Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Informace o vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory po ukončení doby udržitelnosti projektů OP VaVpI

Řídicí orgán OP VaVpI (ŘO) upozorňuje, že v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (RoPD) trvá povinnost dodržovat podmínky nehospodářského využití infrastruktury podpořené z prostředků OP VaVpI u projektů, u kterých ještě nebyl odepsán veškerý podpořený majetek, ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a ve smyslu bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01), po celou dobu životnosti podpořené infrastruktury, resp. odpisování podpořeného majetku.Příjemce dotace je povinen i po ukončení doby udržitelnosti projektu nadále provádět monitoring podílu doplňkové hospodářské činnosti daného subjektu (relevant entity) za uplynulý kalendářní (hospodářský) rok dle Metodiky vykazování hospodářských činností, minimálně po dobu 10 let od poskytnutí podpory / vydání RoPD (v případě, že je doba životnosti podpořeného majetku delší než 10 let). Příjemce dotace / partner projektu je povinen uchovávat podklady nutné pro případnou kontrolu dodržování této podmínky, nemusí jej však už ŘO každoročně předkládat. V případě, že by hrozilo riziko překročení limitu možného doplňkového hospodářského využití podpořené infrastruktury, je příjemce o této skutečnosti povinen ŘO neprodleně informovat.  

Poslední Přehled hospodářského využití podpořených kapacit je nutné ŘO doložit u všech projektů, jejichž udržitelnost běžela ještě v roce předešlém, tj. i u projektů, kde udržitelnost během roku 2020 skončila a letos už nebude předložena žádná zpráva o udržitelnosti. Přehled hospodářského využití podpořených kapacit je předkládán vždy zpětně za celý předchozí kalendářní (hospodářský) rok, v němž alespoň po nějakou dobu udržitelnost běžela. 

Příjemce/partner je povinen předložit ŘO informace o dodržování podmínek doplňkovosti hospodářského využití podpořené infrastruktury a vyplněný Přehled hospodářského využití podpořených kapacit za rok 2020 (příloha č. 50 k Příručce pro příjemce OP VaVpI – aktualizovaný vzor tohoto formuláře ve verzi 2.1, účinný od 1. 7. 2020) nejpozději do 31.července 2021, a to datovou schránkou, případně poštou.


29.4.2021 15:35:45 | přečteno 0x | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load