Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potenciální experty na stavebně-technické hodnocení projektu v rámci Výzvy č. 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální experty, kteří splňují stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká expertů na stavebně-technické hodnocení projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

Níže naleznete požadavky na experty na stavebně-technické hodnocení projektů v rámci Výzvy č. 3.4 prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále informace pro registraci expertů:

Základní předpoklady způsobilosti:

Odborníci na územně plánovací a stavebně právní otázky, ceny nemovitostí, projektování a realizaci staveb včetně stavebních rozpočtů, odborníci na nízkoenergetické budovy

Všichni experti musejí doložit profesní CV a dokladovat odbornou způsobilost buď pro oblast stavebního práva, nebo pro oceňování nemovitostí, nebo pro projektování, rozpočtování a realizaci pozemních staveb, anebo pro oblast nízkoenergetických staveb (případně pro jakékoliv kombinace těchto způsobilostí).

Odbornou způsobilostí pro oblast stavebního práva se rozumí doložení jedné z následujících kvalifikací:

· autorizovaný inspektor podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo

· držitel osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo

· advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a současně člen České společnosti pro stavební právo

Odbornou způsobilostí pro oblast oceňování nemovitostí se rozumí doložení následující kvalifikace:

· soudní znalec pro základní obory ekonomika a stavebnictví podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Odbornou způsobilostí pro oblast projektování, rozpočtování a realizace pozemních staveb se rozumí doložení následující kvalifikace:

· autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Odbornou způsobilostí pro oblast nízkoenergetických staveb se rozumí doložení jedné z následujících kvalifikací:

· energetický auditor zapsaný do seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů nebo

· autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb se specializací energetické auditorství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Všichni experti musejí doložit aktuální profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti. Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky.

Podmínkami akceptace přihlášeného experta jsou:

a) Splnění výše uvedených požadavků,

b) Zaslání podepsaného CV (naskenovaná verze elektronicky),

c) Časová dostupnost v době meetingů hodnocení, tj. 17. – 26. 3. 2014, které se konají v Praze (prosím potvrďte v e-mailu),

d) Absence vazeb na jakýkoli projekt podaný v rámci této výzvy (prosím potvrďte v e-mailu),

e) V případě, že máte vazbu na kteréhokoli žadatele výzvy, i když nemáte vazbu na projekt daného žadatele podaný v rámci této výzvy uveďte do také do mailu,

f) Zaslání e-mailu obsahujícího všechny výše uvedené informace do 15. ledna 2014 na e-mail: evaluation@msmt.cz, do Předmětu zprávy uveďte: „Výzva 3.4 OP VAVPI - stavební“.

V případě nesplnění těchto podmínek nebudeme moci přihlášku akceptovat. Za přihlášku je považován zaslaný e-mail.

Další informace:

Podrobné informace k výzvě naleznete zde:

 • ikona souboruVýzva PO4 3 4, verze 1.1
 • ikona souboruPříloha A) Výběrová kritéria, verze 1.1
 • ikona souboruPříloha B) Pravidla způsobilosti výdajů, verze 1.1
 • ikona souboruPříloha C) Monitorovací indikátory, verze 1.1
 •   

  13.12.2013 14:03:15 | přečteno 0x | michaela.cejkova
   

  Korespondenční adresa

  Řídicí orgán OP VaVpI
  Karmelitská 7
  118 12 Praha 1

  Kontaktní adresa

  Řídicí orgán OP VaVpI
  Harfa Office Park
  Českomoravská 2420/15
  190 00  Praha 9 
   
  load