Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Požadavky na hodnotitele OP VaVpI a jejich registrace

Potenciální hodnotitelé se mohou do Centrální databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.  

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka
  • vysokoškolské vzdělání

  • vyplnění dotazníku hodnotitele v Centrální databázi hodnotitelů OP VaVpI (viz informace níže)

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele v rámci prioritní osy 1 a 2:

1. Experti na hodnocení aplikačního potenciálu projektů

2. Experti na finanční udržitelnost

3. Experti na hodnocení stavebně technických aspektů projektů

4. REGISTRACE hodnotitelů do Centrální databáze hodnotitelů OP VaVpIvčetně vzorového ŽIVOTOPISU 

1. Experti na hodnocení aplikačního potenciálu projektů

Základní předpoklady způsobilosti:

1. zkušenost s hodnocením projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (konkrétní zkušenosti dokladující praxi v délce nejméně 5 let)

2. manažerské zkušenosti s řízením větších projektů výzkumu, vývoje a inovací (konkrétní zkušenosti dokladující praxi v délce nejméně 5 let)

3. zkušenost z výzkumné a inovační činnosti (konkrétní zkušenosti dokladující praxi v délce nejméně 5 let):

- buď: praktická zkušenost s firemním VaV

- anebo: zkušenost s akademickým VaV (alespoň Ph.D.), kde se expert současně podílel na komercializaci výsledků VaV

- anebo: praktická zkušenost s podporou inovačních aktivit technologických firem (poradenská činnost začínajících technologických firem, zprostředkující subjekt komercializace apod.)

Jako minimum je nezbytné vždy splnění předpokladu 3 v kombinaci alespoň s jedním z předpokladů výše (tj. 1 nebo 2).

2. Experti na finanční udržitelnost (ekonomiku investic, provoz výzkumných institucí a financování VaV)

Základní předpoklady způsobilosti:

1.  zkušenost s posuzováním ekonomiky investičních projektů (konkrétní zkušenosti s hodnocením za posledních 5 let)

2.  zkušenost s řízením investičních projektů v oblasti výzkumu a vývoje (konkrétní zkušenosti s řízením za posledních 5 let)

3.  zkušenost s řízením výzkumné instituce, nebo její části (konkrétní zkušenosti s řízením za posledních 5 let)

4.  zkušenost s řízením programu VaV na národní úrovni (konkrétní zkušenosti s řízením za posledních 5 let)

Jako nezbytné minimum je považováno splnění alespoň jednoho ze čtyř předpokladů výše. 

3. Experti na hodnocení stavebně technických aspektů projektů

Základní předpoklady způsobilosti hodnotitelů:

a) Odborníci na územně plánovací a stavebně právní otázky, ceny nemovitostí, projektování a realizaci staveb včetně stavebních rozpočtů, odborníci na nízkoenergetické budovy

Všichni experti musí dokladovat odbornou způsobilost pro oblast stavebního práva, nebo pro oceňování nemovitostí, nebo pro projektování, rozpočtování a realizaci pozemních staveb anebo pro oblast nízkoenergetických staveb (případně pro jakékoliv kombinace těchto způsobilostí).

Odbornou způsobilostí pro oblast stavebního práva se rozumí doložení jedné z následujících kvalifikací:

-  buď: autorizovaný inspektor podle zákona č. 183/2006 Sb. 

-  anebo: držitel osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb.

-  anebo: advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a současně člen České společnosti pro stavební právo

Odbornou způsobilostí pro oblast oceňování nemovitostí se rozumí doložení následující kvalifikace:

-  soudní znalec pro základní obory ekonomika a stavebnictví podle zákona č. 36/1967 Sb.

Odbornou způsobilostí pro oblast projektování, rozpočtování a realizace pozemních staveb se rozumí doložení následující kvalifikace:

-  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb.

Odbornou způsobilostí pro oblast nízkoenergetických staveb se rozumí doložení jedené z následujících kvalifikací:

-  buď: energetický auditor zapsaný do seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb.

