Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva k registraci vedoucích evaluátorů

Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR), hledá zkušené experty v oblasti evaluace EU programů, kteří by asistovali při provádění průběžné evaluace projektů podpořených v rámci Prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.

Evaluátor bude zodpovědný za vedení malých evaluačních týmů (vedoucí evaluátor a dva vědečtí pracovníci z vědního oboru relevantního pro daný projekt). Úkolem týmu bude provést evaluaci jednotlivých projektů podpořených v rámci dvou hlavních prioritních os OP VaVpI. Příjemci podpory jsou výzkumná centra/instituce s celkovým objemem dotace 5 – 120 milionů euro. Tato evaluace se bude týkat všech 48 projektů podpořených ve zmíněných dvou prioritních osách, a bude probíhat do roku 2016.

Evaluátor bude zodpovědný za naplánování evaluace (ve spolupráci s Řídícím orgánem OP VaVpI a příjemcem), vedení evaluační mise, drafting evaluační zprávy projektu a prezentace finální zprávy na evaluačním debriefingu. Hlavním úkolem evaluátora bude koordinace činnosti dvou vědeckých pracovníků a sumarizace jejich poznatků do evaluační zprávy.

Posouzení kvalifikace evaluátorů

Řídící orgán OP VaVpI bude posuzovat vhodnost kandidátů na pozici evaluátora na základě jejich expertního profilu za použití níže uvedeného bodového systému. Maximální počet bodů, které může kandidát získat, je 100.

Závazné:

Kritérium 1: Zkušenost s evaluací intervencí realizovaných za přispění rozpočtu Evropské unie (projektů nebo programů) s využitím základních evaluačních kritérií [1] minimálně po dobu 10 let, buď jako vedoucí týmu nebo jako evaluační expert. Evaluace, na kterých se evaluátor podílel, musely být provedeny minimálně ve dvou členských státech Evropské unie – Maximální bodové skóre - 60

  • 40 bodů za splnění minimálních požadavků.
  • 2 body za každý rok zkušeností nad minimální hranici 10 let až do výše 10 bodů (5 let zkušeností navíc).
  • 5 bodů za každou doloženou evaluaci v dalším členském státě k minimálně dvou povinným až do výše 10 bodů (2 členské státy navíc).

Kritérium 2: Výborná znalost anglického jazyka v ústním i písemném projevu. Hodnotitel by měl prokázat schopnost psát evaluační zprávu v anglickém jazyce. Evaluátor bude požádán o zprostředkování [2] minimální tří evaluačních zpráv – psaných v anglickém jazyce – u kterých je uveden jako autor nebo spoluautor – Maximální bodové skóre - 25

  • 15 bodů za splnění minimálních požadavků.
  • 5 bodů za každou další evaluační zprávu splňující kvalifikační kritéria až do výše 10 bodů (2 evaluační zprávy navíc).

Nepovinné:

Kritérium 3: Profesionální kvalifikace nebo zkušenost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V ideálním případě bude mít evaluátor akademické vzdělání v související vědní oblasti, případně v takové vědní oblasti pracoval v souvislosti se svou profesí. Výhodou je též zkušenost s evaluací výzkumných center nebo podobných institucí – Maximální bodové skóre - 15

  • 5 bodů za akademické vzdělání v přírodních a technických oborech (vyjma sociálních věd) minimálně bakalářského stupně NEBO minimálně 3 roky souvisejících profesionálních zkušeností.
  • 5 bodů za alespoň jednu doloženou evaluaci výzkumného centra nebo srovnatelné instituce z oblasti VaVaI. 5 bodů navíc za více než jednu doloženou evaluaci tohoto typu (maximálně 5 bodů navíc).

Experti s nejvyšším dosaženým skóre budou vyzvání k potvrzení účasti na evaluačním procesu projektů v období 2013 – 2016. Zaměstnanecký poměr bude založen na uzavírání Dohody o provedení práce na každý kalendářní rok s rozsahem max. 300 hod./rok. Řídící orgán předpokládá angažování omezeného počtu evaluátorů, kteří budou vybírání pro evaluaci jednotlivých projektů na základě aktuální časové dostupnosti a vhodnosti pro danou evaluaci.

Finanční podmínky spolupráce budou poskytnuty na vyžádání.

Registrace:

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro „Průběžnou evaluaci projektů prioritních os 1 a 2 OP VaVpI“, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (na tuto adresu evaluators@msmt.cz s uvedením předmětu: Průběžná evaluace PO 1 a 2).

Registrace je kontinuální.

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný![1]Pro potřeby této evaluace jsou jimi míněny relevance, účinnost, efektivnost dopad a udržitelnost. Více viz např. http://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm.

[2] Předložení zprávy nebo uvedení internetového odkazu.

26.2.2013 11:02:24 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load