Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI pro příjemce

Upozornění Řídicího orgánu OP VaVpI k zadávání zakázek na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

V návaznosti na rozsudky Soudního dvora EU T-540/10 a T-235/11, vydané počátek roku 2013, dále na stávající praxi některých příjemců a s ohledem na skutečnost, že problematika dodatečných stavebních prací (dále jen „vícepráce“) může být ze strany auditních orgánů EU předmětem důsledných kontrol plně respektujících výše uvedené rozsudky, zejména s ohledem na materiální naplnění podmínky objektivně nepředvídaných okolností, vydává Řídicí orgán OP VaVpI následující upozornění k zadávání víceprací podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Podle § 23 odst. 7 písm. a)  ZVZ může zadavatel zadat zakázku na vícepráce v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) za současného splnění všech následujících podmínek:

a) vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách;

b) potřeba víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností;

c) vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací;

d) vícepráce budou zadány témuž dodavateli (tzn., že vícepráce navazují na již uzavřenou smlouvu s dodavatelem, kterému byla zadána zakázka na původní stavební práce);

e) vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoli je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou vícepráce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

f) celkový rozsah víceprací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Zadavatel je dále povinen dodržet veškeré další povinnosti vyplývající pro něj ze ZVZ.

Z výše uvedeného ustanovení ZVZ tak vyplývá, že lze zadat vícepráce v JŘBU jen ve výjimečných případech a za splnění veškerých těchto podmínek stanovených v ZVZ. Jednou z těchto podmínek je skutečnost, že potřeba víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tj. takových, jejichž vznik nemohl zadavatel při vynaložení odborné péče předpokládat. Naopak nelze za nepředvídané považovat takové okolnosti, které mají svůj původ v jednání zadavatele, v pochybeních třetích osob podílejících se na zadávacím řízení, požadavcích na stavební připravenost, apod.

Naplnění výše uvedených podmínek je nezbytné pro uznání způsobilosti výdajů vynaložených v souvislosti s realizovanými vícepracemi.

Řídicí orgán OP VaVpI dále doporučuje příjemcům seznámit se s výše uvedenými rozsudky Soudního dvora EU a dále také s rozhodovací praxí ÚOHS a tuzemských soudů, a to zejména s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j.  1 Afs 23/2012.

Nad rámec výše uvedeného Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje, že podle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI mají zadavatelé povinnost zasílat veškerou relevantní dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce zadávané v JŘBU k ex-ante kontrole. Výše uvedená povinnost platí i v případě, kdy zadavatel při zadání víceprací postupuje podle § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ.

Další informace týkající se zadávání víceprací v JŘBU, včetně problematiky pojmu objektivně nepředvídaných okolností a stanovení předpokládané hodnoty víceprací, jsou uvedeny v příloze č. 2 Pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI, verze 5.1.

29.8.2014 13:13:26 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load