Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evaluace zpracované pro Řídící orgán OP VaVpI

Evaluace synergií OP VaVpI

Již v období přípravy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byly předpokládány synergické vazby na další realizované operační programy, především pak na Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), taktéž v gesci MŠMT a Operační program Podnikání a inovace (OP PI), jehož Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). S ohledem na přípravu a implementaci nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) se ukazuje jako účelné vyhodnotit synergické vazby výše uvedených operačních programů tak, aby bylo možné případné best practice v rámci postupů i samotných věcných návazností přenést do období 2014+. Proto je nezbytné posoudit skutečně dosažené synergické efekty stávajících intervencí a jejich případnou přidanou hodnotu. Pomocí identifikace potenciálně významných vlivů na úspěšnost synergických projektů/vazeb bude možné dále posílit přidanou hodnotu synergických projektů a omezit případné negativní externality zamezující plnému využití potenciálu synergických vazeb.

V této souvislosti považuje ŘO za vysoce užitečné provést i zmapování a komparaci všech dostupných zdrojů financování VaV center a  identifikaci efektů plynoucích z jejich synergických vazeb, zhodnotit komplementaritu všech dostupných zdrojů v ČR či případné duplicity na vzorku vybraných projektů, na kterých budou vyhodnocovány primárně efekty plynoucí ze synergií mezi OP VaVpI a OP VK/OP PI.


ikona souboruEvaluace synergií OP VaVpI - Závěrečná zpráva


Report on Evaluation and Negotiation of Projects under Operational Programme Reseach and Development for Innovation 

Zpráva shrnuje poznatky z unikátního procesu výběru a hodnocení projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v Prioritní osy 1 Evropská centra excelence a Prioritní osy 2 Regionální VaV centra. Součástí zprávy je také zhodnocení procesu negociace včetně navržených doporučení do budoucna.

Přílohy:

ikona souboruZhodnoceni_systemu_hodnoceni_a_vyberu_projektu_OP_VaVpl.pdf
ikona souboruZhodnoceni_systemu_vyberovych_kriterii_OP_VaVpI.pdf

 

Evaluace komunikační strategie a publicity OP VaVpI

Evaluační projekt byl realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v období leden – květen 2011 společností HOPE v.o.s.

Cílem evaluace bylo zjistit, v jaké míře odráží Komunikační plán (KoP) aktuální potřeby OP VaVpI ve vztahu ke specifickým cílům, informačním prioritám, cílovým skupinám a nástrojům informovanosti a publicity; jaký je současný stav implementace KoP OP VaVpI a dosažené výstupy/výsledky, tzn. zhodnocení plnění strategie informovanosti a publicity OP VaVpI; zda současná podoba KoP OP VaVpI napomáhá jeho efektivnímu monitoringu a hodnocení a tím poskytnout Řídicímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity implementace komunikační strategie a publicity OP VaVpI – v případě identifikované potřeby navrhnout zlepšení v podobě revize Komunikačního plánu OP VaVpI, jež by vedla k efektivnější realizaci komunikační strategie OP VaVpI.

Přílohy:

ikona souboruEvaluation_of_Communication_Strategy_OPRDI_EN.pdf

ikona souboruEval_communication_strategy_annex.rar

ikona souboruEvaluace_komunikacni_strategie_OPVaVpI_Prilohy.rar
Zaverecna_zprava_Evaluace_komunikacni_strategie_OP VaVpI.pdf

 

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

Projekt byl realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v období duben 2011 – březen 2012 konsorciem společností RegioPartner s.r.o. a AQE a.s.

Cílem této nezávislé externí evaluace bylo vyhodnotit systémové, administrativní a vnější vlivy na implementaci OP VaVpI, identifikovat možné problematické činitele ztěžující plynulé a efektivní provádění svěřeného programu a navrhnout nástroje pro eliminaci případných zjištěných problematických vnitřních i vnějších vlivů.

Evaluace se v souladu s výše uvedeným cílem zaměřila především na posouzení nastavení implementační struktury OP VaVpI, faktory ovlivňující měření a vykazování věcného pokroku, analýzu vztahů mezi jednotlivými projekty OP VaVpI (posouzení intenzity spolupráce/konkurence), analýzu poptávky uživatelů po smluvním výzkumu, dopad realizované Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR na implementaci OP VaVpI, dostupnost kvalitních lidských zdrojů pro řízení a administraci projektů OP VaVpI.

Přílohy:

ikona souboruFinal report_EN.pdf
Závěrečná zpráva.pdf
ikona souboru
Prubezna_zprava.pdf
Priloha1 _Vyhodnoceni_dotaznikoveho_setreni.pdf

ikona souboruPriloha2_Schema_intervencni_logiky.pdf
 

Ex ante evaluace OP VaVpI

V souladu s požadavky Evropské unie bylo při přípravě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace zpracováno ex-ante hodnocení programového dokumentu. Zpracovatelem hodnocení bylo Středisko regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hodnotitelé se věnovali zejména posouzení celkové konzistentnosti programového dokumentu, posouzení souladu předloženého programového dokumentu s příslušnými dokumenty na nadnárodní a národní úrovni, nastavení indikátorů, nastavení finančního plánu či navrhovanému systému implementace programu.

Přílohy:

ikona souboruEx-ante evaluace OP VaVpI.pdf
ikona souboruFINAL REPORT_ex ante evaluace_OP VK a OP VaVpI.pdf


Průběžná evaluace OP VaVpI 

Evaluační projekt je realizován pro Řídící orgán Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace v období únor 2013 – březen 2016 společností DHV CR, spol. s. r. o.

Cílem nezávislé externí evaluace je kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat do jaké míry jsou naplňovány cíle OP VaVpI a jednotlivých prioritních os, identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci a navrhnout opatření vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér, dále poskytnout Řídicímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace OP VaVpI, a také využívat závěry a doporučení v přípravě i samotné implementaci programů v následném programovém období.

