Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 2.1 „Posílení výzkumných kapacit VaV center“ prioritní osy 1 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 – Evropská centra excelence ve Výzvě 2.1 – Posílení výzkumných kapacit VaV center [1].

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

Níže naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 2.1 prioritní osy 1 OP VaVpI a dále informace pro registraci hodnotitelů:    

Potenciální hodnotitelé se mohou zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • vysokoškolské vzdělání minimálně úrovně Ph.D. (nebo ekvivalentní)
  • aktivní znalost anglického jazyka (hodnotitelské posudky budou vypracovávány v angličtině, jednání hodnotitelské komise za účasti zahraničních hodnotitelů budou probíhat v angličtině)

II. Odborné předpoklady způsobilosti:

  1. Hodnotitel je zkušený vědecký pracovník klasifikace R3 nebo R4[2], aktivně působící ve VaV, což doloží zejména výčtem svých 5-10 nejlepších publikací v uplynulých 5ti letech (2009-2013) v hlavních mezinárodních multidisciplinárních časopisech a v hlavních mezinárodních časopisech v oboru (publikace seřaďte dle kvality, resp. významu publikace pro příslušnou oblast, od nejvýznamnější). U každé uvede počet citací bez autocitací a aktuální IF časopisu pro rok 2013 dle databáze Web of Science. Dále uvede svůj aktuální H-index dle databáze Web of Science.
  2. Hodnotitel má zkušenosti s přípravou a/nebo realizací  investičních/výzkumných projektů VaV (v trvání alespoň 3 let);
  3. Hodnotitel má zkušenosti s hodnocením/evaluací investičních/výzkumných projektů VaV (relevantní praxe v délce nejméně 5 let);
  4. Hodnotitel má zkušenosti s vedením výzkumných týmů (alespoň 5 VaV pracovníků vč. PhD.).

Jako minimum je nezbytné vždy splnění předpokladu 1) v kombinaci alespoň s jedním z předpokladů 2, 3, nebo 4.

Pro posouzení hodnotitel doloží strukturovaný životopis, ve kterém hodnotitelé mj. deklarují svou klasifikaci (R3 nebo R4[3]). Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené obecná kvalifikační kritéria a odborné předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis bude podepsán (s textem „Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé.“) a zaslán elektronicky (sken originálu).

Podmínkami akceptace přihlášeného hodnotitele jsou:

a) Splnění výše uvedených požadavků,

b) Zaslání skenu podepsaného životopisu,

c) Hodnotitel uvede svou odbornost výčtem max. pěti kategorií ze seznamu v příloze č. 1 (prosím uveďte v e-mailu).  Přílohu naleznete v Dalších informacích níže.

d) Časová dostupnost v období 14. – 18. 4. 2014. V této době se budou konat meetingy hodnocení v Praze (prosím potvrďte v e-mailu),

e) Absence vazeb na jakýkoli projekt podaný v rámci této výzvy (prosím potvrďte v e-mailu),

f) V případě, že máte vazbu na kteréhokoli žadatele/partnera předkládající jakýkoli projekt v rámci této výzvy, i když nemáte vazbu na projekt daného žadatele/partnera podaný v rámci této výzvy, uveďte to také v e-mailu a tuto vazbu specifikujte,

g) Zaslání e-mailu včetně všech výše uvedených informací do 31. ledna 2014 na e-mail: evaluation@msmt.cz, do Předmětu zprávy uveďte: „Výzva 2.1 OP VAVPI“.

V případě nesplnění těchto podmínek nebudeme moci přihlášku akceptovat. Za přihlášku je považován zaslaný e-mail.

Podrobné informace k výzvě naleznete zde:

ikona souboruVýzva 2.1 PO1
ikona souboruPříloha A) Výběrová kritéria
ikona souboruPříloha B) Pravidla způsobilosti výdajů
ikona souboruPříloha C) Monitorovací indikátory

Další informace:

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č.  2 Towards a European Framework for Research Careers
 

Poznámky.:

[1] VaV centrem se rozumí tematicky jasně vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje (např. výzkumný ústav, ústav vysoké školy nebo jeho jasně organizačně vymezená a účetně oddělená část, nebo obdobně vyčleněné společné pracoviště několika výzkumných institucí). VaV centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a programově propojuje výzkum, vývoj a vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků).

[2] Dle dokumentu Evropské komise “TOWARDS A EUROPEAN FRAMEWORK FOR RESEARCH CAREERS“, http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Towards_a_European_Framework_for_Research_Careers_final.pdf (Příloha č. 2)

[3] Dle dokumentu Evropské komise “TOWARDS A EUROPEAN FRAMEWORK FOR RESEARCH CAREERS“, http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Towards_a_European_Framework_for_Research_Careers_final.pdf (Příloha č. 2)

18.12.2013 11:05:08 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load