Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Informace o nálezu Auditního orgánu Ministerstva financí ČR

Řídicí orgán OP VaVpI informuje o nálezu Auditního orgánu Ministerstva financí ČR ve věci refundace způsobilých výdajů formou zápočtu.

Řídicí orgán OP VaVpI informuje o nálezu Auditního orgánu Ministerstva financí ČR (dále jen „Auditní orgán“). Auditní orgán vyhodnotil postup, kdy příjemce refunduje způsobilé výdaje formou zápočtu, tj. vkladem vlastních prostředků příjemce na projektový účet prostřednictvím započtení uznatelných výdajů, které měly být, avšak nebyly refundovány z projektového účtu na vlastní účet příjemce, jako chybný. Dle Auditního orgánu prostředky, které zůstanou na projektovém účtu, tímto postupem (započtením nerefundovaných uznatelných výdajů) svůj charakter nezmění a zůstávají stále prostředky poskytnutými, tj. dotací a vlastními prostředky příjemce se tímto postupem nestanou. V důsledku toho, pokud příjemce z těchto prostředků provede neuznatelný výdaj, dopustí se porušení podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace čl. III bodu c), který stanovuje, že: „Dotaci je možno použít pouze na výdaje Projektu, které splňují podmínky stanové tímto Rozhodnutím.“ V souvislosti s tím dochází i k nedodržení podmínky stanovené čl. VI bodu a), který stanovuje, že: „Z prostředků dotace lze hradit pouze výdaje splňující podmínku způsobilosti a za způsobilé výdaje jsou považovány pouze ty výdaje, které prokazatelně vzniknou v souvislosti s realizací Projektu a současně jsou vynaloženy během realizace Projektu.“ Dále dochází k nedodržení podmínky Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007 - 21013 kapitoly 5.1.2, která udává, že „Příjemce může využívat finanční prostředky dotace, které obdrží od ŘO OP VaVpI na realizaci projektu, pouze na úhradu způsobilých výdajů. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů.“ Další obdobné postupy při provádění refundace způsobilých výdajů z projektového účtu na běžný účet příjemce, mohou být proto rizikové a ŘO je nedoporučuje.

16.11.2015 18:30:34 | přečteno 0x | veronika.czesana
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load