Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem prioritní osy 4 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 4 ve Výzvě 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem.

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

Níže naleznete požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 3.4 prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále informace pro registraci hodnotitelů:

Potenciální hodnotitelé se mohou zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.

1.

Zkušenost s hodnocením minimálně dvou projektů odpovídajícího finančního objemu (řádově desítky mil Kč) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo vysokoškolského vzdělávání a rozvoje, případně s hodnocením národních či regionálních programů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo vysokoškolského vzdělávání a rozvoje (uvést konkrétní zkušenosti dokladující praxi)

2.

a) Zkušenost z aktivní výzkumné nebo vývojové činnosti a současně se spoluprací s komerční sférou - účast/spoluúčast na výzkumných projektech s praxí (nejméně 3 roky, uvést konkrétní zkušenosti),

nebo

b) Zkušenost z aktivního působení ve výzkumu a vývoji a současně zkušenost z oblasti nákupu nebo prodeje a instalace technologických zařízení, specializovaného přístrojového vybavení a vědeckých přístrojů (nejméně 3 roky, uvést konkrétní oblast/oblasti specializace),

nebo

c) Zkušenost z aktivní vysokoškolské pedagogické činnosti - účast/spoluúčast na vytváření nebo realizaci studijních programů/oborů, formování strategických cílů (nejméně 5 let, uvést konkrétní zkušenosti).

Nezbytné je vždy současné splnění předpokladu uvedeného pod bodem 1. a jednoho ze tří předpokladů uvedeného pod bodem 2.

Pro doložení požadované hodnotitelské praxe uvede potenciální hodnotitel specifikaci programu, v rámci kterého bylo hodnocení provedeno; např. v případě OP VaVpI uvede prioritní osu a konkrétní výzvu bez bližší specifikace hodnocené projektové žádosti. Obdobné doložení je požadováno i u jiných relevantních programů či výzev. Uvedená praxe může být v rámci ŘO VaVpI a u příslušných orgánů nebo agentur ověřena.

Všichni experti musejí doložit aktuální profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti. Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis prosím zašlete elektronicky.

Podmínkami akceptace přihlášeného hodnotitele jsou:

a) Splnění výše uvedených požadavků,

b) Zaslání podepsaného CV,

c) Časová dostupnost v době meetingů hodnocení, tj. 18. – 26. 3. 2014, které se konají v Praze (prosím potvrďte v e-mailu),

d) Absence vazeb na jakýkoli projekt podaný v rámci této výzvy (prosím potvrďte v e-mailu),

e) V případě, že máte vazbu na kteréhokoli žadatele výzvy, i když nemáte vazbu na projekt daného žadatele podaný v rámci této výzvy, uveďte tuto informaci také do e-mailu,

f) Zaslání přihlášky včetně všech výše uvedených informací do 22. ledna 2014 na e-mail: evaluation@msmt.cz, do Předmětu zprávy uveďte: „Výzva 3.4 OP VAVPI“.

V případě nesplnění těchto podmínek nebudeme moci přihlášku akceptovat. Za přihlášku je považován zaslaný e-mail.

Další informace:

Podrobné informace k výzvě naleznete zde:

2.12.2013 15:58:50 - aktualizováno 16.1.2014 11:10:06 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load