Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.opvavpi.cz/ a https://sidb.msmt.cz/.

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Obsah internetových stránek není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže. Při posouzení uplatňování požadavků na přístupnost v případě internetových stránek Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Informačního systému databáze výzkumných zařízení byly zohledněny všechny relevantní okolnosti, zejména pak samotná povaha zveřejňovaných informací, aktuálnost a potenciál využití obsahu internetové stránky (v případě opvavpi.cz bylo v posledních 3 letech zveřejněno již pouze 5 aktualit; v případě SIDB byly poslední změny obsahu provedeny v r. 2017), povinná registrace návštěvníků pro využití SIDB, výše očekávaného přínosu pro osoby se zdravotním postižením ve vztahu k výši odhadovaných finančních nákladů na úpravu internetových stránek (téměř 30 tis. Kč pro opvavpi.cz), dlouhodobě klesající počet návštěvníků internetových stránek (v případě opvavpi.cz během 3 let na 1/3 - v roce 2020 již pouze cca 900 návštěvníků za měsíc).

Z důvodu nepřiměřené zátěže nejsou splněny tyto požadavky na přístupnost v souladu se standardem WCAG 2.1.:

 • Princip č. 1 - Vnímatelnost:
  • opvavpi.cz – alternativní text obrázků je ve velké míře stejný, jako viditelný název obrázků a nijak nepomáhá k identifikaci jejich obsahu – je tak zásadním způsobem porušeno pravidlo 1.1 Textové alternativy;
  • opvavpi.cz – internetové stránky nenabízejí možnost zapnutí titulků u předtočeného audio obsahu, jedná se tedy o porušení pravidla 1.2 Multimediální prvky závisející na čase;
  • opvavpi.cz – název stránky je prezentován ve formě obrázku, který se nedá považovat za součást loga nebo názvu, a zároveň jsou texty zarovnány do bloku, čímž je porušeno pravidlo 1.4 Rozlišitelné;
  • SIDB – sloupce tabulky nejsou řádně pojmenované, dochází tak k porušení pravidla 1.3 Přizpůsobitelné;
  • SIDB – nedostatečný kontrastní poměr mezi popředím a pozadím u některých prvků porušuje pravidlo 1.4 Rozlišitelné.
 • Princip č. 2 - Ovladatelnost:
  • opvavpi.cz – některé formuláře pro vyhledávání neobsahují textový popisek (label), je tak porušeno pravidlo 2.4 Snadná navigace;
  • SIDB – ne všechny prvky lze ovládat klávesnicí, je tedy porušeno pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice;
  • SIDB – ne vždy je viditelný indikátor fokusu klávesnice a rovněž účel odkazu není vždy zřejmý, je tedy porušeno pravidlo 2.4 Snadná navigace

Pro vypracování tohoto prohlášení bylo použito vlastní posouzení.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 8. 2020.

Kontaktní údaje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor technické pomoci OP VVV
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
e-mail: opvvv@msmt.cz
tel.: +420 234 811 111

Kontaktní údaje pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

8.10.2020 14:42:51 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load