Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evaluace zadané jinými subjekty

Comparative study of the project selection process applied in cohesion policy operational programmes 2007 - 2013 in a number of Member States

Projekt je realizován v  období březen – listopad 2011 pro Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise (DG REGIO) společností  Rambøll Management and Consulting spolu s dalšími partnery.

Předmětem projektu je komparativní studie procesu výběru projektů financovaných z programů ERDF v šesti členských zemích. Za Českou republiku je do studie zahrnut OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Podnikání a inovace a ROP Moravskoslezsko. Tyto operační programy patří mezi 14 OP, které DG REGIO vybralo a které jsou předmětem této studie.

Cílem studie je navrhnout doporučení na zlepšení budoucího implementačního procesu programů. Studie bude analyzovat intervence financované z ERDF zaměřené na výzkum, vývoj a transfer technologií; inovace v malých a středních podnicích; a na obnovu měst.  Hlavním záměrem evaluace je posoudit efektivnost, hospodárnost a transparentnost výběrového procesu. Vedle toho budeme věnovat pozornost také administrativním nákladů a administrativní zátěži. Sběr údajů bude probíhat prostřednictvím analýzy dokumentů, workshopů, interview a online průzkumu.


Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007-2013

V období březen-červen 2010 probíhal projekt "Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007-2013". Tato studie byla vypracována na zadání Národního orgánu pro koordinaci s cílem komplexně zhodnotit proces výběru projektů operačních programů v rámcovém období 2007 – 2013, identifikovat klíčové problémy, které se vyskytují v procesu hodnocení projektů, a navrhnout opatření k jejich odstranění či zmírnění.

Záběr projektu byl velmi široký, projekt zahrnoval všechny operační programy pod Národním strategickým referenčním rámcem ČR, s výjimkou Operačního programu Technická pomoc. Mezi 16 operačními programy byl předmětem hodnocení také Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Výstupem projektu je závěrečná zpráva na úrovni NSRR, která shrnuje klíčové problémy a rizika zjištěná na úrovni jednotlivých operačních programů. Součástí výstupu je rovněž formulace souhrnných doporučení k jednotlivým zjištěným problémům. Dílčí zprávy se věnují hodnocení procesu výběru a hodnocení projektů na úrovni Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

  Rizika procesu hodnocení a výběru projektu v rámci OP VaVpI jsou hodnocena následovně: „V OP VaVpI nebyla identifikována žádná závažnější rizika v nastavení postupů hodnocení a výběru projektů. Proces hodnocení je (zejména u prioritní osy 1 a 2) detailně a podrobně nastaven v Operačním manuálu a příslušných příručkách. U všech kroků je dbáno o maximální objektivnost a transparentnost postupů. Objektivitu hodnocení zajišťuje i dvoustupňový model hodnocení a nastavené postupy v rámci těchto stupňů. Řídicí orgán do jednání Consensus meetingů a panelů věcně nevstupuje, hodnocení ponechává na expertech. Požadované výstupy (zápisy apod.) pak zajišťují transparentnost jednotlivých procesů. Systém je evidentně nastaven tak, aby maximálně eliminovat potenciální tlaky ze strany žadatelů.“

 Ve shrnutí zhodnocení rizik nastavení výběrových kritérií se pak uvádí: „Při vyhodnocení nastavení kritérií nebyla identifikována žádná podstatná rizika. Při hodnocení systému nastavení kritérií je třeba brát do úvahy i systém postupu hodnocení, kdy u Prioritní osy 1 a 2 projekt hodnotí minimálně tři externí hodnotitelé (až 5 u velkých projektů), kteří následně společně na konsensus meetingu stanovují konsensem finální hodnocení projektu, včetně zdůvodnění přidělení výše bodů u jednotlivých kritérií.“

Podrobné informace naleznete v závěrečných výstupech projektu, které tvoří přílohy tohoto článku:

ikona souboruZaverecna_zprava.pdf

ikona souboruZhodnoceni_systemu_hodnoceni_a_vyberu_projektu_OP_VaVpl.pdf

ikona souboruZhodnoceni_systemu_vyberovych_kriterii_OP_VaVpI.pdf

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Dokumenty-k-evaluaci

10.11.2011 11:11:55 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load