V souladu s výše uvedenými cíli se evaluace zaměří na posouzení celkového řízení programu, tzn. nastavení a činnost implementační struktury a nastavení a funkčnost procesů probíhajících v rámci implementační struktury. Dále bude evaluace zaměřena na vyhodnocení věcného pokroku a finanční výkonnosti související s realizací OP VaVpI (bariéry v dosahování cílů OP, přínosy a externality realizovaných projektů, identifikace bariér v čerpání finančních prostředků OP VaVpI vč. možností jejich eliminace atd.). Třetím okruhem evaluace jsou související témata - jedná se např. o definování faktorů ovlivňujících implementaci OP VaVpI, identifikaci příkladů dobré praxe u realizovaných intervencí, vyhodnocení navrhovaných změn OP VaVpI apod.)

Výstupy Průběžné evaluace OP VaVpI bude vstupní zpráva, 7 průběžných evaluačních zpráv, zpráva závěrečná.Průběžné zprávy budou obsahovat rovněž i hloubkovou analýzu vybraného tématu, která poskytne obsáhlejší hodnocení klíčových aspektů OP VaVpI.

Přílohy:

ikona souboru1 Průběžná zpráva
ikona souboru1 Progress report
ikona souboru1 Hloubková analýza (Dosavadní dosažený pokrok OP VaVpI a identifikace potřeb ve vztahu k programovému období 2014+)
ikona souboru1 In depth analysis (In depth analysis of the physical progress of OP RDI and identification of the needs of the programming period 2014+)

ikona souboru2  Průběžná zpráva 
ikona souboru2nd Progress Report 

ikona souboru3 Průběžná zpráva
ikona souboru3rd Progress Report

ikona souboru4 Průběžná zpráva
ikona souboru4th Progress Report

ikona souboru5  Průběžná zpráva
ikona souboru5th Progress Report

ikona souboru6 Průběžná zpráva
ikona souboru6th Progress Report

ikona souboru7 Průběžná zpráva
ikona souboru7th Progress Report

ikona souboruZávěrečná zpráva
ikona souboruFinal Report


Ex–ante evaluace 2014+ (OP VVV)

Evaluační projekt je realizován pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Realizace projektu bude zahájena ihned po podpisu smlouvy, doba realizace je stanovena do 31. 12. 2015, resp. do ukončení plnění této veřejné zakázky (schválení programu ze strany EK), podle toho, co nastane dříve.

Účelem ex-ante evaluace je zajistit vhodné nastavení návrhu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak, aby se stal účinným nástrojem pro řešení definovaných potřeb a naplnění cílů svěřené oblasti (VaV/vzdělávání), která je obsahem hodnoceného programu. Ex-ante hodnocení má za cíl jak zlepšit kvalitu koncepce připravovaného programu, tak posoudit jeho účinnost a předpokládaný dopad/předpokládané efekty.

Výstupy z této evaluace budou Vstupní zpráva, Průběžná zpráva, Závěrečná zpráva a Aktualizovaná závěrečná zpráva po negociacích s EK.

 

Fokusní skupina pro příjemce PO 1 a 2 OP VaVpI - Mezinárodní rozměr center

ikona souboruZávěry z fokusní skupiny

ikona souboruZávěrečná zpráva z fokusní skupiny - Systém monitoringu a hodnocení

ikona souboruGovernance and supervisory arrangements of regional research centres and centres of excellence


Evaluace popularizace VaV

Evaluace je zaměřena na zjištění relevantních dat, jejichž prostřednictvím bude možné vyhodnotit v OP VK předpokládané dopady individuálních projektů – ostatních zaměřených na popularizaci V a V a obdobně vyhodnotit intervence OP VaVpI zaměřené na vznik a rozvoj infrastruktury určené k popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky.

Jedná se tedy o evaluaci programů, v rámci nichž probíhá systematický sběr dat, souvisejících s realizovanými aktivitami jednotlivých projektů a vztahujících se k relevantním cílovým skupinám.

Předmětem hodnocení jsou výzvy č. 9, 35 a 45 v rámci OP VK  (zejména projekty zaměřené na popularizaci V a V, celkem 146 projektů) a podpořené projekty v rámci výzvy č. 1.3 OP VaVpI (celkem 9 projektů).

Účelem evaluace je mj. poskytnout politickým orgánům a odborné veřejnosti zprávu o plnění cílů, stanovených v Prováděcím dokumentu OP VK, vztažených k řádnému využití veřejných finančních zdrojů, stejně tak informovat o výsledcích intervence OP VaVpI v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Výstupy z šetření a analýz budou sloužit rovněž jako jeden z podkladů pro řízení Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem evaluace je získání reprezentativních dat, na jejichž základě bude vyhodnocena účelnost (effectiveness), účinnost (efficiency), udržitelnosti (sustainability) a především dopady (impact) intervencí zaměřených na aktivity směřující k popularizaci V a V a jeho výsledků pro společnost, podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V a V a další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe. U projektů Výzvy 1.3 OP VaVpI je pak zájem v souladu s výše uvedeným specificky soustředěn na oblast udržitelnosti podpořených projektů, vnitřních synergií OP VaVpI mezi projekty Výzvy 1.3 a projekty podpořenými v Prioritních osách 1 a 2, efektivnosti vynaložených prostředků ve výsledcích podpořených aktivit a případných dopadů intervence a jejich možného dalšího sledování.

ikona souboruEvaluace popularizace VaV - Průběžná zpráva

ikona souboruEvaluace popularizace VaV - Závěrečná zpráva

17.12.2012 1:12:00 - aktualizováno 13.5.2013 1:05:00 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load