Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzva pro potenciální hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 9.3 „Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky“ prioritní osy 3 OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanou výzvou č. 9.3 v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují níže stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů.

Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV ve Výzvě 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky [1].

Hodnotitelé budou mít za úkol provést hodnocení projektů ve své osobní kapacitě, tedy nikoliv jako zástupci svého zaměstnavatele nebo jiného subjektu. Hodnotitelé musí být nezávislí, nestranní, objektivní a profesionální. Hodnotitelé budou muset podepsat prohlášení týkající se důvěrnosti informací, s nimiž přijdou do styku, a prohlášení o konfliktu zájmu, a to v obou případech dříve, než zahájí práci na hodnocení projektových žádostí. Podmínkami stvrzenými v těchto dokumentech budou hodnotitelé vázáni po celou dobu výkonu své práce i po jejím ukončení.

Níže jsou k nalezení požadavky na hodnotitele věcné kvality projektu v rámci Výzvy č. 9.3 prioritní osy 3 OP VaVpI a dále informace pro registraci hodnotitelů:

Potenciální hodnotitelé se mohou zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů OP VaVpI zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.    

I. Obecná kvalifikační kritéria:

· znalost českého jazyka

· vysokoškolské vzdělání

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektu v rámci prioritní osy 3, výzvy 9.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky:

 Základní předpoklady způsobilosti:

1. Zkušenosti s popularizací vědy a techniky nejméně 3 roky (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

2. Zkušenost s řízením center popularizace vědy a techniky v délce nejméně 3 roky (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

3. Zkušenost s provozem popularizačních/kulturních/či jiných institucí (např. zkušenosti s vedením muzeí, galerií, velkých památek, ZOO atp.). Nutné je uvést konkrétní zkušenosti.

4. Zkušenost s projekty v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy či s projekty povahou obdobnými návštěvnickým centrům [1]a Science Learning Centrům [2] (např. muzea, galerie, hvězdárny, ZOO, atrakce cestovního ruchu apod.) a to buď s jejich přípravou, realizací, řízením nebo hodnocením (nutné je uvést konkrétní zkušenosti);

Nezbytné je splnění alespoň jednoho z výše uvedených předpokladů.

Všichni experti musejí doložit profesní CV a čestné prohlášení stvrzující správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti.

Výhodou předchozí zkušenost s hodnocením žádostí výzvy 1.3, PO3.

Pro posouzení hodnotitel doloží strukturovaný životopis. Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené obecná kvalifikační kritéria a základní předpoklady způsobilosti byly naplněny. Životopis bude podepsán (s textem „Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé.“) a zaslán elektronicky (sken originálu).

Podmínkami akceptace přihlášeného hodnotitele jsou:

a) Splnění výše uvedených požadavků,

b) Zaslání skenu podepsaného životopisu,

c) Zaslání vyplněného registračního formuláře (příloha č. 1) ve formátu doc/docx,

c) Časová dostupnost v období 20. 7. – 7. 8. 2015. V této době budou probíhat individuální hodnocení, která se uskuteční online v podobě emailové komunikace a korespondenčně (prosím potvrďte časovou dostupnost v Registračním formuláři pro hodnotitele, viz příloha č. 1),

d) Absence vazeb na jakýkoli projekt podaný v rámci této výzvy (prosím potvrďte v Registračním formuláři pro hodnotitele, viz příloha č. 1),

e) V případě, že máte vazbu na kteréhokoli žadatele/partnera předkládající jakýkoli projekt v rámci této výzvy, i když nemáte vazbu na projekt daného žadatele/partnera podaný v rámci této výzvy, tuto vazbu specifikujte (viz příloha č. 1),

f) Zaslání e-mailu včetně všech výše uvedených informací do 28. června 2015 na e-mail: evaluation@msmt.cz, do Předmětu zprávy uveďte: „Výzva 9.3 OP VAVPI“.

V případě nesplnění těchto podmínek nebudeme moci přihlášku akceptovat. Za přihlášku je považován zaslaný e-mail včetně vyplněného formuláře.

Další dokumenty: (výzva)

ikona souboruPříloha 1 Registrační formulář pro hodnotitele

ikona souboruVýzva 9.3

ikona souboruPříloha A Výběrová kritéria

ikona souboruPříloha B Pravidla způsobilých výdajů

ikona souboruPříloha C Monitorovací indikátory

Poznámky:

[1] Návštěvnické centrum – centrum zaměřené na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky (obvykle v úžeji zaměřených úsecích lidského poznání a vědeckých disciplín)

[2] Science Learning Centrum – významné, vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí

27.5.2015 15:15:22 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load