Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na evaluátory pro účely „Průběžné evaluace projektů v rámci prioritních os 1 a 2“ Operačního Programu Věda a Výzkum pro Inovace (OP VaVpI)

Řídící orgán (ŘO) OP VaVpI vyhlašuje výzvu pro registraci evaluátorů, jejichž úkolem bude spolupracovat na Průběžné evaluaci projektů realizovaných v rámci prioritních os 1 a 2 OP VaVpI.  Evaluace bude prováděna s cílem posoudit skutečný stav implementace projektů, míru naplňování cílů projektu a navrhnout opatření, která zajistí efektivní řízení centra i po ukončení realizace projektu OP VaVpI. Předpokládaný počet projektů, které by měly být v období let 2012-2015 vyhodnoceny je 48.

Aktuální evaluace:

V současné době hledá ŘO evaluátory pro Průběžnou evaluaci projektu „Cenrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ Technické univerzity v Liberci. Je požadováno expertní zaměření v oblasti materiálového výzkumu (nanovlákna, nanostrukturované vrstvy, polymery) nebo konkurenceschopného strojírenství (mechatronika, robotizace, řídicí systémy, AI).

Proces evaluace:

Pro účely evaluace budou pro jednotlivé projekty vytvořeny speciální 2-3 členné evaluační týmy. Tým se přitom bude skládat z českých i zahraničních odborníků. Přiřazení evaluátorů k jednotlivým projektům bude provedeno na základě odborné příslušnosti k tematickému zaměření hodnoceného projektu.

Evaluátoři budou hodnotit projekty v rámci své osobní kapacity, nikoliv jako zástupci svých zaměstnavatelů, své země nebo jiného subjektu. Předpokládá se, že evaluátoři budou nezávislí, nestranní a objektivní, a budou zachovávat v průběhu celého procesu evaluace profesionální přístup.

Před zahájením svého úkolu musí evaluátoři potvrdit podpisem svou nestrannost a přijmout platné podmínky mlčenlivosti. Evaluátor pak bude vázán těmito podmínkami po celou dobu evaluačního procesu.

Od evaluátora coby člena evaluačního týmu se očekává, že provede komplexní evaluaci zvoleného projektu či projektů. Tato evaluace proběhne formou analýzy relevantní dokumentace projektu,  sebehodnotící zprávy, kterou zpracuje příjemce (dle pokynů uvedených ŘO v Příloze č. 31 Příručky pro žadatele a příjemce) a max.  3-denní evaluační návštěvy v místě(ech) realizace daného projektu.

Tým evaluátorů potom na základě zjištěných informací vytvoří společnou evaluační zprávu, která bude hlavním výstupem procesu evaluace. Dále bude jeden z evaluátorů požádán, aby klíčovým stranám evaluace (především příjemcům a ŘO) prezentoval výsledky evaluace. Prezentace se uskuteční buď v prostorách ŘO, nebo na jiném předem určeném místě.

Níže naleznete konkrétní požadavky na evaluátory pro účely výše zmíněné průběžné evaluace projektů podpořených z prioritních os 1,2 včetně samotného přístupu do registrace.


Obecné požadavky na evaluátory:

  • Výborná znalost anglického jazyka (psaný i mluvený projev). Při tvorbě výstupů i komunikaci v rámci procesu evaluace bude využíván anglický jazyk.

Základní předpoklady způsobilosti hodnotitelů:

Předpokladem způsobilosti evaluátora pro zařazení do databáze hodnotitelů pro účely tohoto evaluačního hodnocení je splnění všech níže uvedených požadavků.

Zahraniční evaluátoři

  • Zkušenosti s řízením výzkumného centra, tzn. zastávání pozice ve vrcholném nebo středním managementu takového centra po dobu alespoň 5 let.
  • Zkušenosti s evaluací projektů výzkumu a vývoje[1] a/nebo zkušenosti s evaluací výzkumných organizací v délce alespoň 3 roky.
  • Zkušenosti s výzkumnou a inovační aktivitou v oblasti výzkumu a vývoje relevantní pro hodnocený projekt v délce minimálně 5 let.

Čeští evaluátoři

  • Zkušenosti s výzkumnou a inovační aktivitou v oblasti výzkumu a vývoje relevantní pro hodnocený projekt v délce minimálně 5 let.
  • Zkušenosti s řízením výzkumného centra, tzn. zastávání pozice ve vrcholném nebo středním managementu takového centra po dobu alespoň 5 let a/nebo zkušenosti s evaluací projektů výzkumu a vývoje a/nebo zkušenosti s evaluací výzkumných organizací (v každém případě minimálně po dobu 3 let).

Všichni evaluátoři musí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti. 

Registrace:

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro „Průběžnou evaluaci projektů prioritních os 1 a 2 OP VaVpI“, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů OP VaVpI  zasláním svého životopisu (na tuto adresu evaluators@msmt.cz s uvedením předmětu: Průběžná evaluace PO 1 a 2).

Registrace je kontinuální, registrace k aktuální evaluaci bude uzavřena dne 4. 1. 2013

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky – podepsaný a naskenovaný!

Ukončené evaluace:

„Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně“ – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno

Přílohy:

ikona souboruSeznam projektů podpořených v PO 1 a 2 OP VaVpI.xls

ikona souboruPříručka pro evaluátory průběžné evaluace prioritních os 1 a 2.pdf[1] Termín “projekt” je používán v kontextu OP VaVpI k označení výzkumného centra, podpořeného v rámci OP VaVpI.

16.3.2012 3:03:21 - aktualizováno 26.2.2013 11:02:33 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load