Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.2 „Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center“ prioritní osy 2 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanou výzvou č. 3.2 v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují níže stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 – Regionální VaV centra ve Výzvě 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center [1].

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

Níže jsou k nalezení požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.2 prioritní osy 2 OP VaVpI a dále informace pro registraci hodnotitelů:

Potenciální hodnotitelé se mohou zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.

I. Obecná kvalifikační kritéria:

· Vysokoškolské vzdělání minimálně úrovně Ph.D. (nebo ekvivalentní).

II. Odborné předpoklady způsobilosti:

1. Zkušenost z aktivní výzkumné nebo vývojové činnosti v dané oblasti odbornosti[1] a současně se spoluprací s komerční sférou - účast/spoluúčast na výzkumných projektech s praxí (nejméně 3 roky, uvést konkrétní zkušenosti, doložit publikační činnost za poslední 3 roky).

2. Zkušenost z aktivního působení ve výzkumu a vývoji v dané oblasti odbornosti[2] a současně zkušenost z oblasti nákupu nebo prodeje a instalace technologických zařízení, specializovaného přístrojového vybavení a vědeckých přístrojů (nejméně 3 roky, uvést konkrétní oblast/oblasti specializace, doložit publikační činnost za posledních 5 let).

3. Hodnotitel má zkušenosti s přípravou a/nebo realizací  investičních/výzkumných projektů VaV (relevantní praxe v délce nejméně 3 let).

4. Hodnotitel má zkušenosti s hodnocením/evaluací investičních/výzkumných projektů (relevantní praxe v délce nejméně 3 let).

Jako minimum je nezbytné vždy splnění odborného předpokladu 3. nebo 4. v kombinaci alespoň s jedním z předpokladů 1. nebo 2.

Pro posouzení hodnotitel doloží strukturovaný životopis. Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedená obecná kvalifikační kritéria a odborné předpoklady způsobilosti byly naplněny.

Životopis bude podepsán (s textem „Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé.“) a zaslán elektronicky (sken originálu).

Podmínkami akceptace přihlášeného hodnotitele jsou:

a) Splnění výše uvedených požadavků,

b) Zaslání skenu podepsaného životopisu,

c) Zaslání vyplněného Registračního formuláře (příloha č. 1) ve formátu doc/docx.

d) Hodnotitel uvede svou odbornost výčtem max. pěti kategorií ze seznamu v příloze č. 2.  Přílohu naleznete v Dalších informacích níže.

e) Časová dostupnost v období 20. 7. – 7. 8. 2015. V této době budou probíhat individuální hodnocení, která se uskuteční online v podobě emailové komunikace a korespondenčně (prosím potvrďte časovou dostupnost v Registračním formuláři pro hodnotitele, viz příloha č. 1),

f) Absence vazeb na jakýkoli projekt podaný v rámci této výzvy (prosím potvrďte v Registračním formuláři pro hodnotitele, viz příloha č. 1),

g) V případě, že máte vazbu na kteréhokoli žadatele/partnera předkládající jakýkoli projekt v rámci této výzvy, i když nemáte vazbu na projekt daného žadatele/partnera podaný v rámci této výzvy, tuto vazbu specifikujte (viz příloha č. 1),

h) Zaslání e-mailu včetně všech výše uvedených informací do 28. června 2015 na e-mail: evaluation@msmt.cz, do Předmětu zprávy uveďte: „Výzva 3.2 OP VAVPI“.

V případě nesplnění těchto podmínek nebudeme moci přihlášku akceptovat. Za přihlášku je považován zaslaný e-mail včetně vyplněného formuláře.

Další dokumenty:

ikona souboruPříloha 1 Registrační formulář pro hodnotitele

ikona souboruPříloha 2 Klasifikace oboru

ikona souboruVýzva 3.2

ikona souboruPříloha A Výběrová kritéria

ikona souboruPříloha B Pravidla způsobilých výdajů

ikona souboruPříloha C Monitorovací indikátory

 

Poznámky:

[1] VaV centrem se rozumí tematicky jasně vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje (např. výzkumný ústav, ústav vysoké školy nebo jeho jasně organizačně vymezená a účetně oddělená část, nebo obdobně vyčleněné společné pracoviště několika výzkumných institucí). VaV centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a programově propojuje výzkum, vývoj a vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků).

 


[1] Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost a Bezpečnost a obrana.

[2] Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost a Bezpečnost a obrana.

27.5.2015 15:14:48 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load