State of the Commission' s decision, did not bring an action against that decision under the second paragraph of Article 173 of the Treaty, or did not do so within the period prescribed.

To accept that in such circumstances the person concerned could challenge the implementation of the decision in proceedings before the national court on the ground that the decision was unlawful would in effect enable the person concerned to overcome the definitive nature which the decision assumes as against that person once the time-limit for bringing an action has expired and would be incompatible with the requirements of legal certainty.

Více viz: http://curia.europa.eu 

 

ESD C-159/11

ROZSUDEK Evropského SOUDNÍHO DVORA (19. prosince 2012) C-159/11 k veřejným zakázkám s přesahem k veřejné podpoře.

Jednalo se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění bylo poskytnutí služby - Vypracování studie a posouzení seizmické odolnosti nemocničních zařízení. Zadavatelem byla veřejnoprávní nemocnice, která uzavřela smlouvu s veřejnoprávní univerzitou.

1) Informace k tvorbě ceny: Protiplnění nepřevyšovalo vynaložené náklady;

Uvedené příjemcům VaVpI potvrzuje ustanovení k tvorbě ceny zakotvené v Rámci, kdy cena za službu musí odpovídat tržní ceně případně, pokud tržní cena neexistuje, musí cena pokrýt náklady a přiměřený zisk. V případě smluvního výzkumu je zároveň vhodné, aby příjemce disponoval vnitřní metodikou k cenotvorbě a směrnicí k výběru odběratelů.

2) Informace k předmětu činnosti: Smlouva se týkala předmětu plnění, který obvykle provádějí inženýři nebo architekti. Přestože plnění má vědecký základ, vědeckému výzkumu neodpovídá.

Uvedené je zajímavé pro příjemce VaVpI z důvodu předmětu jejich smluvního výzkumu a obecně celé hospodářské činnosti. Rutinní měření, obrábění apod. není možné vydávat za vědeckou činnost.

Více viz http://curia.europa.eu

 

Institut Français du Pétrole

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 29. června 2011 o státní podpoře C 35/08 (ex NN 11/08), kterou Francie poskytla veřejné instituci Institut Français du Pétrole IFP řeší míru využití infrastruktury výzkumné organizace k ekonomickým činnostem. Využití se zjišťovalo se zpětně pro léta 2004-2009.

Viz. bod (266): „Francouzské orgány vyčíslily hodnotu činností souvisejících se smluvním výzkumem a s poskytováním služeb, jež veřejná instituce IFP prováděla pro třetí strany v období 2004–2009. Z předložených informací vyplývá, že tyto služby v oblasti výzkumu představují ročně zhruba [0–5] (**) % celkového rozpočtu veřejné instituce IFP (to znamená, že podíl služeb činí […] (*) EUR z rozpočtu přibližně 300 milionů EUR), takže tuto hospodářskou činnost lze hodnotit v rámci činností veřejné instituce jako okrajovou.“

Dále např. bod (283): „(283) Pokud tyto doplňkové činnosti budou nadále představovat velmi omezený zlomek rozpočtu, který veřejná instituce IFP vyčlenila na své hlavní poslání nezávislého veřejného výzkumu, a vzhledem k pozitivnímu dopadu těchto doplňkových činností na cíle společného zájmu se Komise domnívá, že jejich krytí pomocí státní záruky nemůže v žádném případě změnit podmínky obchodu v takové míře, jež by byla ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU v rozporu se zájmem Evropské unie.“

Rozhodnutí Evropské komise bylo napadeno u Soudního dvora EU a řízení nebylo prozatím ukončeno.

Zásadní informací pro příjemce čerpající dotaci z OP VaVpI je skutečnost, že EK, resp. ESD zkoumá míru využití infrastruktury pořízené z dotace k hospodářským činnostem. Druhou klíčovou informací je, že mírou využití resp. zneužití dotace se orgány EU mohou zabývat i zpětně.

ikona souboruRozhodnutí Komise

 

Liepzig-Halle

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve spojených věcech Freistaat Sachsen and Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) a Mitteldeutsche Flughafen AG a Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) vs. Evropská komise.

Jedná se o zásadní rozhodnutí ESD pro oblast veřejné podpory. Rozsudek vedl následně ke zpracování Analytického formuláře EK pro jednotlivé oblasti veřejné podpory (např.: výstavba letištní infrastruktury; věda a výzkum; vodohospodářství).

ikona souboruLiepzig Halle

Více viz http://curia.europa.eu

30.1.2014 13:57:50 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load