Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Základní informace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ PODPOŘE!!!

Řídicí orgán OP VaVpI přistoupil k vydání Informace k veřejné podpoře, která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice veřejné podpory a souvisejících rizicích, která mohou nastat při realizaci projektů OP VaVpI. Tento informační materiál představí Analytický formulář, tj. zásadní materiál Evropské komise k veřejné podpoře v oblasti VaV, seznámí příjemce se systémem prováděných kontrol dodržování pravidel veřejné podpory a navede příjemce na judikaturu, relevantní literaturu a užitečné odkazy. Informace k veřejné podpoře pro příjemce je doporučující a není právně závazná. Následovat budou v lednu 2015 semináře pro příjemce, a to v Praze a v Brně.

ikona souboruInformace k veřejné podpoře


Další informace:

Odpovědi na některé dotazy v souvislosti s veřejnou podporou naleznete v našich FAQ (v kolonce "oblast" zadejte "veřejná podpora"). Zodpovězení celé řady dalších dotazů očekáváme od EK během září 2014. Informace budou následně zpřístupněny na výše uvedeném odkazu a dále předávány na konzultacích i seminářích.

Přiložené schéma poskytnutí veřejné podpory, z pera MMR, ve zjednodušené formě představuje systém slučitelného i nepřípustného poskytnutí veřejné podpory.

ikona souboruSchéma poskytnutí veřejné podpory

Promítá se zde čl. 107 Smlouvy o fungování EU (dále jen SFEU) i navazující komunitární legislativa. 

Nejsou-li naplněny základní čtyři znaky veřejné podpory, o veřejnou podporu se nejedná.

Čtyři definiční znaky veřejné podpory:

1. Poskytnuté prostředky plynou od státu (ať už od správy nebo samosprávy – v podobě například: daňových úlev, prodeje pozemků za zvýhodněnou cenu, úvěrů, státních záruky, odkupů pohledávek - a v případě příjemců VaVpI - dotací);

2. Zvýhodnění určitého podniku či odvětví – selektivita;

3. Narušuje hospodářskou soutěž (postačí možnost);

4. Narušuje obchod mezi členskými státy – „přeshraniční dopad“ (postačí možnost).

V případě, že jsou naplněny všechny čtyři znaky a nejedná se o výjimky podle čl. 107 odst. 2 SFEU, je možné využít jednoho ze čtyř postupů:

1. Podporu podřadit pod blokovou výjimku;

2. Podporu podřadit pod služby obecného hospodářského zájmu;

3. Podporu podřadit pod podporu malého rozsahu (de minimis);

4. Podporu notifikovat EK (ex ante, ex post).

30.1.2014 13:55:36 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load