Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Informace k vyplacení finančních prostředků příjemci po finančním vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), která s účinností od 1. 1. 2016 nahradila vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V případech, kdy Řídicí orgán (dále jen „ŘO“) během realizace projektu příjemci nevyplatí část dotace podle §14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech1 nebo protože se domnívá, že došlo ze strany příjemce k porušení rozpočtové kázně (dále jen „PRK“) a podá podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo místně příslušnému orgánu finanční správy (dále jen „OFS“), který následně rozhodne, že k porušení zákona o veřejných zakázkách nebo k PRK nedošlo, může ŘO na základě nových skutečností či důkazů přehodnotit původní závěr o nezpůsobilosti výdajů či změnit původní výši nezpůsobilých výdajů a uznat nárok příjemce na vyplacení pozastavené či dosud nevyplacené/snížené2 části dotace, a to až do výše nároku dle platného znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud příjemce již provedl finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ŘO vyplatí pozastavenou či dosud nevyplacenou/sníženou část dotace prostřednictvím mimořádné žádosti o platbu. Současně s touto mimořádnou žádostí o platbu dojde ke schválení dotčených výdajů ve vyúčtování. Takto jsou vždy vyplaceny prostředky stejného charakteru s prostředky, které byly pozastaveny či dosud nevyplaceny/sníženy.

Jsou-li dotační prostředky vypláceny po finančním vypořádání, je příjemce povinen finanční vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 provést znovu, a to k 31. prosinci toho roku, ve kterém byly dotační prostředky příjemci doplaceny (vyjma projektů financovaných ex-post).

  1 Ve znění účinném ke dni nevyplacení.

  2 Snížení dotace ve smyslu Oznámení o snížení dotace.

3.2.2016 12:55:07 | přečteno 0x | ilona.mikova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load