-  anebo: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb se specializací energetické auditorství podle zákona č. 360/1992 Sb.

b) Odborníci na přístrojové vybavení, zejména vědecké přístroje

Všichni experti musí dokladovat odbornou způsobilost pro oblast oceňování technologického a přístrojového vybavení.

Odbornou způsobilostí pro oblast technologických zařízení se rozumí doložení následující kvalifikace:

-  buď: autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb podle zákona č. 360/1992 Sb.

anebo: zkušenost z oblasti nákupu, prodeje a instalace technologických zařízení, specializovaného přístrojového vybavení a vědeckých přístrojů v délce nejméně 5 let.

III. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele v rámci prioritní osy 4:

1. Experti na hodnocení věcné kvality projektu

2. Experti na hodnocení stavebních/investičních a technických aspektů projektu

3. REGISTRACE hodnotitelů do Centrální databáze hodnotitelů OP VaVpIvčetně vzorového ŽIVOTOPISU 

 

1. Experti na hodnocení věcné kvality projektu

 

Základní předpoklady způsobilosti:

1. zkušenost s hodnocením projektů v oblasti výzkumu, vývoje,  inovací, terciárního vzdělávání, nebo regionálního rozvoje (uvést konkrétní zkušenosti dokladující praxi v délce nejméně 3 let)

 

2. zkušenost z činnosti výzkumné nebo inovační, nebo vysokoškolské pedagogické činnosti, nebo praktická zkušenost v oblasti regionálního rozvoje, případně rozvoje lidských zdrojů (nejméně 5 let, uvést konkrétní zkušenosti):

 

Nezbytné je vždy splnění obou předpokladů.

 

Všichni experti musejí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

 

2. Experti na hodnocení stavebních/investičních a technických aspektů projektů

 

Základní předpoklady způsobilosti:

Odborníci na územně plánovací a stavebně právní otázky, ceny nemovitostí, projektování a realizaci staveb včetně stavebních rozpočtů, odborníci na nízkoenergetické budovy

Všichni experti musejí doložit profesní CV a dokladovat odbornou způsobilost buď pro oblast stavebního práva, nebo pro oceňování nemovitostí, nebo pro projektování, rozpočtování a realizaci pozemních staveb, anebo pro oblast nízkoenergetických staveb (případně pro jakékoliv kombinace těchto způsobilostí).

Odbornou způsobilostí pro oblast stavebního práva se rozumí doložení jedné z následujících kvalifikací:

  • autorizovaný inspektor podle zákona č. 183/2006 Sb. Nebo
  • držitel osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. nebo
  • advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a současně člen České společnosti pro stavební právo

Odbornou způsobilostí pro oblast oceňování nemovitostí se rozumí doložení následující kvalifikace:

  • soudní znalec pro základní obory ekonomika a stavebnictví podle zákona č. 36/1967 Sb.

Odbornou způsobilostí pro oblast projektování, rozpočtování a realizace pozemních staveb se rozumí doložení následující kvalifikace:

  • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb.

Odbornou způsobilostí pro oblast nízkoenergetických staveb se rozumí doložení jedné z následujících kvalifikací:

  • energetický auditor zapsaný do seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb. nebo
  • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb se specializací energetické auditorství podle zákona č. 360/1992 Sb.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů OP VaVpI v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do: Centrální databáze hodnotitelů

Po provedení registrace Vám  bude na Vámi uvedený e-mail zasláno heslo, kterým se přihlásíte do Centrální databáze hodnotitelů OP VaVpI a vyplníte dotazník.

Povinnou přílohou vyplňovaného dotazníku je profesní životopis, jehož doporučená podoba je následující:  ikona souboruVzor životopisu hodnotitele.doc (280,50 KB).

Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny.

Velikost přikládaného životopisu nesmí přesáhnout 10 Mb!

22.9.2009 10:09:18 - aktualizováno 24.9.2009 10:09:48 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load