Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Průběžná evaluace projektů podpořených v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI

Tento evaluační projekt je realizován Řídícím orgánem OP VaVpI ve spolupráci s nezávislými externími odborníky na evaluaci VaV projektů a center v období 2012 – 2016, předmětem evaluace je 48 projektů podpořených v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.

Pro potřeby evaluace projektů OP VaVpI byl zvolen model průběžné evaluace s výrazně zastoupeným prvkem metody peer review. Zvolená metoda evaluace propojuje informace o naplňování výkonnostních parametrů Operačního programu (poskytované odborným hodnotitelům Řídícím orgánem) s mnohaletými zkušenostmi, kterými disponují odborní hodnotitelé v oblasti evaluace VaV projektů. Takové propojení umožňuje soustředit odborné znalosti a zkušenosti hodnotitelů na ty aspekty projektů podpořených v rámci Prioritních os 1 a 2, které jsou klíčové pro posouzení míry naplňování vytyčených cílů.

Evaluace projektů OP VaVpI je složena ze tří částí. V první části je hodnocen současný stav realizace projektu. Druhá část je soustředěna na implementaci projektu s ohledem na dosažení plánovaných cílů a udržitelnost. Poslední část představuje doporučení odborných hodnotitelů ohledně budoucích kroků jak pro příjemce podpory, tak pro ŘO.

Cílem evaluace je posoudit skutečný stav projektu za účelem zlepšení jeho implementace a možnosti poučit se z dosavadního vývoje. Samotná evaluace je prováděna externími odbornými hodnotiteli (viz výše). V první fázi evaluace každý odborník samostatně provádí přípravu založenou na analýze dokumentace, kterou obdržel od evaluační sekce ŘO OP VaVpI a od příjemce projektu (především sebehodnotící zpráva, kterou zpracuje příjemce dle pokynů uvedených ŘO v Příloze č. 4 Příručky pro evaluátory). Následuje zhruba 3-denní návštěva pracoviště vykonaná evaluačním týmem za účelem ověření již poskytnutých informací, stejně jako prohloubení znalostí o stavu a realizaci projektu.

Tým evaluátorů v čele s vedoucím evaluátorem potom na základě zjištěných informací vytvoří společnou evaluační zprávu, která je hlavním výstupem procesu evaluace. Dále jsou vedoucí evaluátor a minimálně jeden odborný evaluátor požádáni, aby klíčovým stranám evaluace (především příjemcům a ŘO) prezentovali výsledky evaluace. Prezentace se uskutečňuje většinou v prostorách ŘO, nebo na jiném předem určeném místě.

Výstupy evaluačního procesu:

 • Sebehodnotící zpráva příjemce
 • Evaluační zpráva odborných hodnotitelů (včetně de-briefingu) pro každý projekt
 • Zprávy z fokusních/diskusních skupin k vybraným tématům (maximálně 5 skupin)
 • Závěrečná zpráva shrnující celý evaluační proces

Hlavní uživatelé výsledků evaluace:

 • Řídící a výzkumné týmy výzkumných center podpořených v rámci PO 1 a 2
 • ŘO OP VaVpI
 • MŠMT
 • Národní orgán pro koordinaci
 • Rada pro VaVaI
 • Evropská komise
 • Zainteresovaní odborníci v rámci vědecké obce

Proces evaluace:

Pro účely evaluace budou pro jednotlivé projekty průběžně sestavovány speciální 3 členné evaluační týmy. Tým se přitom skládá z českých i zahraničních odborníků. Přiřazení evaluátorů k jednotlivým projektům je prováděno na základě odborné příslušnosti k tematickému zaměření hodnoceného projektu.

Evaluátoři hodnotí projekty v rámci své osobní kapacity, nikoliv jako zástupci svých zaměstnavatelů, své země nebo jiného subjektu. Předpokládá se, že evaluátoři budou nezávislí, nestranní a objektivní, a budou zachovávat v průběhu celého procesu evaluace profesionální přístup.

Před zahájením svého úkolu musí evaluátoři potvrdit podpisem svou nestrannost a přijmout platné podmínky mlčenlivosti. Evaluátor pak je vázán těmito podmínkami po celou dobu evaluačního procesu.

Příručku pro Evaluátory a výzvy k registraci evaluátorů včetně požadavků na evaluátory naleznete na níže uvedených odkazech.

ikona souboruPříručka pro průběžnou evaluaci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI 

Výzva k registraci vedoucích evaluátorů

Aktuální výzvy k registraci odborných evaluátorů


ikona souboru1. Souhrnná zpráva Evaluace projektů PO 1 a 2, OP VaVpI

ikona souboru2. Souhrnná zpráva Evaluace projektů PO 1 a 2, OP VaVpI

ikona souboruZávěrečná zpráva z Průběžné evaluace projektů PO 1 a 2 OP VaVpI


26.2.2013 11:02:35 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load